ТВОРЧИЙ КОНКУРС зі спеціальності «Журналістика» — професійно зорієнтований іспит, на якому вступник демонструє знання і навички, що засвідчують його здатність до створення текстів на суспільно значущу тематику, до журналістської роботи та діяльності, пов’язаної зі зв’язками із громадськістю.

Вступник повинен продемонструвати:

 • загальну ерудицію, мовну грамотність, фахову зацікавленість;
 • розуміння загальнокультурної та загальнополітичної ситуації в країні, місця і ролі журналістики в сучасному суспільному житті та здатність до аналізу такої ситуації;
 • здатність висловлювати власні судження на основі запропонованої тематики та фактів.

Творчий конкурс проходить в один етап як:

 • присутність абітурієнта на прес-конференції медіа фахівця (редактора, журналіста, громадського діяча тощо) із можливістю поставити запитання;
 • написання власного журналістського твору як звіту з прес-конференції з поєднанням інформаційних, аналітичних та публіцистичних інструментів побудови тексту.

Проходження творчого конкурсу передбачає створення вступником власного журналістського твору публіцистичного стилю після прослуховування тексту доповідача на прес-конференції з метою точного та повного передання інформації із демонстрацією аналітичних здібностей.

Твір вступника має продемонструвати:

 • володіння темою, вміння зрозуміти та проаналізувати проблематику виступу медіа фахівця під час прес-конференції;
 • розуміння журналістського тексту як професійного продукту, в якому є місце фактам, коментарям та оцінкам;
 • вміння вибудувати сюжет власного твору, композиційно грамотно викласти матеріал із власним заголовком, дотримуватися логіки та стильової єдності створеного тексту;
 • збалансованість точності фактів та самостійності й оригінальності висловлених думок;
 • володіння художньо виразною та грамотною мовою.

Завантажити Положення про творчий конкурс для вступників на напрям «Журналістика» у 2017 році.

Порядок проходження творчого конкурсу

Абітурієнти упродовж 180 хвилин пишуть журналістський твір публіцистичного стилю у довільно обраному жанрі з власним заголовком обсягом 2-2,5 сторінки формату А-4. Мова твору — українська чи російська на вибір абітурієнта.

Створений абітурієнтом текст має відповідати таким критеріям:

 • Чітка композиційно-сюжетна структура твору.
 • Відповідність змісту запропонованій темі. Наявність та якість заголовку.
 • Достатній обсяг та завершеність твору.
 • Залучення та відтворення фактичного матеріалу.
 • Послідовність і логічність викладу.
 • Самостійність та оригінальність висловлених думок.
 • Доцільність використання прямої/непрямої мови, цитування.
 • Стильова єдність та виразність твору.
 • Використання художніх засобів.
 • Мовна грамотність твору.

Критерії та норми оцінювання творчого конкурсу

Твір творчого конкурсу оцінюється за 200-бальною шкалою (від 0 до 200 балів).