Студентська молодь - гордість держави.JPG
Програма підготовки магістрів побудована на концепції фундаменталізації вищої освіти та ідеї про університетську науку як систему інтегрованого науково-технічного комплексу держави, основним завданням якого є формування інноваційного освітньо-виховного середовища з метою інтеграції у світовий освітній простір.

Магістр — це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі кваліфікації бакалавра (спеціаліста) здобув поглиблені спеціальні знання та вміння дослідницького й інноваційного характеру, має певний досвід їх застосування та виробництва нових знань для вирішення проблемних професійних завдань у певній галузі економіки.

Сама назва походить від латинського «magister» — «наставник, учитель, керівник».

Магістерська програма базується на поглибленій спеціалізації, індивідуалізації, проведенні наукових досліджень. Вона орієнтована на підготовку фахівців для науково-дослідної і педагогічної діяльності, для роботи в галузі наукоємних технологій. Характерною рисою фахівця-магістра має стати високий рівень методологічної культури, творче володіння методами пізнання та діяльності, вирішення нестандартних, інноваційних задач.

Хто має право на вступ до магістратури?

Правом на вступ до магістратури ДонНУ імені Василя Стуса користуються особи, які успішно завершили навчання за програмами бакалавр або спеціаліст, склали необхідні іспити й пройшли за конкурсом.

Максимальна кількість магістрантів, які можуть бути прийняті за спеціальностями певної кафедри, визначається розміром «квоти» на магістерську підготовку. Спеціалісти, які бажають продовжити освіту в магістратурі, зможуть це зробити тільки на платній основі, бо для них магістратура вважається отриманням другої вищої освіти.

Ступінь магістра присвоюється за результатами захисту магістерської дисертації. Студенти отримують документи встановленого зразка про здобуття повної вищої освіти за спеціальністю та кваліфікації магістра.

Випускники-магістри зможуть реалізувати себе в науці, займати посади, що вимагають аналітичних і проектних навичок і вмінь, вести самостійну виробничу або соціально-економічну діяльність. Також вони мають право на подальше навчання в аспірантурі.