Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Фінанси, банківська справа та страхування

Профіль освітньої програми

Тип диплому та обсяг програми Диплом бакалавра, одиничний ступінь, тривалість програми – 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 3 роки 10 місяців
Заклад вищої освіти Донецький національний університет імені Василя Стуса,

Україна Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine

Акредитаційна організація Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти
Період акредитації Сертифікат про акредитацію НД №0289334 від 21 серпня 2017 р. Термін дії сертифіката до 01.07.2024р.
Рівень програми

 

НРК – 7 рівень, FQ-EHEA – First cycle, ЕQF-LLL – 6 рівень, рівень освіти – перший (бакалаврський)
Обмеження щодо форм навчання Немає
Освітня кваліфікація Бакалавр фінансів, банківської справи та страхування
Кваліфікація в дипломі Ступінь вищої освіти – Бакалавр

Спеціальність – 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Освітньо-професійна програма – Фінанси, банківська справа та страхування

Опис предметної області Об’єкти вивчення та професійної діяльності: устрій, принципи, механізми функціонування та розвитку фінансових систем.

Теоретичний зміст предметної галузі складають поняття, категорії, теорії і концепції фінансової науки, які визначають тенденції і закономірності функціонування й розвитку фінансів, банківської справи та страхування.

Методи, методики та технології фінансової науки і практики.

Інструменти та обладнання: сучасні інформаційно-аналітичні системи та стандартні, спеціальні й галузеві програмні продукти.

Академічні права випускників Отримання освіти на другому (магістерському) рівні вищої освіти, набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.

Мета програми

Програма забезпечує всебічний розвиток особистості здобувача вищої освіти як конкурентоспроможного фахівця, який здатен розв’язувати складні спеціалізовані завдання і прикладні проблеми, використовуючи інноваційні технології, сучасні базові інструменти управління та адміністрування в сфері фінансів, банківської справи та страхування.

Характеристика програми

1 Фокус програми: загальна / спеціальна Загальна освіта з фінансів, банківської справи та страхування
2 Особливості програми      Програма орієнтована на багатовекторну підготовку фахівців, яка поєднує фундаментальні професійні знання із практичною підготовкою, формує навички щодо діяльності в умовах швидкої адаптації до мінливого ринкового середовища.

Під час формулювання освітніх компонентів (викладання дисциплін, організації виробничої практики, формулювання тематики та проведення наукових досліджень) враховано регіональний контекст. Особливу увагу приділено формуванню аналітичного мислення фахівця та його соціальних компетентностей, що сприяють набуттю додаткових конкурентних переваг у виконанні професійної діяльності, наданні консалтингових послуг у фінансовій сфері.

Практикоорієнтованість навчання посилюється можливістю активної участі здобувачів вищої освіти у професійних міжнародних конкурcах (CFA Ukrainian Challenge), виконання кейсів, запропонованих міжнародними та вітчизняними компаніями та організаціями (Casers), розробки та презентації бізнес-проєктів.

Програма поглиблює англомовну підготовку в рамках окремих освітніх компонентів професійного спрямування, формує навички роботи із прикладним програмним забезпеченням за фахом.

Структура ОП враховує сучасний досвід аналогічних освітніх програм у провідних вишах України та Європи.

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування здатний працювати в банківських установах, страхових компаніях, органах державної влади чи місцевого самоврядування, фіскальних органах, казначействі, фінансовому управлінні, підприємствах і організаціях усіх форм власності.

Бакалавр за фахом «Фінанси, банківська справа та страхування» здатен виконувати професійну роботу відповідно до професійних назв робіт, кодів та назв класифікаційних, може займати наступні посади:

– економіст або консультант з економічних та фінансових питань;

-економіст-фінансист підприємства будь-якої галузі, економіки, банківської установи, страхової компанії;

-фінансовий аналітик, інвестиційний аналітик, аналітик з кредитування;

-менеджер з продажів банківських продуктів;

-експерт-консультант із страхування; ü фахівець фіскальних органів;

-фахівець інвестиційних та недержавних пенсійних фондів;

-фахівець з депозитарної діяльності, з корпоративного управління;

-фахівець з управління активами;

-фахівець з фінансово-економічної безпеки;

-фахівець-організатор торгівлі на ринку цінних паперів;

-страховий агент;

-дилер та брокер (посередник) із заставних та фінансових операцій;

-фінансовий контролер, кредитний інспектор, інспектор митної, фіскальної служби;

-податковий агент, ревізор-податківець;

інші згідно класифікатора професій.

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Студентоцентроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання та проєктне навчання. Форма навчання; традиційні, проблемні та мультимедійні лекції; практичні та лабораторні роботи, тренінги, ділові ігри, кейс-стаді, наукові семінари, дебати, навчання в малих групах з предметними дискусіями; самостійне навчання, онлайн-консультації, електронне навчання в системі Moodle під керівництвом викладача тошо.
2 Система оцінювання Визначена «Порядком оцінювання знань здобувачів вищої освіти у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса». Система оцінювання передбачає проведення усних та письмових екзаменів, захистів звітів з практик, наукових робіт, проєктів, усного опитування, письмового контролю (у тому числі електронного). Оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти здійснюється за системою ЄКТС.

Програмні компетентності

1 Інтегральна компетентність (ІК)

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі фінансів, банківської справи та страхування або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

2 Загальні компетентності (ЗК)

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК03. Здатність планувати та управляти часом.

ЗК04.Здатність спілкуватися іноземною мовою.

ЗК05. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій.

ЗК06. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК09. Здатність бути критичним і самокритичними.

ЗК10. Здатність працювати у команді.

ЗК11. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

ЗК12. Здатність працювати автономно.

ЗК13. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ЗК14. Здатність зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

3 Спеціальні (фахові) компетентності (СК)

СК01. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні економічні явища.

СК02. Розуміння особливостей функціонування сучасних світових та національних фінансових систем та їх структури.

СК03. Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у тому числі бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування).

СК04. Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач.

СК05. Здатність застосовувати знання законодавства у сфері монетарного, фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку.

СК06. Здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення для отримання та обробки даних у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

СК07. Здатність складати та аналізувати фінансову звітність.

СК08. Здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

СК09. Здатність здійснювати ефективні комунікації.

СК10. Здатність визначати, обґрунтовувати та брати відповідальність за професійні рішення.

СК11. Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою професійну підготовку.

СК12 Вміння здійснювати фінансове прогнозування і планування, складати фінансові бюджети у галузі фінансів, банківської справи та страхування.

СК13 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування фінансових рішень у галузі фінансів, банківської справи та страхування.

СК14 Здатність надавати консалтингові послуги з питань страхування, оподаткування, інвестиційної, емісійної і посередницької діяльності на фінансовому ринку.

Програмні результати навчання (ПР)

ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем.

ПР02. Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, особливості функціонування фінансових систем.

ПР03. Визначати особливості функціонування сучасних світових та національних фінансових систем та їх структури.

ПР04. Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної та податкової систем, фінансів суб’єктів господарювання, фінансів домогосподарств, фінансових ринків, банківської системи та страхування.

ПР05. Володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування).

ПР06. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач.

ПР07. Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування.

ПР08. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи, сучасні фінансові технології та програмні продукти.

ПР09. Формувати і аналізувати фінансову звітність та правильно інтерпретувати отриману інформацію.

ПР10. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан фінансових систем.

ПР11. Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

ПР12. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері діяльності.

ПР13. Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження фінансових процесів.

ПР14. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик фінансових систем, а також особливостей поведінки їх суб’єктів.

ПР15. Спілкуватись в усній та письмовій формі іноземною мовою у професійній діяльності.

ПР16. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.

ПР17. Визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку.

ПР18. Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні.

ПР19. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань.

ПР20. Виконувати функціональні обов’язки в групі, пропонувати обґрунтовані фінансові рішення.

ПР21. Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави.

ПР22. Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, розуміти цінності вільного демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ПР23. Визначати досягнення і ідентифікувати цінності суспільства на основі розуміння місця предметної області у загальній системі знань, використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя.

ПР24 Формувати та реалізовувати комунікації в галузі фінансів, банківської справи та страхування.

ПР25 Вміти застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для прийняття фінансових рішень на рівні домогосподарств, підприємств, фінансово-кредитних установ, органів державної і місцевої влади.

ПР26. Демонструвати навички фінансового прогнозування і планування у галузі фінансів, банківської справи та страхування в умовах невизначеності та ризиків.

ПР27. Вміти надавати консалтингові послуги на фінансовому ринку.

Ресурсне забезпечення реалізації програми

1. Кадрове забезпечення Група забезпечення спеціальності складається з навчально-педагогічних працівників, які мають кваліфікацію відповідно до спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», працюють в університеті за основним місцем роботи, мають стаж науково-педагогічної роботи понад п’ять років, рівень наукової та професійної активності, який засвідчується виконанням не менше чотирьох видів і результатів професійної діяльності відповідно до Ліцензійних вимог. Частка тих, хто має науковий ступінь та/або вчене звання становить 100% кількості членів групи забезпечення.

Керівник, гарант, члени проєктної групи відповідають Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності.

До навчального процесу залучено практиків фахівців в галузі фінансів, банківської справи та страхування. Члени групи забезпечення спеціальності є науковими керівниками здобувачів ступеня кандидата економічних наук, переможців та призерів міжнародних та всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт. Більше 50% членів групи забезпечення мають публікації в Scopus та Web of Science Core Collection

2. Матеріально-технічне забезпечення Матеріально-технічне забезпечення дозволяє повністю забезпечити освітній процес за освітньо-професійною програмою.

Матеріально-технічне забезпечення ДонНУ імені Василя Стуса включає навчальні корпуси, філію «Бізнес-інноваційний центр «ДонНУ — Поділля», бібліотеку, сучасні навчальні аудиторії, комп’ютерні класи, навчальні та науково-навчальні лабораторії, навчально-оздоровчий табір «Наука» (с. Мелекіне, Донецька область), навчально-оздоровчу базу «Сокіл» (с. Дронівка Донецька область).

Функціонує навчально-методична лабораторія кафедри фінансів і банківської справи.

3. Інформаційне та навчально-методичне забезпечення

 

Інформаційний пакет ЄКТС.

Інформаційне забезпечення включає доступ до:

– онлайн-бібліотеки університету

– електронної бази наукових журналів

– бази електронних бібліотечних ресурсів світу

Навчально методичне забезпечення:

– робочі програми навчальних дисциплін, силабуси, практик;

– посібники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники, конспекти лекцій;

– методичні матеріали для проведення атестації здобувачів вищої освіти;

– методичні вказівки до написання курсових робіт, лабораторних практикумів, практичних занять і самостійної роботи здобувачів вищої освіти;

– інші навчально-методичні матеріали.

Навчальні матеріали з дисциплін розташовано на порталі економічного факультету, дистанційній платформі Moodle, та OneDrive (з наданням доступу здобувачам вищої освіти).

Академічна мобільність

1 Національна кредитна мобільність Реалізується в Донецького національного університету імені Василя Стуса відповідно до вимог чинного законодавства та регулюється внутрішніми локальними документами: Положенням про реалізацію права на академічну мобільність в Донецькому національному університету імені Василя Стуса, Положенням про організацію освітньої діяльності в ДонНУ імені Василя Стуса.

Перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС), отриманих під час участі здобувача вищої освіти у програмах національної академічної мобільності відбувається шляхом порівняння змісту навчальних програм та з урахуванням програмних результатів навчання здобутих студентом.

Здобувачі вищої освіти освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» в межах співпраці Університету з провідними закладами вищої освіти України (Львівський національний університет імені Івана Франка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Університет державної фіскальної служби України тощо) мають право впродовж окремих семестрів навчатися в інших ЗВО, проходити фахові стажування та фахові тренінги.

2 Міжнародна кредитна мобільність Організація кредитної мобільності здійснюється відповідно до програм («Еразмус+») та договорів про співробітництво між Університетом та закладами вищої освіти – партнерами (Познанський економічний університет (Польща), Економічна академія імені Д.А. Ценова (Болгарія), Університет Томаша Бати (Чехія). Перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС) шляхом порівняння змісту навчальних програм та з урахуванням програмних результатів навчання здобутих здобувачем вищої освіти.
3 Навчання іноземних здобувачів вищої освіти Можливе на основі договорів між Донецьким національним університетом імені Василя Стуса та зарубіжними університетами, а також на основі програми подвійних дипломів Донецького національного університету імені Василя Стуса та зарубіжних університетів.

Каталог компонентів освітньої програми та їх логіко-структурна схема

Код Компоненти освітньо-професійної програми (навчальні дисципліни, курсові проєкти (роботи), практики, кваліфікаційна роботи) Кількість кредитів Форма підсумкового контролю
1 2 3 4
Дисципліни професійної та практичної підготовки
ОК-1 Політична економія 4 Екзамен
ОК-2 Ділові комунікації 4 Екзамен
ОК-3 Вища математика та теорія ймовірностей 8 Залік, екзамен
ОК-4 Інформаційні технології в економіці та управлінні 5 Екзамен
ОК-5 Іноземна мова 9 Залік, залік, залік, екзамен
ОК-6 Громадянське суспільство: соціально-економічний дискурс 3 Залік
ОК-7 Правознавство 3 Залік
ОК-8 Вступ до фаху 4 Залік
ОК-9 Історія фінансів, грошей і кредиту 5 Екзамен
ОК-10 Мікроекономіка 5 Екзамен
ОК-11 Макроекономіка 5 Екзамен
ОК-12 Фінансовий облік 4 Екзамен
ОК-13 Економетрика 4 Екзамен
ОК-14 Бухгалтерський облік 4 Екзамен
ОК-15 Гроші і кредит 8 Залік, екзамен
ОК-16 Статистика 4 Екзамен
ОК-17 Курсова робота 3 Захист курсової роботи
ОК-18 Фінанси 11 Залік, екзамен, захист курсової робот
ОК-19 Навчальна (ознайомча) практика 3 Захист звіту
ОК-20 Банківська система 4,5 Екзамен
ОК-21 Страхування 4 Екзамен
ОК-22 Маркетинг 4 Екзамен
ОК-23 Виробнича практика 6 Захист звіту
ОК-24 Менеджмент 4 Екзамен
ОК-25 Центральний банк та грошово-кредитна політика 3,5 Залік
ОК-26 Фінанси підприємств 4 Екзамен
ОК-27 Міжнародні економічні відносини 4 Екзамен
ОК-28 Бюджетна система 4 Екзамен
ОК-29 Податкова система 4 Екзамен
ОК-30 Місцеві фінанси 4 Екзамен
ОК-31 Інвестування 5 Екзамен
ОК-32 Аналіз фінансової звітності 3 Залік
ОК-33 Фінансовий ринок (Financial market) 5 Екзамен
ОК-34 Страхові послуги 4,5 Екзамен
ОК-35 Управління фінансовими ризиками 4 Екзамен
ОК-36 Кредитно-інвестиційні технології в банку 4 Екзамен
ОК-37 Корпоративні фінанси 5 Екзамен
ОК-38 Смарт-аналітика 3 Залік
ОК-39 Атестація 4,5 Комплексні атестаційні екзамени
 
Загальний обсяг компонентів професійної та практичної підготовки 180  
Дисципліни за виробом здобувача вищої освіти
  Дисципліна за вибором (з переліку світоглядних дисциплін) 5 Залік
  Дисципліна за вибором (з переліку практико-орієнтованих дисциплін) 5 Залік
Дисципліни за вибором (Варіант 1 – minor)
  Дисципліна за вибором 1 5 Залік
Дисципліна за вибором 2 5 Залік
  Дисципліна за вибором 3 5 Залік
  Дисципліна за вибором 4 5 Залік
  Дисципліна за вибором 5 5 Залік
  Дисципліна за вибором 6 5 Залік
  Дисципліна за вибором 7 5 Залік
  Дисципліна за вибором 8 5 Залік
  Дисципліна за вибором 9 5 Залік
  Дисципліна за вибором 10 / Підсумковий проект

Всього

5

50

Залік
  Дисципліни за вибором (Варіант 2 – сертифікатна освітня програма + курсова робота+дисципліни)
  Сертифікатна освітня програма
  Дисципліна за вибором 1 5 Залік
Дисципліна за вибором 2 5 Залік
  Дисципліна за вибором 3 5 Залік
  Дисципліна за вибором 4 5 Залік
  Дисципліна за вибором 5 5 Залік
  Дисципліна 6 / Підсумковий проєкт 5 Залік
  Курсова робота 5 Захист курсової роботи
  Дисципліна з переліку* 5 Залік
  Дисципліна з переліку* 5 Залік
  Дисципліна з переліку* 5 Залік
  Всього 50
  Дисципліни за вибором (Варіант 3 – вибір дисциплін+ курсова робота+дисципліни)
  Дисципліна з переліку 1 5 Залік
  Дисципліна з переліку 2 5 Залік
  Дисципліна з переліку 3 5 Залік
  Дисципліна з переліку 4 5 Залік
  Дисципліна з переліку 5 5 Залік
  Дисципліна з переліку 6 5 Залік
  Дисципліна з переліку 7 5 Залік
  Дисципліна з переліку 8 5 Залік
  Дисципліна з переліку 9 5 Залік
  Курсова робота 5 Захист курсової роботи
Загальний обсяг компонентів за вибором здобувача вищої освіти: 60  
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240