Правила прийому 2018

 

Правила прийому до Донецького національного університету імені Василя Стуса в 2018 році

Провадження освітньої діяльності у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України серія АЕ № 636063 від 10.03.2015 р.

Правила прийому (далі — Правила прийому) розроблені Приймальною комісією Донецького національного університету імені Василя Стуса (далі — Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2018 році (далі — Умови прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 1378 від 13 жовтня 2017 року та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 14 листопада 2017 року за № 1397/31265

І. Загальні положення

Донецький національний університет імені Василя Стуса (далі — ДонНУ) оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за ступенями освіти, спеціальностями (спеціалізаціями), освітніми програмами, формами навчання відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу.

До ДонНУ приймаються громадяни України, іноземці (Додаток 9), а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають освіту за відповідним освітнім (освітньо-кваліфікаційним) рівнем та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти відповідно до чинного законодавства.

Усі особи, які здобувають вищу освіту у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса, мають рівні права та обов’язки

Прийом до ДонНУ за всіма ступенями освіти здійснюється на підставі конкурсу незалежно від джерел фінансування.

ДонНУ сприяє вступникам щодо розміщення у гуртожитках. Поселення вступників та студентів до гуртожитку відбувається відповідно до затвердженого у ДонНУ порядку (Додаток 11).

Іноземці та особи без громадянства, які є студентами й аспірантами ДонНУ, за поданням навчально-наукового центру міжнародної освіти забезпечуються проживанням у гуртожитку в обов’язковому порядку.

У цих Правилах прийому терміни вживаються в таких значеннях:

1) адресне розміщення державного або регіонального замовлення — адресне розміщення державного або регіонального замовлення — надання вступнику рекомендації до зарахування на місця навчання за державним замовленням на підставі здобутого ним більшого (порівняно з іншими вступниками) конкурсного бала за заявою з вищою пріоритетністю;

2) вступне випробування — оцінювання підготовленості вступника до здобуття вищої освіти, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту, співбесіди з конкурсного предмета (предметів), творчого конкурсу, творчого заліку, фахового випробування, єдиного вступного іспиту, єдиного фахового вступного випробування, презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень;

вступний іспит — форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета, результати якого зараховуються до конкурсного бала вступника, або вступник допускається до участі в конкурсному відборі або до інших конкурсних випробувань;

єдине фахове вступне випробування — форма вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), яка передбачає використання організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання;

єдиний вступний іспит — форма вступного випробування з іноземної (англійської, або німецької, або французької, або іспанської) мови для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), яка передбачає використання організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання;

конкурсний предмет — навчальний предмет (дисципліна), рівень навчальних досягнень з якого (якої) враховується при проведенні конкурсного відбору на навчання до закладу вищої освіти;

презентація дослідницьких пропозицій чи досягнень — форма вступного випробування, що може бути передбачена при вступі для здобуття освітнього ступеня доктора філософії, яка полягає в заслуховуванні та обговоренні наукового повідомлення вступника;

співбесіда — форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання підготовленості (оцінювання знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета (предметів)) і мотивованості вступника, за результатами якої приймається протокольне рішення щодо надання вступнику рекомендації до зарахування;

творчий залік — форма вступного випробування, яка передбачає визначення достатності рівня творчих та/або фізичних здібностей вступника для участі в конкурсному відборі на певну конкурсну пропозицію спеціальності 061 «Журналістика» на основі повної загальної середньої освіти;

фахове випробування — форма вступного випробування для вступу на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста/спеціаліста (або такого, що здобувається), яка передбачає перевірку здатності до опанування освітньої програми певного рівня вищої освіти на основі здобутих раніше компетентностей;

3) Єдина державна електронна база з питань освіти (далі — ЄДЕБО) — автоматизована система, функціями якої є збір, верифікація, оброблення, зберігання та захист інформації про систему освіти. Під час прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році програмні засоби Єдиної бази забезпечують можливість подачі (реєстрації) та розгляду заяв вступників про допуск до участі в конкурсному відборі до закладів вищої освіти, формування рейтингових списків вступників, списків вступників, рекомендованих до зарахування до закладів вищої освіти, адресного розміщення державного замовлення для прийому вступників на здобуття вищої освіти та наказів про зарахування на навчання до закладів вищої освіти у порядку та строки, передбачені Умовами прийому та цими Правилами прийому;

4) конкурсний відбір — процедура відбору вступників на конкурсні пропозиції на основі конкурсних балів та (в разі їх використання) пріоритетностей заяв вступників для здобуття вищої освіти (на конкурсній основі);

вступник — особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсному відборі на певну конкурсну пропозицію до ДонНУ;

конкурсний бал — комплексна оцінка досягнень вступника, яка обраховується за результатами вступних випробувань та іншими показниками з точністю до 0,001 відповідно до Умов прийому та цих Правил прийому;

пріоритетність — визначена вступником під час подання заяв черговість (де 1 є найвищою пріоритетністю) їх розгляду при адресному розміщенні державного замовлення; а також для вступу на ступень освіти магістр на основі здобутого раніше освітнього ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня;

5) конкурсна пропозиція (конкурс) — пропозиція ДонНУ щодо кількості місць для прийому вступників на певний рівень вищої освіти, спеціальність (напрям підготовки, спеціалізацію, освітню програму, одну або декілька нозологій, мов, один або декілька музичних інструментів тощо в межах спеціальності), форму навчання, курс, строк навчання, на основі здобутого освітнього рівня або ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня). Розрізняють відкриті, закриті (фіксовані) та небюджетні конкурсні пропозиції. Відкриті конкурсні пропозиції можуть входити в широку конкурсну пропозицію;

відкрита конкурсна пропозиція (відкритий конкурс) — конкурсна пропозиція, для якої кількість місць для навчання за державним замовленням визначається при адресному розміщенні державного замовлення в межах між кваліфікаційним мінімумом та максимальним обсягом державного замовлення або дорівнює нулю в разі неможливості сформувати кваліфікаційний мінімум державного замовлення;

закрита (фіксована) конкурсна пропозиція (закритий або фіксований конкурс) — конкурсна пропозиція із заздалегідь визначеною кількістю місць для навчання за державним або регіональним замовленням (загальний обсяг державного або регіонального замовлення);

кваліфікаційний мінімум державного замовлення — мінімальна кількість вступників, яка може бути рекомендована на відкриту конкурсну пропозицію при адресному розміщенні державного замовлення для відкриття набору на неї (тільки для спеціальностей, які входять до Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка);

максимальний обсяг державного замовлення — максимальна кількість вступників на відкриту конкурсну пропозицію, яка може бути рекомендована для зарахування на місця державного замовлення;

небюджетна конкурсна пропозиція — конкурсна пропозиція, на яку не надаються місця для навчання за державним або регіональним замовленням;

6) право на зарахування за квотами — право вступника, щодо зарахування на навчання до ДонНУ за квотою-1, квотою для іноземців, що реалізується відповідно до Умов прийому та цих Правил прийому;

квота-1 — визначена частина максимального обсягу державного замовлення (для відкритих конкурсних пропозицій) або загального обсягу державного або регіонального замовлення (для закритих (фіксованих) конкурсних пропозицій), яка може бути використана для прийому вступників на основі повної загальної середньої освіти, що мають право на вступ на основі вступних іспитів, крім осіб, які мають право на квоту-2 або вступають відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 року за № 907/29037 (далі — наказ № 697)

квота для іноземців — визначена частина обсягу місць державного замовлення, яка використовується для прийому вступників з числа:

іноземців, які прибувають на навчання відповідно до міжнародних договорів України;

закордонних українців, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця;

іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, осіб, яким надано статус біженця в Україні, та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту;

право на першочергове зарахування до вищих медичних і педагогічних навчальних закладів — право вступника, передбачене законом, щодо зарахування на навчання до закладу вищої освіти за державним або регіональним замовленням за спеціальностями галузей знань 01 «Освіта/Педагогіка» та 22 «Охорона здоров’я» в разі укладення ним угоди про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищах міського типу, що реалізується відповідно до Умов прийому;

8) рейтинговий список вступників — список вступників за черговістю зарахування на навчання на конкурсну пропозицію, що формується відповідно до Умов прийому та цих Правил прийому;

9) технічна помилка — помилка, яка допущена уповноваженою особою Приймальної комісії з питань прийняття та розгляду заяв під час внесення відомостей про вступника або заяви до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку;

Термін «ваучер» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про зайнятість населення».

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про вищу освіту»

ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

Для здобуття ступенів вищої освіти приймаються:

- особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, — для здобуття ступеня бакалавра (Додатки 1, 3);

- особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), — для здобуття ступеня магістра (Додаток 4);

- особи, які здобувають освітній ступінь бакалавра не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план — для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (Додаток 2);

- особи, які здобули ступінь бакалавра або вищий ступінь (рівень) — для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (Додаток 8);

- особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), — для здобуття ступеня доктора філософії (Додаток 12).

- особи, які мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) — для здобуття ступеня доктора наук (Додаток 13)особи, які мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) — для здобуття ступеня доктора наук (Додаток 13)

Вступники приймаються на навчання на перший курс. Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, можуть прийматись на другий (третій) курс або на перший курс (зі скороченим терміном навчання). Особи, які здобувають освітній ступінь бакалавра не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план приймаються на другий курс. Особи, які здобули ступінь бакалавра або вищий ступінь (рівень) для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю приймаються на перший курс (зі скороченим терміном навчання).

Особливості прийому до ДонНУ осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення) або які переселилися з неї після 01 січня 2018 року, визначаються Додатком 5.

ДонНУ приймає для здобуття ступеня освіти бакалавра на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання) на вакантні місця осіб, які здобули освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. У разі, якщо спеціальність не входить до переліку споріднених (Додаток 3), то фінансування навчання таких осіб здійснюється за кошти фізичних або юридичних осіб.

ДонНУ здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року та відповідно до чинного Положенням про порядок переведення та поновлення у ДонНУ

ДонНУ здійснює прийом студентів старших курсів, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) на другий курс в межах вакантних місць ліцензованого обсягу на паралельне навчання (Додаток 2).

Прийом на навчання на перший (другий) курс з нормативним та скороченим терміном навчання проводиться в межах ліцензованого обсягу за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.

Прийом на навчання на третій курс з нормативним терміном навчання здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за спеціальностями (напрямами підготовки) відповідно до Переліку спеціальностей (напрямів підготовки), за якими здійснювався набір на перший курс.

Здобувачі вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі ступеня бакалавра або раніше здобутого ступеня вищої освіти, які навчались у ДонНУ та були відраховані або перервали навчання у зв’язку з академічною відпусткою, мають право бути поновленими для завершення навчання за цим самим освітньо-кваліфікаційним рівнем за індивідуальним навчальним планом за тією самою або спорідненою в межах галузі знань спеціальністю у ДонНУ або в іншому закладі вищої освіти.

ІІІ. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців у ДонНУ здійснюється:

- за рахунок видатків державного бюджету — за державним замовленням; за рахунок видатків державного бюджету — за державним замовленням;

- за рахунок видатків місцевих бюджету — за регіональним замовленням;

- за рахунок цільових пільгових державних кредитів. Отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти здійснюється відповідно до Порядку надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 2003 року № 916;

- за ваучерами;

- за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб на умовах договору, зокрема за кошти грантів, які отримав ДонНУ на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії або доктора наук.

3.2. Громадяни України мають право безоплатно здобути вищу освіту в ДонНУ на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету.

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за державним або регіональним замовленням, можуть здобувати ступінь магістра лише за кошти фізичних та юридичних осіб.

Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, можуть зараховуватись за державним замовленням на перший курс за скороченим терміном навчання лише в разі вступу на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність (Додаток 3), а також на спеціальності, зазначені в переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (Додаток 6).

3.3. Здобуття другої вищої освіти для осіб, які мають ступень освіти бакалавра чи магістра, або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, проводиться за кошти фізичних або юридичних осіб (якщо інше не передбачене законодавством) і регулюється додатковими правилами (Додаток 8).

Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю:

якщо за станом здоров’я вони втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії та в інших випадках, передбачених законом.

якщо вони мають направлення на навчання, видане державним (регіональним) замовником відповідно до законодавства.

3.4. Особи, які вступають до ДонНУ для здобуття ступеня освіти магістра на основі ступеня бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала відповідного додатка до диплома повинні впродовж першого року навчання виконати додатковий навчальний план. Фінансування навчання за додатковим навчальним планом здійснюється за кошти фізичних або юридичних осіб, в незалежності від джерела фінансування навчання за основним навчальним планом. Освітні програми, за якими встановлюється додатковий навчальний план, та обмеження щодо можливого поєднання спеціальностей різних галузей визначаються у Додатку 4.

3.4. Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання за двома чи більше спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки) за кошти державного або місцевого бюджетів.

3.5. Громадяни України, які не завершили навчання за державним або регіональним замовленням за певним ступенем вищої освіти, мають право повторного вступу для безоплатного здобуття вищої освіти у ДонНУ за тим самим ступенем освіти за умови відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658.

3.6 Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, та особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця, і які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України. Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.

3.7. Особи, які навчаються у закладах вищої освіти, мають право на навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох закладах вищої освіти за умови здобуття тільки однієї вищої освіти за кожним ступенем за кошти державного (місцевого) бюджету (здобуття ступеня магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста вважається одночасним здобуттям ступенів бакалавра та магістра).

Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання за двома чи більше спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки, рівнями, ступенями) за кошти державного або місцевого бюджетів.

IV. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Порядок роботи Приймальної комісії:

понеділок — п’ятниця з 9-00 до 16-00, перерва з 13-00 до 14-00;

субота — з 9-00 до 14-00, без перерви;

20.07.2018, 26.07.2018, 06.08.2018, 18.08.2018 з 9-00 до 18-00, перерва з 13-00 до 14-00;

4.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі терміни:

Етапи вступної компанії
Денна та заочна
форми навчання
Початок прийому заяв та документів
12 липня 2018
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні іспити, проходити співбесіду *
о 18:00 годині
20 липня 2018
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних іспитів та не проходять співбесіду та подають заяви на денну та заочну форму навчання для участі у конкурсі на місця державного замовлення
о 18:00 годині
26 липня 201
8
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних іспитів та не проходять співбесіду та подають заяви заочну форму навчання для участі у конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб
о 16:00 годині
10 серпня 2018
Терміни проведення творчих заліків
01 квітня - 26 липня
2018 року
Терміни проведення співбесід
21-23 липня 2018
Терміни проведення вступних іспитів
21 - 26 липня 2018
Термін оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди за державним замовленням
до 12.00
24 липня 2018
Терміни виконання вступниками вимог щодо зарахування на місця державного замовлення за результатами співбесіди
до 18.00
25 липня 2018
Термін зарахування за державним замовленням за результатами співбесіди
до 12.00
26 липня 2018
Термін оприлюднення рейтингових списків вступників за державним замовленням
01 серпня 2018
Терміни виконання вступниками вимог щодо зарахування за державним замовленням
до 18:00
06 серпня 2018
Терміни зарахування вступників за державним замовленням
до 12:00
07 серпня 2018
Термін оприлюднення рейтингових списків вступників за кошти фізичних або юридичних осіб
до 15:00
13 серпня 2018
Терміни виконання вступниками вимог щодо зарахування за кошти фізичних або юридичних осіб
у декілька сесій, зокрема:
до 16:00
16.08.2018
до 16:00
26.08.2018
до 16:00
19.09.2018
Терміни зарахування вступників за кошти фізичних або юридичних осіб
у декілька сесій не пізніше 30.09.2018**, зокрема:
до 15:00 17.08.2018
до 15:00 30.08.2018
до 15:00 20.09.2018

* крім категорій осіб, визначених Законами України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» та «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права на здобуття освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції»;

** у межах вакантних ліцензійних місць;

4.3. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить ДонНУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» та вступників на паралельне навчання відбувається в такі терміни:

Етапи вступної кампанії
Денна та заочна
форми навчання
Початок прийому заяв та документів
12 липня 2018
Закінчення прийому заяв та документів
о 18:00
24 липня 2018
Терміни проведення фахових вступних випробувань
25 липня – 31 липня
2018 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників за державним замовленням
до 15:00
02 серпня 2018
Термін виконання вступниками вимог щодо зарахування за державним замовленням
до 16:00
07 серпня 2018
Термін зарахування вступників за державним замовленням – не пізніше
до 15:00
08 серпня 2018
Термін оприлюднення рейтингових списків вступників за кошти фізичних або юридичних осіб
до 15:00
08 серпня 2018
Терміни виконання вступниками вимог щодо зарахування за кошти фізичних або юридичних осіб
у декілька сесій, зокрема:
до 14:00
13.08.2018
до 16:00
29.08.2018
до 16:00
19.09.2018
Терміни зарахування вступників за кошти фізичних або юридичних осіб
у декілька сесій не пізніше 30.09.2018*, зокрема:
до 15:00 14.08.2018
до 15:00 30.08.2018
до 15:00 20.09.2018

* у межах вакантних ліцензійних місць

4.4. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить ДонНУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти для здобуття освіти за ступенем освіти магістра (на спеціальності галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 08 «Право» та 29 «Міжнародні відносини») відбувається в такі терміни:

Етапи вступної кампанії
Денна та заочна форми навчання
Початок реєстрації на ЗНО
14 травня 2018
Закінчення реєстрації на ЗНО
о 18:00
05 червня 2018
Проведення додаткових фахових іспитів для вступників з іншої спеціальності
15 травня – 31 травня 2018
Початок прийому заяв та документів
02 липня 2018
Закінчення прийому заяв та документів (від осіб, які мають право складати іспити у ДонНУ)
о 16:00
09 липня 2018
Закінчення прийому заяв та документів (від осіб, які складають ЗНО)
о 16:00
26 липня 2018
Проведення іспиту/ЗНО з іноземної мови
11 липня 2018 року
Проведення іспиту/ЗНО з Єдиного фахового випробування з права та тесту загальних правничих компетентностей (для вступників на спеціальність 081 «Право»)
13 липня 2018 року
Терміни проведення вступних випробувань у ДонНУ
16 липня – 29 липня
2018
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників за державним замовленням
13 серпня 2018
Терміни виконання вступниками вимог щодо зарахування за державним замовленням
до 18:00
18 серпня 2018
Терміни зарахування вступників за державним замовленням
до 15:00
20 серпня 2018
Термін оприлюднення рейтингових списків вступників за кошти фізичних або юридичних осіб
до 15:00
21 серпня 2018
Терміни виконання вступниками вимог щодо зарахування за кошти фізичних або юридичних осіб
у декілька сесій, зокрема:
до 16:00
29.08.2018
до 16:00
19.09.2018
Терміни зарахування вступників за кошти фізичних або юридичних осіб
у декілька сесій не пізніше 30.09.2018*, зокрема:
до 15:00 30.08.2018
до 15:00 20.09.2018

* у межах вакантних ліцензійних місць

4.5. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить ДонНУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти для здобуття освіти за ступенем освіти магістра (крім спеціальностей галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 08 «Право» та 29 «Міжнародні відносини») відбувається в такі терміни:

Етапи вступної кампанії
Денна та заочна форми навчання
Початок прийому заяв та документів
12 липня 2018
Закінчення прийому заяв та документів
о 16:00
26 липня 2018
Терміни проведення вступних випробувань у ДонНУ
27 липня – 05 серпня
2018
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників за державним замовленням
08 серпня 2018
Терміни виконання вступниками вимог щодо зарахування за державним замовленням
до 16:00
14 серпня 2018
Терміни зарахування вступників за державним замовленням
до 15:00
15 серпня 2018
Термін оприлюднення рейтингових списків вступників за кошти фізичних або юридичних осіб
до 15:00
16 серпня 2018
Терміни виконання вступниками вимог щодо зарахування за кошти фізичних або юридичних осіб
у декілька сесій, зокрема:
до 16:00
21.08.2018
до 16:00
29.08.2018
до 16:00
19.09.2018
Терміни зарахування вступників за кошти фізичних або юридичних осіб
у декілька сесій не пізніше 30.09.2018*, зокрема:
до 15:00 22.08.2018
до 15:00 30.08.2018
до 15:00 20.09.2018

* у межах вакантних ліцензійних місць

4.6. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить ДонНУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників для отримання другої вищої освіти визначається у Додатку 8.

4.7. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить ДонНУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників до аспірантури визначається у Додатку 12.

4.8. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить ДонНУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання іноземних громадян визначається у Додатку 9.

4.9. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить ДонНУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання абітурієнтів з зони АТО визначається у Додатку 5.

4.10. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить ДонНУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників до докторантури визначається у Додатку 14.

V. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до Донецького національного університету імені Василя Стуса

5.1. «Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання подають заяви:

  • тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків;
  • тільки у паперовій формі:

— для реалізації права на вступ за співбесідою, іспитами та/або квотою-1,відповідно до цих Правил прийому;

— для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році;

— для реалізації права на першочергове зарахування відповідно до Умов прийому та Правил прийому до ДонНУ імені Василя Стуса в 2018 р.;

— за наявності розбіжностей у прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в його документах і в атестаті про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;

— у разі подання іноземного документа про освіту;

— у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;

— разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;

— у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, підтвердженої довідкою Приймальної комісії;».

5.2. Вступники, зазначені у п.5.1, можуть подати до семи заяв на місця державного замовлення в закритих (фіксованих) та відкритих конкурсних пропозиціях не більше ніж з чотирьох спеціальностей.

Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб не обмежується.

5.3. Вступники для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за всіма спеціальностями за денною та заочною формами навчання подають заяви тільки в паперовій формі.

5.4. Вступники для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» можуть подати до п’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення в закритих (фіксованих) та відкритих конкурсних пропозиціях. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.

5.5. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до Приймальної комісії. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструються уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі в день прийняття заяви.

5.6. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (напряму підготовки, предметної спеціальності, спеціалізації, освітньої програми, нозології, мови) та форми навчання.

5.7. Під час подання заяв на відкриті та закриті (фіксовані) конкурсні пропозиції вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:

«претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у випадку неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за державним або регіональним замовленням»;

«претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб».

5.8. Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь у конкурсі виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

5.9. Вступники для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти та вступники для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), що претендують на місця державного або регіонального замовлення за денною або заочною формою навчання, у кожній заяві зазначають її пріоритетність; при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.

5.10. Зазначена вступником пріоритетність заяв не може бути змінена.

5.11. Для участі у конкурсі для вступу за різними формами навчання вступники подають окремі заяви.

5.12. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

— документа, що посвідчує особу (свідоцтво про народження — для осіб, які за віком не мають паспорта);

— документа державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

— сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) або екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування та єдиного вступного іспиту (у визначених Умовами прийому та цими Правилами прийому випадках);

— військового квитка або посвідчення про приписку — для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

— документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 або квотою-3 на основі повної загальної середньої освіти, на участь у конкурсі за іспитами при вступі для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальностями 081 «Право» галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», та 29 «Міжнародні відносини» (за наявності).

5.13. Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2018 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 560 та наказом № 697 відповідно до Додатку 5.

5.14. У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

5.15. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

— копію документа, що посвідчує особу;

— копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

— копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) або екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування та єдиного вступного іспиту (у визначених Умовами прийому та цими Правилами прийому випадках);

— копію довідки при присвоєння індивідуального податкового номеру (ІПН) (у разі присвоєння ІПН);

— чотири кольорових фотокартки розміром 3×4 см;

— копію військового квитка або посвідчення про приписку до призовної дільниці — для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

— копії документів, що засвідчують спеціальні умови особи на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти.

У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів, але не пізніше термінів, встановлених цими Правилами прийому у 2018 році для прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування вступників до зарахування.

5.16. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти, спеціальних умов для участі в конкурсі за результатами вступних іспитів при вступі на здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальностю 081 «Право» галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», та 29 «Міжнародні відносини подаються вступником особисто при поданні документів у паперовій формі у визначені Умовами прийому та цими Правилами прийому терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти, унеможливлюють їх реалізацію.

5.17. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов особою, яка зарахована на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів подаються вступником особисто одночасно з виконанням вимог для зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, але не пізніше 15 серпня, передбачених Умовами прийому та цими Правилами прийому. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, унеможливлюють їх реалізацію.

5.18. Випускники вищих навчальних закладів І — ІІ рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладів, які вступають на навчання на базі освітньо-кваліфікаційного рівня, крім документа державного зразка про повну загальну середню освіту, обов’язково подають диплом про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень.

5.19. При прийомі документів в порядку переведення або поновлення додається також академічна довідка про незакінчену вищу освіту та подання встановленого зразка.

5.20. Вступники на навчання за ступенем освіти магістра, крім зазначених документів, подають подання на зарахування на навчання за ступенем освіти магістра та копії документів (за наявності), що підтверджують науковий рейтинг вступника (дипломів переможців та призерів студентських олімпіад та конкурсів, копії наукових публікацій тощо).

5.21. Перелік документів для вступу до аспірантури та докторантури визначається у Додатку 12.

5.22. Оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог до зарахування).

5.23. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною (відбірковою) комісією університету. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

5.24. Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти, спеціальних умов для участі в конкурсі за результатами вступних іспитів при вступі на здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальністю 081 «Право» та спеціальних умов для осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів.

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази.

У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).

5.25. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до ДонНУ протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на офіційному веб-сайті ДонНУ (www.donnu.edu.ua) на підставі даних, внесених до Єдиної бази.

5.26. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (напряму підготовки, спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотою-1 фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

5.27. Заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована ДонНУ на підставі рішення Приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву з такою самою пріоритетністю.

Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та допущену до конкурсу у вищих навчальних закладах, без права подання нової заяви з такою ж пріоритетністю.

5.28. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі — Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.

5.29 При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про вищу духовну освіту, виданий вищим духовним навчальним закладом до 06 вересня 2014 року, обов’язковим є подання Свідоцтва про державне визнання документа про вищу духовну освіту або рішення Вченої ради ДонНУ щодо визнання зазначених документів відповідно до Порядку державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих вищими духовними навчальними закладами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 року № 652.

5.30. Після закінчення терміну подання документів додаткові документи від вступників не приймаються.

5.31. Вступники при зарахуванні на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб після закінчення строку прийому документів можуть змінювати спеціальність на іншу в межах ДонНУ (за умови збігу конкурсних предметів та при наявності вакантних місць ліцензованого обсягу шляхом перенесення заяви).

VI. Організація і проведення конкурсу

6.1. Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань:

для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти — у формі зовнішнього незалежного оцінювання, творчих заліків, вступних іспитів або співбесіди в передбачених цими Правилами випадках. У 2018 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017 та 2018 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифіката 2018 року з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд (Додаток 1);

для вступу на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) на навчання для здобуття ступеня бакалавра на освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста — у формі фахового вступного випробування;

для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти для вступу:

— за спеціальністю 081 «Право» — у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей (з урахуванням додаткового вступного випробування для осіб, які здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти за іншою спеціальністю);

— для вступу за спеціальностями галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 08 «Право», та 29 «Міжнародні відносини» — у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови та фахових вступних випробувань (за умови успішного проходження додаткового вступного випробування для осіб, які здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти за іншою спеціальністю);

— з інших спеціальностей — у формі іспиту з іноземної мови та фахових вступних випробувань (з урахуванням додаткового вступного випробування для осіб, які здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти за іншою спеціальністю (за умови успішного проходження додаткового вступного випробування для осіб, які здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти за іншою спеціальністю).

— У 2018 році приймаються результати єдиного фахового вступного випробування 2018 року. Оцінки з англійської, німецької та французької мов приймаються лише з результатів єдиного вступного іспиту 2018 року

6.2. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до Умов прийому та цих Правил прийому.

6.3. Конкурсний бал для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти розраховується за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5*ОУ,

де П1, П2 — оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та другого предметів;

П3 — оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту або творчого конкурсу з третього предмета;

А — середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 (Додаток 7);

ОУ — бал за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу поточного року для вступу до нього за шкалою від 100 до 200 балів при вступі на спеціальності (спеціалізації), зазначені в переліку спеціальностей (Додаток 6).

Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3, К4, К5 для кожної конкурсної пропозиції визначені у Додатку 1.

Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про повну загальну середню освіту його середній бал в 12-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 2.

Особам, які є членами збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений Міністерством освіти і науки України, чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських ігор зараховуються оцінки по 200 балів з двох вступних випробувань за вибором вступника.

Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2018 року з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук України 2018 року останній доданок встановлюється рівним 10, а якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200 (крім вступу на спеціальності галузі знань 29 «Міжнародні відносини»).

Учасникам Всеукраїнської олімпіади закладу вищої освіти для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти зі спеціальностей, визначених Переліком спеціальностей , яким надається особлива підтримка (Додаток 6), можуть нараховуватись додаткові бали до оцінки сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з одного відповідного предмета при розрахунку конкурсного бала в цьому закладі освіти в обсязі від 1 до 20 балів, але не вище 200 балів за предмет. Всеукраїнські олімпіади закладу вищої освіти проводяться відповідно до Положення про Всеукраїнські олімпіади вищого навчального закладу для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 грудня 2016 року № 1587, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2017 року за № 16/29884.

Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК), галузевий (ГК), сільський (СК) та першочерговий (ПЧК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:

— РК дорівнює 1,04;

— ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв з пріоритетностями 1 та 2 на спеціальності (спеціалізації), які передбачені в додатку 6 цих Правил прийому, та 1,00 в інших випадках;

— СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах не менше двох років до дня завершення подання заяв про вступ та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу, та 1,00 в інших випадках;

— ПЧК дорівнює 1,05 для осіб, які мають право на першочергове зарахування на спеціальність 014 Середня освіта (фізика), та 1,00 в інших випадках.

Якщо після балансування конкурсний бал перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.

6.4. Для допуску вступника до участі у подальшому конкурсі або зарахуванню на навчання за квотами або за співбесідою значення мінімальної кількості балів сертифіката (результатів вступних іспитів) повинно становити не менше мінімального балу, вказаного у Додатку 1.

6.5. Конкурс при зарахуванні на навчання проводиться окремо за спеціальностями та формами навчання.

6.6. Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання для здобуття ступеня магістра, зараховуються:

1) для вступу на спеціальність 081 «Право»:

— результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська);

— результати єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей, складовими якого є тест з права та тест загальної навчальної правничої компетентності;

2) для вступу на спеціальності галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика» та 29 «Міжнародні відносини»:

— результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська);

— результати фахового вступного випробування;

3) для вступу за іншими спеціальностями:

— результати вступного іспиту з іноземної мови або результати єдиного вступного іспиту, у тому числі на спеціальності, для яких не передбачено складання єдиного вступного іспиту;

— результати фахових вступних випробувань (з урахуванням додаткового вступного випробування для осіб, які здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти за іншою спеціальністю)

6.7. Конкурсний бал для вступу для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» розраховується за формулою:

КБ = П1+П2+П3,

де П1 — оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови;

П2 — оцінка єдиного фахового вступного випробування за тест з права;

П3 — оцінка єдиного фахового вступного випробування за тест із загальних навчальних правничих компетентностей.

6.8. Конкурсний бал для вступу для здобуття ступеня магістра за спеціальностями галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», та 29 «Міжнародні відносини» розраховується за формулою:

КБ = П1+П2+ СБД + НР,

де П1 — оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови;

П2 — оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів);

СБД — середній бал додатка до диплома бакалавра, магістра або ОКР спеціаліста (за шкалою від 0 до 10 балів)

НР — значення додаткових балів за досягнення (пункт 6.10.).

6.9. Конкурсний бал для вступу для здобуття ступеня магістра розраховується за формулою:

КБ = ФВ + ВІМ + СБД + НР,

де ФВ — оцінка отримана на фаховому вступному випробуванні;

ВІМ — оцінка отримана на вступному іспиті з іноземної мови;

СБД — середній бал додатка до диплома бакалавра, магістра або ОКР спеціаліста (за шкалою від 0 до 10 балів);

НР — значення додаткових балів за досягнення (пункт 6.10.).

Для осіб, що беруть участь у конкурсі для здобуття ступеня магістра за іншою спеціальністю проводиться Додаткове фахове вступне випробування, яке передує іспиту з іноземної мови та фаховому вступному випробуванню. Додаткове вступне випробування має кваліфікаційних характер та оцінюється за двобальною шкалою — склав / не склав. У випадку, якщо абітурієнт не склав додаткове випробування, він втрачає право брати участь у конкурсному відборі за цією освітньою програмою.

6.10. При вступі до ДонНУ на навчання для здобуття ступеня освіти «Магістр» враховуються додаткові бали за досягнення абітурієнта, які обчислюються як сума балів показників за навчальні та наукові досягнення вступника з фаху вступу, але не більше ніж 10 балів.

Порядок нарахування додаткових балів вступників в магістратуру визначається відповідно до Положення про визначення додаткових балів (Додаток 10).

6.11. Для вступників на навчання для здобуття ступеня освіти «Магістр» мінімальна оцінка для допуску вступника до участі у подальшому конкурсі з фахового (додаткового) вступного випробування та з іспиту з іноземної мови визначається у Додатку 4, мінімальний середній бал оцінок додатка до диплома про базову (повну) вищу освіту — не нижче 50 балів (за 100-бальною шкалою).

6.12 Вступник, який бере участь у конкурсі на навчання для здобуття ступеня магістра, складає Єдиний іспит з іноземної мови незалежно від того, скільки та які конкурсні пропозиції ним обрано.

Це правило не поширюється на магістерські програми факультету іноземних мов, для яких іноземна мова є фахом, а також для вступу за спеціальністю 081 «Право» та спеціальності галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика» та 29 «Міжнародні відносини».

Єдиний іспит з іноземної мови має кваліфікаційний характер (крім магістерських програм факультету іноземних мов, для яких іноземна мова є фахом) та орієнтований на те, що вступник має підтвердити володіння іноземною мовою на рівні не нижчому за В1 згідно Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Вступникам, які на єдиному іспиті з іноземної мови отримали оцінку більшу мінімального балу, визначеного у Додатку 4, виставляється оцінка у 200 балів.

Вступникам, які склали вступний іспит з іноземної мови з використанням технологій зовнішнього незалежного оцінювання, виставляється оцінка у 200 балів.

6.13. Конкурсний бал для вступу для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та для вступу на паралельне навчання розраховується за формулою:

КБ = ФВ + СБД,

де ФВ — оцінка, отримана на фаховому випробуванні;

СБД — середній бал додатка до диплома молодшого спеціаліста.

6.14. Для вступників на навчання для здобуття ступеня освіти «Бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста мінімальна оцінка для допуску вступника до участі у подальшому конкурсі з фахового (додаткового фахового) випробування визначається у Додатку 3.

Додаткове вступне випробування проводиться для осіб, що беруть участь у конкурсі для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю, передує фаховому вступному випробуванню. Додаткове вступне випробування має кваліфікаційних характер та оцінюється за двобальною шкалою — склав / не склав. У випадку, якщо абітурієнт не склав додаткове випробування, він втрачає право брати участь у конкурсному відборі за цією освітньою програмою.

6.15. Середній бал додатка до документа про базову (повну) вищу освіту обчислюється за 100-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу шляхом додавання до нього 100 балів, у 10-бальну шкалу шляхом ділення на 10.

Якщо у додатку до документа про базову (повну) вищу освіту наявні оцінки за 5-бальною шкалою, то вони переводяться у 100-бальну таким чином:
«3» відповідає «50» балів, «4» відповідає «70» балів, «5» відповідає «90».

При обрахунку середнього балу додатка включається оцінка за державну атестацію, у випадку складання вступником більш ніж одного виду державної атестації для розрахунку середнього балу зараховуються оцінки всіх видів державної атестації.

6.16. У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.

VII. Спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти

7.1. Спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти є:

— зарахування за співбесідою;

— участь у конкурсному відборі за іспитами та/або квотою-1;

Спеціальними умовами на здобуття вищої освіти за державним або регіональним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів на основі повної загальної середньої освіти є

— зарахування за результатами співбесіди, квотою-1 на місця державного або регіонального замовлення;

— переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення осіб у порядку, передбаченому цими Правилами прийому, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або закриту (фіксовану) конкурсну пропозицію;

— переведення на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб у порядку, передбаченому законодавством, якщо вони зараховані на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб

7.2. Проходять вступні випробування у формі співбесіди та в разі позитивного висновку про проходження співбесіди рекомендуються до зарахування:

— особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

— особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди;

— особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення).

Якщо такі особи рекомендовані до зарахування на відкриту або закриту (фіксовану) конкурсну пропозицію, то вони зараховуються на місця державного або регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб»).

7.3. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання) та в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше ніж встановлений цими Правилами прийому мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі

— особи, визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;

— діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа.

Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів 2018 року та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року з англійської, французької, німецької, іспанської мов та 2016 — 2018 років з інших предметів (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на відкриту або закриту (фіксовану) конкурсну пропозицію, то вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного або регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб»).

7.4. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання) у 2018 році та в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше ніж встановлений цими Правилами прийому мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі:

— особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2018 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до Приймальної комісії копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти).

Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів 2018 року та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на відкриту або закриту (фіксовану) конкурсну пропозицію, то вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного або регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб»).

7.5. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання і якщо не складали зовнішнє незалежне оцінювання з відповідних предметів у 2018 році) та в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше ніж встановлений цими Правилами прийому мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі:

— особи, які в 2018 році не брали участь в основній чи додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета (ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до Приймальної комісії одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії такого документа).

Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів з певного(их) навчального(их) предмета(ів), з яких не брали участь в основній чи додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року, та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на відкриту або закриту (фіксовану) конкурсну пропозицію, то вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного або регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб»)

7.6. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання) до закладів вищої освіти на території Луганської і Донецької областей та переміщених закладів вищої освіти, визначених відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 року за № 907/29037, та в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше ніж встановлений цими Правилами прийому мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі:

— громадяни України, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), територія населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після 01 січня 2018 року.

Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (у будь-яких комбінаціях за їх вибором).

7.7. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання і якщо не складали зовнішнє незалежне оцінювання з відповідних предметів) та в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше ніж встановлений цими Правилами прийому мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі:

— особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2017 року;

— громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном.

Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів зараховуються з предметів, з яких вступник не складав зовнішнє незалежне оцінювання). Особи, зазначені в абзаці третьому цього пункту, беруть участь у конкурсному відборі на місця державного або регіонального замовлення лише в разі вступу тільки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання.

7.8. Особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти за державним (регіональним) замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів на основі повної загальної середньої освіти відповідно до пунктів другого-п’ятого цього розділу, і не були зараховані на місця державного (регіонального) замовлення, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

7.9 Підлягають переведенню на вакантні місця державного або регіонального замовлення в порядку, передбаченому цими Умовами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або закриту (фіксовану) конкурсну пропозицію:

1) діти із сімей:

— осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, поліцейських, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України;

— осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) проведення антитерористичної операції (у тому числі здійснювали волонтерську діяльність) та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції (у тому числі волонтерської діяльності), перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення;

— осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів;

— осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час виконання такими добровольчими формуваннями завдань антитерористичної операції у взаємодії із Збройними Силами, МВС, Національною гвардією та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення;

— військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовців військових прокуратур, осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції ДФС, поліцейських, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, Державної кримінально-виконавчої служби, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, а також дітям із сімей працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах та у період її проведення; осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності;

2) діти, один з батьків яких помер внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції;

3) діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;

4) особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою при виконанні ним обов’язків військової служби.

7.10 Можуть бути переведені на вакантні місця державного або регіонального замовлення в порядку, передбаченому цими Правилами прийому, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або закриту (фіксовану) конкурсну пропозицію:

— особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;

— особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, — категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, — категорія 2;

— діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

— шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали особами з інвалідністю I або II групи;

— особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти за державним (регіональним) замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів на основі повної загальної середньої освіти відповідно до пунктів другого-шостого цього розділу, і не були зараховані на місця державного (регіонального) замовлення (крім випадку, коли у відповідних заявах зазначено: «претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб»)

7.11 Можуть бути переведені на вакантні місця державного або регіонального замовлення в порядку, передбаченому цими Правилами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або закриту (фіксовану) конкурсну пропозицію, а також на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб у порядку, передбаченому законодавством, якщо вони зараховані на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб:

— особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».

7.12 При вступі для здобуття ступеня магістра зі спеціальностей 081 «Право» беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів у ДонНУ (замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей) та при вступі для здобуття ступеня магістра за спеціальностями галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика» та 29 «Міжнародні відносини» (замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови):

— особи, які не можуть взяти участь в єдиному вступному іспиті та єдиному фаховому вступному випробуванні через наявність у них захворювань, зазначених у Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837;

— особи, які для виконання єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування потребують створення інших особливих умов, ніж зазначені у Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1708/29838, за кодами 0101 — 0104, 0201 — 0203, 0206, 0301 — 0306, 0401, 0501, 0601, 0701, 0702;

— вступники, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 31 березня 2018 року.

VIII. Проведення вступних випробувань

8.1. Результати вступних іспитів для вступників з повною загальною середньою освітою оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Результати творчого заліку оцінюються за 200-бальною шкалою.

8.2. При вступі на основі повної загальної середньої освіти вступні випробування, крім творчого заліку, проводяться письмово у формі тестування.

Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти.

Творчий залік зі спеціальності «Журналістика» — професійно орієнтоване вступне випробування, під час якого вступник демонструє знання, уміння і навички, що засвідчують його здатність до журналістської діяльності, здібності до правдивого відтворення подій, а також орієнтування у суспільно-політичному житті країни.

Творчий залік проводиться з 01 квітня до 26 липня 2018 року в один етап як письмова робота (есе) на одну з запропонованих тем, самостійно обрану абітурієнтом.

8.3. Програми співбесід, вступних іспитів, фахових випробувань та творчого заліку оприлюднюються на веб-сайті університету.

8.4. Особи, які вступають до ДонНУ для здобуття ступеня магістра, складають фахове випробування у формі тестування, яке оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів.

8.5. Випускники бакалаврату ДонНУ поточного року при вступі на навчання для здобуття ступеня магістра (крім спеціальності 081 «Право») мають право скласти фахові, додаткові вступні випробування та вступний іспит з іноземної мови (крім спеціальностей галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика» та 29 «Міжнародні відносини») в березні-червні 2018 року за графіком, затвердженим Приймальною комісією, з подальшою участю в загальному конкурсі.

8.6. Особи, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста вступають до ДонНУ для здобуття ступеня бакалавра, складають фахове випробування, яке оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів.

8.7. Випускники ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, які мають диплом молодшого спеціаліста при вступі на навчання для здобуття ступеня бакалавра мають право скласти фахові випробування в січні-червні 2018 року за графіком, затвердженим Приймальною комісією з подальшою участю в загальному конкурсі.

8.8. Перепусткою на вступні випробування є документ, що посвідчує особу.

8.9. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

8.10. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені ДонНУ, розглядає апеляційна комісія ДонНУ, склад і порядок роботи якої затверджується наказом ректора.

Вступник має право оскарження результатів (апеляції) фахових вступних випробувань, творчого заліку. Для цього після оприлюднення результатів фахових випробувань (творчого заліку) він терміново, але не пізніше наступного робочого дня, самостійно подає заяву на ім’я голови апеляційної комісії ДонНУ. У разі незгоди вступника з рішенням апеляційної комісії остаточне рішення ухвалює Приймальна комісія.

8.11 Рішенням Приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію.

ІX. Право на першочергове зарахування при рівності балів

9.1. Право на першочергове зарахування при рівності балів до ДонНУ мають:

— особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

— особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

— діти, батьки (один із батьків) яких загинули під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районах проведення антитерористичної операції;

— діти учасників бойових дій із числа осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення;

— діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;

— інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу — категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, — категорія 2;

— шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки, а також особи, протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти, батьки яких є шахтарями та які мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або батьки яких загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи;

— особи, які є внутрішньо переміщеними особами, відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;

— члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки;

— особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право.

9.2. Право на першочергове зарахування до ДонНУ для здобуття ступеня освіти бакалавра також мають:

— особи, які беруть участь у конкурсі відповідно до заяви з вищим пріоритетом;

— особи, які мають більшу суму балів результатів вступних випробувань (при вступі на основі повної загальної середньої освіти);

— особи, які мають вищі результати вступних випробувань з максимальними ваговими коефіцієнтами (при вступі на основі повної загальної середньої освіти);

— особи, які мають вищий середній бал атестата про загальну середню освіту (випускники старшої школи); вищий середній бал додатка до диплома (випускники вищих навчальних закладів І — ІІ рівнів акредитації);

— випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;

— випускники вищих навчальних закладів І — ІІ рівнів акредитації, які отримали вищу оцінку з фахового вступного випробування;

— випускники вищих навчальних закладів І — ІІ рівнів акредитації, які отримали диплом з відзнакою і мають освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст;

— особи, які закінчили з відповідного напряму підготовки (спеціальності) школи юних, спеціалізовані школи і довгострокові професійно-спрямовані школи і курси, курси довузівської підготовки при ДонНУ;

9.3. Право на першочергове зарахування до ДонНУ для здобуття ступеня освіти магістра також мають:

— особи, які мають вищий середній бал додатка до диплома про базову (повну) вищу освіту;

— особи, які мають вищу оцінку з фахового (додаткового фахового) вступного випробування;

— особи, які мають вище значення додаткових балів за наукові досягнення.

9.4. Зазначене право першочергового зарахування надається за інших рівних умов за послідовністю, визначеною пунктом 9.1 цього розділу, і далі за пунктами 9.2 та 9.3, відповідно.

9.5. Якщо право першочергового зарахування та встановлені в пунктах 9.2-9.3 додаткові правила не дозволяють визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, то Приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до Єдиної бази.

X. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування

10.1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

— вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди (тільки на основі повної загальної середньої освіти);

— вступники, які мають право на зарахування за квотами (тільки на основі повної загальної середньої освіти);

— вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

10.2. Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, впорядковуються за алфавітом.

У межах інших зазначених в пункті 10.1 цього розділу категорій рейтинговий список вступників впорядковується:

— за конкурсним балом від більшого до меншого;

— за пріоритетністю заяви від 1 до останньої;

— за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень від більшого до меншого;

Якщо встановлені в цьому пункті додаткові правила не дозволяють визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, то Приймальна комісія з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі у порядку додержання підстав для його набуття відповідно до розділу ІX цих Правил ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до Єдиної бази

10.3. У рейтинговому списку вступників зазначаються:

— ступінь вищої освіти, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма навчання;

— прізвище, ім’я та по батькові вступника;

— конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);

— пріоритетність заяви, зазначена вступником (тільки для конкурсних пропозицій, що використовують пріоритетність);

— ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, за квотою-1, квотою-2 або квотою-3 (тільки на основі повної загальної середньої освіти); ознака підстав для зарахування за результатами вступних випробувань у закладі вищої освіти при вступі для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право», для зарахування за результатами вступного іспиту з іноземної мови у закладі вищої освіти при вступі для здобуття ступеня магістра за спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 "Журналістика«,29 «Міжнародні відносини»;

— середній бал додатка до документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень).

10.4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на офіційному веб-сайті ДонНУ.

XІ. Надання рекомендацій для зарахування

11.1. Адресне розміщення державного замовлення для прийому вступників на здобуття вищої освіти ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти (денної та заочної форм) та вступників на здобуття вищої освіти ступеня магістра за спеціальністю 081 "Право формується в Єдиній базі на основі конкурсних балів та пріоритетності з урахуванням загальних, максимальних обсягів, кваліфікаційного мінімуму державного замовлення державного замовлення. Вступник може бути рекомендований до зарахування за найвищою пріоритетністю з числа зазначених ним під час подання заяв, за якою вступник потрапляє у число тих, хто може бути рекомендований до зарахування на місця, що фінансуються за державним замовленням, відповідно до його конкурсного бала.

У разі якщо внаслідок адресного розміщення державного замовлення кваліфікаційний мінімум державного замовлення не досягається за відкритою конкурсною пропозицією, то вона анулюється.

11.2. Рекомендації до зарахування за державним замовленням на здобуття вищої освіти ступеня бакалавра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста надаються на основі конкурсних балів. Формування списків рекомендованих до зарахування вступників здійснюється в Єдиній базі у межах встановленого (граничного) обсягу місць, що фінансуються за державним замовленням, за його відсутності — у межах ліцензійного обсягу.

Рекомендації до зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб надаються після завершення виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення.

11.3. Рекомендації до зарахування за державним замовленням на здобуття вищої освіти ступеня магістра (денної та заочної форм) надаються на основі конкурсних балів та пріоритетності. Вступник може бути рекомендований до зарахування за найвищою пріоритетністю з числа зазначених ним під час подання заяв, за якою вступник потрапляє у число тих, хто може бути рекомендований до зарахування на місця, що фінансуються за державним замовленням, відповідно до його конкурсного бала.

Рекомендація до зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб надається за всіма пріоритетами, зазначеними вступником під час подання заяв. Рекомендації до зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб надаються після завершення виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення.

Рекомендація до зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб може бути скасована на підставі рішення Приймальної комісії у разі, якщо за результатами виконання вимог до зарахування кількість вступників, які виконали вимоги до зарахування, є менше мінімальної для даної конкурсної пропозиції. Мінімальна кількість вступників для відкриття конкурсної пропозиції зазначається при оприлюдненні списку осіб, рекомендованих до зарахування за кошти фізичних або юридичних осіб.

11.4. Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після виконання/невиконання вступниками на ступінь бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, на ступінь магістра на основі здобутого ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), на ступінь доктора філософії вимог для зарахування на навчання відповідно до цих Правил прийому.

11.5. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах Приймальної комісії.

Рішення Приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на офіційному веб-сайті, а також відображається у кабінеті вступника в Єдиній базі.

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку.

XІІ. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

12.1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця державного замовлення, після прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі ІV цих Правил прийому, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення, а саме подати особисто до Приймальної комісії:

— оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього;

— оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників, на основі повної загальної середньої освіти)

— оригінал екзаменаційного аркушу (для вступників спеціальності 081 «Право» та спеціальностей галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика» та 29 «Міжнародні відносини»)

— копії документів, передбачених у пункті 5.17 цих Правил прийому.

Подані оригінали документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом усього періоду навчання.

Вступник, у якого після подання заяви, але до виконання вимог для зарахування, змінилось прізвище, ім’я, по батькові, додатково особисто пред’являє приймальній (відбірковій) комісії закладу вищої освіти свідоцтво про державну реєстрацію акту цивільного стану щодо відповідної зміни та виданого на його підставі документа, що посвідчує особу, відомості про які вносяться до Єдиної бази

Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того, зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану Приймальною комісією.

12.2. Особи, які отримали рекомендацію на місця державного або регіонального замовлення і в установлені строки, визначені у розділі ІV цих Правил прийому або відповідно до нього, не виконали вимог для зарахування на місця державного або регіонального замовлення, втрачають право в поточному році на зарахування (переведення) на навчання за державним та регіональним замовленням, крім випадків, визначених у розділах ХIV та ХV цих Правил прийому.

12.3. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця за кошти фізичних, юридичних осіб, після прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі ІV цих Правил прийому, зобов’язані виконати вимоги для зарахування — подати особисто до Приймальної комісії:

— оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього (або копії у випадках, зазначених у п.15.6 цього розділу);

— оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників, на основі повної загальної середньої освіти)

— оригінал екзаменаційного аркушу (для вступників спеціальності 081 «Право» та спеціальностей галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика» та 29 «Міжнародні відносини»)

— копії документів, передбачених у пункті 5.17 цих Правил прийому.

12.4. Особи, які в установлені строки, визначені у розділі ІV цих Правил прийому або відповідно до нього, не виконали вимог для зарахування на місця за кошти фізичних, юридичних осіб, втрачають право в поточному році на зарахування на навчання на місця за кошти фізичних, юридичних осіб.

12.5 Договір про надання освітніх послуг між ДонНУ та фізичною (юридичною) особою укладається після видання наказу про зарахування. За бажанням вступника проект договору може бути сформований під час подачі документів.

У разі якщо договір не буде укладено протягом двох тижнів з дати видання наказу про зарахування, наказ про зарахування цієї особи скасовується. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

12.6. При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання, одна з яких за державним замовленням або за рахунок цільових пільгових державних кредитів, оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок цільових пільгових державних кредитів протягом усього строку навчання.

При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання, за кошти фізичних та юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному з вищих навчальних закладів на вибір студента протягом усього терміну навчання. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому вони зберігаються.

XІІІ. Коригування списку рекомендованих до зарахування

13.1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення, передбачених у пункті 12.1 цих Правил.

13.2. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 12.3.

13.3. Після завершення встановленого терміни вибору вступниками місця навчання, визначеного у розділі IV цих Правил, Приймальна комісія здійснює коригування списку рекомендованих для зарахування осіб з одночасним внесенням відповідних відомостей до Єдиної бази:

— приймає рішення про зарахування вступників, які були рекомендовані та виконали вимоги для зарахування;

— анулює надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування;

— зараховує на вакантні місця державного замовлення вступників на ступінь бакалавра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, оригінали документів яких після закінчення встановленого терміну знаходяться у Приймальній комісії, у порядку зменшення конкурсного балу.

13.4. Списки осіб рекомендованих до зарахування за кошти фізичних або юридичних осіб, за наявності вакантних місць ліцензованого обсягу, оновлюються процедурою рекомендування Приймальною комісією осіб, що беруть участь у конкурсному відборі на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, не були рекомендовані до зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, у порядку зменшення конкурсного балу.

XІV. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти

14.1. ДонНУ надає рекомендації для адресного розміщення державного замовлення вступникам на основі повної загальної середньої освіти (крім небюджетних конкурсних пропозицій), на які були надані рекомендації до зарахування до ДонНУ за відповідною конкурсною пропозицією в порядку, передбаченому пунктом 6 розділу ІХ цих Правил, і надалі анульовані згідно з пунктом 13.1 цих Правил.

14.2. Правом переведення на вакантні місця державного замовлення користуються особи, які не отримували рекомендації до зарахування на місця державного замовлення.

14.3. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти, здійснюється в такій послідовності:

(2) особи, які зазначені в пункті 7.9 цих Правил, незалежно від конкурсного бала;

(3) особи, які зазначені в пункті 7.10 цих Правил, у разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала (мінімального бала, який дозволив отримати рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом) не більше ніж на 10 балів (на 20 балів для спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 6));

(4) особи, які зазначені в пункті 7.11 цих Правил, у разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала не більше ніж на 10 балів (тільки для спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 6));

(5) особи, які не отримали рекомендацію для зарахування на місця державного (регіонального) замовленням у порядку, передбаченому Умовами прийому (тільки для спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка, додаток 6) в разі, якщо їх конкурсний бал не менше за спеціальний прохідний конкурсний бал, встановлений Приймальною комісією на наступний день після оголошення адресного розміщення державного замовлення.

Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, зазначених в абзацах другому — п’ятому цього пункту, проводиться при відсутності непереведених осіб попередньої категорії або в разі їх письмової відмови від переведення та в послідовності від вищого до нижчого місця в рейтинговому списку в межах кожної із зазначених категорій.

У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, зазначених у пункті 3 цього розділу, заклад вищої освіти використовує для цього вакантні місця державного (регіонального) замовлення з інших спеціальностей цієї галузі, а при їх відсутності — інших галузей знань, цієї або іншої форми навчання (після переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених у пункті 3 за відповідною спеціальністю та формою навчання), про що негайно ставить до відома відповідного державного (регіонального) замовника.

Невикористані після цього місця державного (регіонального) замовлення вважаються такими, що не розмішені в цьому закладі вищої освіти. Заклад вищої освіти повідомляє державного (регіонального) замовника про їх кількість у розрізі спеціальностей (спеціалізацій) та форм навчання. У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, зазначених в абзаці третьому пункту 3 цього розділу, заклад вищої освіти надсилає державному (регіонального) замовнику запит на виділення додаткових місць державного замовлення за рахунок повернутих. Рішення щодо використання цих місць приймає конкурсна комісія державного (регіонального) замовника..

XV. Наказ про зарахування, додатковий конкурс, зарахування за рахунок цільового пільгового державного кредиту

15.1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором ДонНУ на підставі рішення Приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі та оприлюднюються на інформаційному стенді Приймальної комісії і офіційному веб-сайті у вигляді списку зарахованих у строки встановлені у розділі IV цих Правил прийому.

15.2. Рішення Приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване Приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, передбачених пунктом 15.6 цього розділу.

Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування до ДонНУ за власним бажанням (наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи), відраховані з ДонНУ за власним бажанням, а таким особам повертаються документи, подані ними, не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.

15.3. У разі якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом 10 календарних днів від дня їх початку наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи.

15.4. На звільнене(і) в порядку, передбаченому в пунктах 15.2, 15.3, місце(я), може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. Участь у додатковому конкурсному відборі згідно з конкурсним балом беруть вступники, які подавали заяву на цю конкурсну пропозицію та були допущені до участі у конкурсі. У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з конкурсних пропозицій ДонНУ за умови збігу конкурсних предметів шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію.

Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до Єдиної бази до 18.00 години 19 вересня.

15.5. Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок цільового пільгового державного кредиту приймається за заявою вступника, що подається до Приймальної комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до вимог цих Правил.

Переважним правом на зарахування (переведення) на місця, що фінансуються за рахунок цільового пільгового державного кредиту, мають особи, які зазначені в пункті 7.11 цих Правил прийому. Іншим категоріям вступників право на зарахування (переведення) на місця, що фінансуються за рахунок цільового пільгового державного кредиту, надається в разі відсутності осіб названої вище категорії або їх письмової відмови від таких місць

15.6. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту, про наявність права на зарахування за квотами, права на зарахування за співбесідою, про участь в учнівських олімпіадах та конкурсах-захистах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для скасування наказу про його зарахування.

XVІ. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса

16.1. Прийом на навчання до закладів вищої освіти іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні», від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536.

16.2. Іноземці та особи без громадянства (далі — іноземці) можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних (юридичних) осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.

Прийом іноземців до вищих навчальних закладів на навчання за рахунок коштів державного бюджету здійснюється в межах квот для іноземців.

16.3. Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання, вступають до ДонНУ за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями).

16.4. Іноземці, які вступають на навчання для здобуття певного освітнього рівня, зараховуються до ДонНУ:

— не пізніше 01 листопада: для здобуття ступенів бакалавра, магістра;

— упродовж року для навчання в аспірантурі, докторантурі;

— упродовж року для навчання за програмами відділення довузівської підготовки іноземних громадян ДонНУ, з вивчення державної мови або мови навчання, а також у порядку переведення та поновлення — на підставі рішення Приймальної комісії ДонНУ за результатами вивчення нею документів, поданих згідно додатку 9 цих Правил Прийому;

16.5 Зарахування іноземців і осіб без громадянства на подальше навчання здійснюється не пізніше ніж упродовж 10 днів з дня наказу про закінчення відділення довузівської підготовки іноземних громадян ДонНУ (попереднього рівня навчання) або з дня подачі документів (для абітурієнтів, які не закінчували відділення довузівської підготовки іноземних громадян ДонНУ).

16.6. Іноземні громадяни та особи без громадянства, які не володіють мовою навчання (українською, російською або англійською мовами), для вступу до ДонНУ мають пройти 10-місячні мовні курси на відділенні довузівської підготовки іноземних громадян Навчально-наукового центру міжнародної освіти. Після успішного закінчення мовної підготовки іноземці отримують свідоцтво, яке надає іноземним громадянам право вступу на навчання для здобуття ступенів освіти «Бакалавр» та «Магістр».

16.7. Особливості прийому документів, проведення вступних іспитів, конкурсний відбір та зарахування на навчання іноземних громадян визначено у Додатку 9 до цих Правил прийому.

XVII. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до ДонНУ

17.1. На засіданні Приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше ніж дві особи від однієї організації).

Для акредитації необхідно не пізніше, ніж до 16:00 дня, що передує початку засідання Приймальної комісії, надіслати заявку до прес-служби ДонНУ на e-mail: [email protected]. У заявці зазначити: назву засобу масової інформації (для телеканалів також назву програми, редакції); прізвище, ім’я, по батькові журналіста; контактні телефони.

Представники ЗМІ, які порушують порядок акредитації, правила поводження на засіданні Приймальної комісії та правила безпеки, можуть бути позбавлені акредитації та права входу на територію ДонНУ.

17.2. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг місць, що фінансуються за державним замовленням, вартість навчання за спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами), перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до закладів вищої освіти здійснюється інформаційними системами на підставі даних Єдиної бази (відповідно до укладених з власниками (розпорядниками) таких систем договорів).