Правила прийому до Донецького національного університету в 2016 році

Провадження освітньої діяльності у Донецькому національному університеті здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України серія АЕ № 636063 від 10.03.2015 р.

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Донецького національного університету (далі — Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2016 році (далі — Умови прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 1085 від 15 жовтня 2015 року та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 4 листопада 2015 року за № 1351/27796 (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України № 622 від 06 червня 2016 року та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 14 червня 2016 року за № 860/28990).

Правила прийому 2016

Зміст:

І. Загальні положення
ІI. Вимоги до рівня освіти вступників
III. Фінансування підготовки фахівців
IV. Терміни прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання
V. Порядок прийому заяв і документів для вступу до Донецького національного університету
VI. Організація і проведення конкурсу
VII. Допуск до участі у конкурсі за результатами вступних випробувань на основі повної загальної середньої освіти
VIII. Проведення вступних випробувань (вступних іспитів та творчих конкурсів)
IX. Зарахування за співбесідою
X. Зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів
XI. Зарахування поза конкурсом
XII. Право на першочергове зарахування
XIII. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників
XIV. Надання рекомендацій для зарахування
XV. Реалізація права вступників на вибір місця навчання
XVI. Коригування списку рекомендованих до зарахування
XVII. Наказ про зарахування
XVIII. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у Донецькому національному університеті
XIX. Додаткове зарахування до Донецького національного університету та зберігання робіт вступників
XX. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до вищих навчальних закладів

Додатки:

Додаток 1. Перелік освітніх ступенів та спеціальностей

Додаток 2. Паралельне навчання

Додаток 3. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на базі ОКР «Молодший спеціаліст»

Додаток 4. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому для здобуття ОКР «Спеціаліст», СО «Магістр»

Додаток 5. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти

Додаток 6. Перелік природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей

Додаток 7. Таблиця відповідності

Додаток 8. Правила прийому для отримання другої вищої освіти в Донецькому національному університеті в 2016 році

Додаток 9. Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до ДонНУ 2016 році

Додаток 10. Про визначення додаткових балів за навчальні та наукові досягнення для конкурсного відбору вступників на СО «Магістр»

Додаток 11. Порядок поселення студентів Донецького національного університету до гуртожитків

Додаток 12. Правила прийому до аспірантури

Додаток 13. Порядок прийому із зони АТО

І. Загальні положення

1.1. Донецький національний університет (далі — ДонНУ) оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за ступенями освіти (освітньо-кваліфікаційними рівнями), спеціальностями (спеціалізаціями), формами навчання відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу, у тому числі у відокремлених структурних підрозділах: Костянтинівській філії, Маріупольській філії.

1.2. До ДонНУ приймаються громадяни України, іноземці (Додаток 9), а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають освіту за відповідним освітнім (освітньо-кваліфікаційним) рівнем та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти, крім права на здобуття вищої освіти за державним замовленням, рахунок коштів місцевих бюджетів, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

1.3. Усі особи, які здобувають вищу освіту у Донецькому національному університеті, мають рівні права та обов’язки Прийом до Донецького національного університету за всіма ступенями освіти (освітньо-кваліфікаційними рівнями) здійснюється на підставі конкурсу незалежно від джерел фінансування.

1.4. Донецький національний університет сприяє вступникам щодо розміщення у гуртожитках. Поселення вступників та студентів до гуртожитку відбувається відповідно до затвердженого у ДонНУ порядку (Додаток 11).

1.5. Іноземці та особи без громадянства, які є студентами й аспірантами ДонНУ, за поданням навчально-наукового центру міжнародної освіти забезпечуються проживанням у гуртожитку в обов’язковому порядку.

ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

2.1. На навчання для здобуття ступеня освіти «Бакалавр» приймаються особи з повною загальною середньою освітою (Додаток 1).

2.2. На навчання для здобуття освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» приймаються особи, які мають ступінь освіти «Бакалавр» (Додаток 4).

2.3. На навчання для здобуття ступеня освіти «Магістр» приймаються особи, які мають ступінь освіти «Бакалавр» або освіту за освітньокваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» (Додаток 4). Прийом на підготовку фахівців за ступенем освіти «Магістр» на основі здобутого освітньокваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб.

2.4. На навчання для здобуття ступеня доктора філософії приймаються особи, які здобули ступінь освіти «Магістр» або освіту за освітньокваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» (Додаток 12).

2.5. На навчання для здобуття ступеня освіти «Магістр» або освітньокваліфікаційного рівня «Спеціаліст» приймаються особи на основі базової або повної вищої освіти будь-якого напряму підготовки чи спеціальності. У разі, якщо напрям підготовки або спеціальність не входять до переліку споріднених (Додаток 4), то фінансування навчання таких осіб здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб.

2.6. ДонНУ приймає для здобуття ступеня освіти «Бакалавр» на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання) на вакантні місця осіб, які здобули освіту за освітньокваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст». У разі, якщо спеціальність не входить до переліку споріднених (Додаток 3), то фінансування навчання таких осіб здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб.

2.7. ДонНУ здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року.

2.8. ДонНУ здійснює прийом своїх студентів старших курсів, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) на другий курс за іншою формою навчання в межах вакантних місць ліцензованого обсягу (Додаток 2). Фінансування навчання таких осіб здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб.

2.9. Прийом на навчання на перший курс з нормативним та скороченим терміном навчання проводиться в межах ліцензованого обсягу за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266. Прийом на навчання на старші (другий та наступні) курси з нормативним терміном навчання здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за спеціальностями (напрямами підготовки) відповідно до Переліку спеціальностей (напрямів підготовки), за якими здійснювався набір на перший курс.

ІІІ. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців у ДонНУ здійснюється:

 • за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів - за державним замовленням;

 • за рахунок державної цільової підтримки — повна або часткова оплата навчання;

 • за рахунок цільових пільгових державних кредитів;

 • за ваучерами;

 • за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб на умовах контракту, зокрема за кошти грантів, які отримав ДонНУ на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії або доктора наук.

3.2. Громадяни України мають право безоплатно здобути вищу освіту на конкурсній основі, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за державним замовленням або за кошти місцевого бюджету.

3.3. Здобуття другої вищої освіти для осіб, які мають ступень освіти бакалавра чи магістра, або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, проводиться на умовах повної компенсації витрат на навчання і регулюється додатковими правилами (Додаток 8). Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю), якщо вони за станом здоров’я втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за здобутою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії та в інших випадках, передбачених законом.

3.4. Громадяни України, які не завершили навчання за державним замовленням або за кошти місцевого бюджету за певним ступенем освіти, мають право повторно безоплатно здобувати вищу освіту за тим самим ступенем освіти, за умови відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658.

3.5. Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї, мають право на здобуття або продовження здобуття певного ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти на території інших регіонів України за державним замовленням із наданням місць у гуртожитках на час навчання.

3.6 Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця, які перебувають в Україні на законних підставах та проживають на тимчасово окупованій території, мають право на здобуття або продовження здобуття певного освітнього рівня на території інших регіонів України в порядку, визначеному Законом України «Про вищу освіту».

3.7 Особи, зазначені в п.3.5-3.6 цього пункту, здобувають вищу (на конкурсних засадах) освіту за державним замовленням у порядку та в межах квот, визначених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки відповідно до частини дванадцятої статті 7 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України».

IV. Терміни прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Порядок роботи Приймальної комісії: понеділок — п’ятниця з 9-00 до 16-00, перерва з 13-00 до 14-00; субота — з 9-00 до 14-00, без перерви; 20.07.2016 р., 27.07.2016 р. та 05.08.2016 р. — з 9-00 до 18-00.

4.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі терміни:

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
Початок прийому заяв та документів 11 липня 2016 року 11 липня 2016 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні іспити, проходити співбесіду або творчий конкурс* о 18:00 годині 20 липня 2016 року о 18:00 годині 20 липня 2016 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних іспитів, не проходять співбесіду і не проходять творчі конкурси о 18:00 годині 27 липня 2016 року о 12:00 годині 10 серпня 2016 року
Терміни проведення творчих конкурсів 18 липня — 27 липня 2016 року 18 липня — 27 липня 2016 року
Терміни проведення співбесід 21 липня — 24 липня 2016 року 21 липня — 24 липня 2016 року
Терміни проведення вступних іспитів 21 липня — 27 липня 2016 року 21 липня — 27 липня 2016 року
Термін оприлюднення рейтингових списків вступників

до 12:00 години 01 серпня 2016 року;


 

до 12:00 години 13 серпня
2016 року;

Терміни виконання вступниками вимог щодо зарахування за державним замовленням до 18:00 годині 05 серпня
2016 року;

за кошти фізичних та юридичних осіб до 12:00 годині 10 серпня
2016 року;
до 16:00 годині 16 серпня
2016 року;
Терміни зарахування вступників

за державним замовленням — не пізніше 12:00 години 06 серпня 2016 року;

за кошти фізичних та юридичних осіб — не пізніше 12:00 години 12 серпня 2016 року

за державним замовленням — не пізніше 12:00 години 18 серпня2016 року;за кошти фізичних та юридичних осіб — не пізніше 12:00 години 20 серпня
2016 року

* крім категорій осіб, визначених Законами України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» та «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права на здобуття освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції».

Рейтингові списки для цих категорій вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування формуються на основі конкурсного бала за кожною спеціальністю з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним замовленням і оприлюднюються не пізніше 12:00 години 25 липня. Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця за державним замовленням відповідно до п.15.1 цих Правил до 18:00 години 27 липня. Зарахування вступників на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти за державним замовленням відбувається не пізніше 12:00 години 28 липня. Зараховані особи впродовж 28 липня виключаються з конкурсу на інші місця за державним замовленням.

Вступники, які належать до категорій, зазначених в абзаці другому цього пункту, і не зараховані на навчання, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.

4.3. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить ДонНУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста відбувається в такі терміни:

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
Початок прийому заяв та документів 11 липня 2016 року 11 липня 2016 року
Закінчення прийому заяв та документів о 18:00 годині 20 липня 2016 року о 18:00 годині 20 липня 2016 року
Терміни проведення фахових вступних випробувань 21 липня 28 липня 2016 року 21 липня 28 липня 2016 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12:00 години 30 липня 2016 року

не пізніше 12:00 години 30 липня 2016 року

Виконання вступниками вимог щодо зарахування

за державним замовленням не пізніше 16:00 години 05 серпня 2016 року; 

за кошти фізичних та юридичних осіб  не пізніше 16:00 10 серпня 2016 року

за державним замовленням не пізніше 16:00 години 05 серпня 2016 року; 

за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 16:00 10 серпня 2016 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням — не пізніше 12:00 години 09 серпня 2016 року; 

за кошти фізичних та юридичних осіб — не пізніше 12:00 години 12 серпня 2016 року

за державним замовленням — не пізніше 12:00 години 09 серпня 2016 року;

за кошти фізичних та юридичних осіб — не пізніше 12:00 години 20 серпня 2016 року

4.4. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить ДонНУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти для здобуття освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста та магістра відбувається в такі терміни:

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
Початок прийому заяв та документів 04 липня 2016 року 04 липня 2016 року
17 серпня 2016 року* 17 серпня 2016 року*
Закінчення прийому заяв та документів о 14:00 годині 14 липня 2016 року о 14:00 годині 14 липня 2016 року
о 14:00 годині 20 серпня 2016 року* о 14:00 годині 20 серпня 2016 року*
Терміни проведення вступних випробувань 11 липня 20 липня 2016 року 11 липня 20 липня 2016 року
22 серпня 27 серпня 2016 року* 22 серпня 27 серпня 2016 року*
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 12:00 години
27 липня 2016 року
не пізніше 12:00 години
27 липня 2016 року
не пізніше 12:00 години 29 серпня 2016 року* не пізніше 12:00 години 29 серпня 2016 року*
Терміни виконання вступниками вимог щодо зарахування
за державним замовленням —​ не пізніше 12:00 години 02 серпня 2016 року
 
за кошти за кошти фізичних або юридичних осіб —​ не пізніше 12:00 години 07 серпня 2016 року
за державним замовленням —​ не пізніше 12:00 години 02 серпня 2016 року
 
за кошти фізичних або юридичних осіб —​ не пізніше 12:00 години 07 серпня 2016 року  
Терміни зарахування вступників

за державним замовленням — не пізніше 15:00 години 03 серпня 2016 року

за кошти фізичних та юридичних осіб — не пізніше 15:00 години 08 серпня 2016 року

за державним замовленням — не пізніше 15:00 години 03 серпня 2016 року

за кошти фізичних та юридичних осіб — не пізніше 15:00 години 08 серпня 2016 року

за державним замовленням та за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 15:00 години 31 серпня 2016 року* за державним замовленням та за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 15:00 години 31 серпня 2016 року*

* на вільні місця, які фінансуються за державним замовленням, та вільні місця у межах ліцензованого обсягу

V. Порядок прийому заяв і документів для вступу до Донецького національного університету

5.1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до ДонНУ (далі — Заява) в паперовій або в електронній формі. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

5.2. Вступники для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти на денну форму навчання, крім осіб, які мають право на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VII цих Правил), зарахування за співбесідою (розділ ІХ цих Правил) та зарахування за квотами (розділ XI цих Правил), подають заяви тільки в електронній формі.

Вступник може подати до п’ятнадцяти заяв на п’ять спеціальностей (спеціалізацій), на яких передбачено прийом за державним замовленням на денну форму навчання..

Подання заяв на спеціальності (спеціалізації) на інші форми навчання, а також на яких не передбачається прийомy за державним замовленням, не обмежується.

Заяви, подані на певну спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки) до одного вищого навчального закладу за різними формами навчання, вважаються фактом подання однієї заяви.

5.3. Всі інші категорії вступників подають заяви тільки в паперовій формі. 

5.4. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до Приймальної комісії. Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) реєструється уповноваженою особою Приймальної комісії у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі — Єдина база) безпосередньо під час прийняття заяви. Заяву, зареєстровану в Єдиній базі, може бути скасовано вищим навчальним закладом на підставі рішення Приймальної комісії до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву на цю саму спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки) до цього самого вищого навчального закладу. Виправлення технічних помилок відбувається до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

5.5. У заяві вступники вказують спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки), нозологію, мову тощо та форму навчання.

Під час подання заяв про участь у конкурсному відборі на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти за державним замовленням для здобуття ступеня бакалавра вступник зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв, при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.

Пріоритетність заяв, зазначена вступником, не підлягає зміні.

5.6. При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

 • документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України»);
 • свідоцтво про народження — для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який посвідчує особу і громадянство;
 • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • військовий квиток або посвідчення про приписку — для військовозобов’язаних (при вступі на денну форму навчання);
 • документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VII цих Правил), зарахування за співбесідою (розділ ІХ цих Правил), зарахування за квотами (розділ XI цих Правил) (за наявності).

На вимогу вступника Приймальна (відбіркова) комісія засвідчує копію документа державного зразка про здобуття освіти за освітнім (освітньокваліфікаційним) рівнем, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) ЗНО та інших документів.

5.7. До заяви, поданої у паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • копію сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • копію довідки про присвоєння індивідуального податкового номеру (ІПН);
 • копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VII цих Правил), зарахування за співбесідою (розділ ІХ цих Правил), зарахування за квотами (розділ ХI цих Правил) (за наявності);
 • чотири кольорових фотокарток розміром 3×4 см.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки), установленими законодавством, у терміни, визначені для прийому документів, але не пізніше термінів, встановлених Правилами прийому до ДонНУ у 2016 році для прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування вступників до зарахування.

Випускники вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладів, які вступають на навчання за скороченим терміном навчання, крім документа державного зразка про повну загальну середню освіту, обов’язково подають диплом про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень. У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до диплома молодшого спеціаліста його середній бал вважається таким, що дорівнює мінімальному рівню, передбаченому для такого типу документів.

При прийомі документів в порядку переведення або поновлення додається також академічна довідка про незакінчену вищу освіту та подання встановленого зразка.

Особи, які вступають для здобуття другої вищої освіти подають додатково нотаріально завірені копії диплома і додатка до диплома (із вказівкою кількості прослуханих годин).

Вступники на навчання за ступенем освіти магістра, крім зазначених документів, подають подання на зарахування на навчання за ступенем освіти магістра та копії документів (за наявності), що підтверджують науковий рейтинг вступника (дипломів переможців та призерів студентських олімпіад та конкурсів, копії наукових публікацій тощо). У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до диплома бакалавра його середній бал вважається таким, що дорівнює мінімальному рівню, передбаченому для такого типу документів.

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобуту вищу освіту може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про закінчення вищого навчального закладу, здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня та кваліфікації.

5.8. Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за державним замовленням, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог до зарахування).

5.9. Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають сертифікати ЗНО видані у 2016 році.

5.10. Особи, які не подають сертифікат (сертифікати) ЗНО, подають документи, що засвідчують їх право на складання тільки вступних випробувань в ДонНУ. Таке право поширюється на осіб, які входять до категорій передбачених розділом VІІ цих Правил.

5.11. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною (відбірковою) комісією вищого навчального закладу, до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку. Копії документу, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку), свідоцтва про народження не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

5.12. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається Приймальною комісією вищого навчального закладу згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.10.2015 № 1085.

5.13. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, за допомогою Єдиної бази. Письмове підтвердження Технічного адміністратора Єдиної бази або директора Українського центру оцінювання якості освіти про недостовірність інформації, поданої вступником до ДонНУ, є підставою для відмови в участі у конкурсному відборі та зарахуванні на навчання (анулювання наказу про зарахування).

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує її своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази.

У разі подання вступником заяви в електронній формі Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).

5.14. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до ДонНУ протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше дати, що передує дню оголошенню рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування. Оприлюднення відповідних рішень здійснюється на веб-сайті університету (www.donnu.edu.ua).

5.15. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (напряму підготовки, спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VII цих Правил), зарахування за співбесідою (розділ ІХ цих Правил), зарахування за квотами (розділи XI цих Правил), першочергового зарахування (розділ XII цих Правил) фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

5.16. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі — Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2015 року за № 614/27059. Процедура визнання Документа з метою продовження навчання здійснюється університетом до початку другого семестру першого року навчання його власника.

5.17. Приймальна комісія ДонНУ перевіряє в Єдиній базі перелік заяв вступника, поданих до інших навчальних закладів.

5.18. Після закінчення терміну подання документів додаткові документи від вступників не приймаються.

VI. Організація і проведення конкурсу

6.1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до ДонНУ для здобуття ступеня бакалавра, зараховуються бали сертифіката ЗНО (результати вступних іспитів, творчих конкурсів) з трьох предметів або з двох предметів та конкурсу творчих здібностей (при вступі на напрям підготовки «Журналістика») (Додаток 5).

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які вступають до ДонНУ для здобуття ступеня освіти бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та балів за особливі успіхи та/або за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу, помножених на вагові коефіцієнти. При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала та вноситься до Єдиної бази, де автоматично переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності (Додаток 7). Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про повну загальну середню освіту його середній бал в 200-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 100.

Розрахунок конкурсного бала R при вступі на основі повної загальної середньої освіти для вступників на всі спеціальності (спеціалізації) проводиться за формулою:

R = К1×C1 + К2×C2 + К3×C3 + К4×A + К5×D, (6.1)

де C1 — значення першого сертифіката ЗНО; C2 — значення другого сертифіката ЗНО; C3 — значення третього сертифіката ЗНО (або конкурсу творчих здібностей);

А — значення середнього бала додатка до атестату;

D — значення додаткових балів відповідно до розділу Х цих Правил;

К1, К2, К3, К4, К5 — вагові коефіцієнти (Додаток 5);

К1+К2+К3+К4+К5=1.

Конкурсний бал при розрахунках округлюється з точністю до 0,001.

6.3. Для допуску вступника до участі у подальшому конкурсі або зарахуванню на навчання за квотами або за співбесідою значення мінімальної кількості балів сертифіката повинно становити не менше 100 балів.

6.4. Конкурс при зарахуванні на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста та ступенем освіти магістра проводиться окремо за ступенями освіти (освітньо-кваліфікаційними рівнями), спеціальностями та формами навчання.

6.5. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра (крім вступу на основі базової або повної вищої освіти за іншим напрямом підготовки чи спеціальністю) розраховується конкурсний бал абітурієнта як сума оцінки, отриманої на фаховому вступному випробуванні, оцінки, отриманої на іспиті з іноземної мови, середнього бала оцінок додатка до диплома про базову (повну) вищу освіту та наукового рейтингу абітурієнта, який обчислюється за переліком показників (пункт 6.7.).

Конкурсний бал абітурієнта при розрахунках округлюється з точністю до 0,001 і вноситься до Єдиної бази.

Розрахунок конкурсного бала (КБ) при прийомі на навчання для здобуття ступеня освіти «Магістр», крім вступу на основі базової або повної вищої освіти не за спорідненим напрямом підготовки чи спеціальністю, проводиться за формулою:

КБ = ФВ + ВІМ + СБД + НР, (6.2)

де ФВ — оцінка отримана на фаховому вступному випробуванні;

ВІМ — оцінка отримана на вступному іспиті з іноземної мови;

СБД — середній бал додатка до диплома бакалавра або ОКР спеціаліста;

НР — значення додаткових балів за досягнення (пункт 6.7.).

6.6. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншим напрямом, або ОКР спеціаліста за іншою спеціальністю, конкурсний бал абітурієнта розраховується як сума оцінки, отриманої на додатковому вступному випробуванні, оцінки, отриманої на іспиті з іноземної мови, середнього балу оцінок додатка до диплома про базову (повну) вищу освіту та додаткових балів за досягнення абітурієнта, які обчислюються за переліком показників.

Конкурсний бал абітурієнта при розрахунках округлюється з точністю до 0,001 і вноситься до Єдиної бази.

Розрахунок конкурсного бала (КБ) при прийомі на навчання для здобуття ступеня освіти магістра на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншим напрямом, або ОКР спеціаліста за іншою спеціальністю, проводиться за формулою:

КБ = ДВ + ВІМ + СБД + НР, (6.3)

де ДВ — оцінка, отримана на додатковому вступному випробуванні;

ВІМ — оцінка, отримана на вступному іспиті з іноземної мови;

СБД — середній бал додатка до диплома бакалавра або ОКР спеціаліста;

НР — значення додаткових балів за досягнення (пункт 6.7.).

6.7. При вступі до ДонНУ на навчання для здобуття ступеня освіти «Магістр» враховуються додаткові бали за досягнення абітурієнта, які обчислюються як сума балів показників за навчальні та наукові досягнення вступника з фаху вступу, але не більше ніж 30 балів. Порядок нарахування додаткових балів вступників в магістратуру Донецького національного університету визначається відповідно до Положення про визначення додаткових балів (Додаток 10).

6.8. Для конкурсного відбору вступників на навчання за освітньокваліфікаційним рівнем спеціаліста (крім вступників, які вступають на основі ступеня бакалавра, здобутого не за спорідненим напрямом), розраховується конкурсний бал абітурієнта як сума середнього бала оцінок додатка до диплома про базову вищу освіту і оцінки, отриманої на фаховому вступному випробуванні, та оцінки, отриманої на іспиті з іноземної мови.

Конкурсний бал абітурієнта при розрахунках округлюється з точністю до 0,001 і вноситься до Єдиної бази.

Розрахунок конкурсного бала (КБ) вступників на навчання за освітньокваліфікаційним рівнем «Спеціаліст», крім вступників, які вступають на основі ступеня бакалавра, здобутого не за спорідненим напрямом, проводиться за формулою:

КБ = ФВ + ВІМ + СБД, (6.4)

де ФВ — оцінка отримана на фаховому вступному випробуванні;

ВІМ   оцінка, отримана на вступному іспиті з іноземної мови;

СБД — середній бал додатка до диплома бакалавра.

6.9. Для конкурсного відбору вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста на основі ступеня бакалавра, здобутого не за спорідненим напрямом, конкурсний бал абітурієнта розраховується як сума оцінки, отриманої на додатковому вступному випробуванні, середнього бала оцінок додатка до диплома про базову вищу освіту та оцінки, отриманої на іспиті з іноземної мови.

Конкурсний бал абітурієнта при розрахунках округлюється з точністю до 0,001 і вноситься до Єдиної бази.

Розрахунок конкурсного бала (КБ) при прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншим напрямом, проводиться за формулою:

КБ = ДВ + ВІМ + СБД (6.5)

де ДВ — оцінка, отримана на додатковому вступному випробуванні;

ВІМ — оцінка, отримана на вступному іспиті з іноземної мови;

СБД — середній бал додатка до диплома бакалавра.

6.10. Для вступників на навчання для здобуття ступеня освіти «Магістр» мінімальна оцінка з фахового (додаткового) вступного випробування та з іспиту з іноземної мови становить не нижче 101 бала, мінімальний середній бал оцінок додатка до диплома про базову (повну) вищу освіту — не нижче 150 балів. Для вступників на навчання для здобуття освіти за освітньокваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» мінімальна оцінка з фахового (додаткового) вступного випробування становить не нижче 101 бала, мінімальний середній бал оцінок додатка до диплома про базову (повну) вищу освіту — не нижче 150 балів.

Вступники на навчання для здобуття ступеня освіти «Магістр» та освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» складають однаковий вступний іспит з іноземної мови.

6.11. Для конкурсного відбору осіб, які здобули освіту за освітньокваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, при прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки бакалавра конкурсний бал вступників (крім вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю) розраховується як сума оцінки, отриманої на фаховому випробуванні, та середнього бала оцінок додатка до диплома молодшого спеціаліста. Розрахунок конкурсного бала (КБ) при прийомі на навчання для здобуття ступеня освіти бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводиться за формулою:

КБ = ФВ + СБД, (6.6)

де ФВ — оцінка, отримана на фаховому випробуванні;

СБД — середній бал додатка до диплома молодшого спеціаліста.

Конкурсний бал при розрахунках округлюється з точністю до 0,001.

6.12. Для конкурсного відбору осіб на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, при прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки бакалавра конкурсний бал вступників розраховується як сума оцінки, отриманої на додатковому фаховому випробуванні, та середнього бала оцінок додатка до диплома молодшого спеціаліста. Розрахунок конкурсного бала (КБ) при прийомі на навчання для здобуття ступеня освіти бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, проводиться за формулою:

КБ = ДФВ + СБД, (6.7)

де ДФВ — оцінка, отримана на додатковому фаховому випробуванні;

СБД — середній бал додатка до диплома молодшого спеціаліста.

Конкурсний бал при розрахунках округлюється з точністю до 0,001.

6.13. Для вступників на навчання для здобуття ступеня освіти «Бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста мінімальна оцінка з фахового (додаткового фахового) випробування для подальшої участі у конкурсі становить не нижче 101 бала.

6.14. Середній бал додатка до документа про базову (повну) вищу освіту обчислюється за 100-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу шляхом додавання до нього 100 балів. Якщо у додатку до документа про базову (повну) вищу освіту наявні оцінки за 5-бальною шкалою, то вони переводяться у 100-бальну таким чином: «3» відповідає «50» балів, «4» відповідає «70» балів, «5» відповідає «90». При обрахунку середнього балу додатка включається оцінка за державну атестацію, у випадку складання вступником більш ніж одного виду державної атестації для розрахунку середнього балу зараховуються оцінки всіх видів державної атестації.

VII. Участь у конкурсі за результатами вступних випробувань на основі повної загальної середньої освіти

7.1. Брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних випробувань з конкурсних предметів мають право: особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880, через які вступники не проходили зовнішнє незалежне оцінювання.

7.2. Брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з конкурсних предметів (за вибором абітурієнта) мають право:

особи, звільнені з військової служби (у т.ч. демобілізовані), після 30 листопада 2015 року;

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;

особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;.

особи, яким таке право надано Законами України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» та  «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права на здобуття освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції».

VIII. Проведення вступних випробувань (вступних іспитів та творчих конкурсів)

8.1. Рішенням Приймальної комісії результати вступного випробування з конкурсного предмета щодо вступу на певну спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки) можуть бути зараховані для участі у конкурсному відборі на іншу спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки) у ДонНУ.

8.2. Результати вступних іспитів та творчих конкурсів для вступників з повною загальною середньою освітою оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. Результати творчого конкурсу оцінюються за 200-бальною шкалою.

8.3. При вступі на основі повної загальної середньої освіти вступні випробування, крім творчого конкурсу та іспиту з іноземної мови, проводяться письмово у формі тестування.

Творчий конкурс зі спеціальності «Журналістика» — професійно орієнтоване вступне випробування, під час якого вступник демонструє знання, уміння і навички, що засвідчують його здатність до журналістської та редакційної роботи, діяльності, пов’язаної зі зв’язками з громадськістю; здібності до правдивого відтворення подій, а також орієнтування у суспільно-політичному житті країни.

Творчий конкурс проводиться в один етап: проведення прес-конференції та написання абітурієнтом звіту з цього заходу.

Вступники, які проходять творчі конкурси відповідно, допускаються до участі в творчих конкурсах, за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу та сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

8.4. Програми фахових випробувань та творчого конкурсу оприлюднюються на інформаційних стендах Приймальної комісії та на вебсайті університету.

8.5. Особи, які на основі базової та повної вищої освіти вступають до ДонНУ для здобуття ступеня магістра або отримання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, складають фахове випробування у формі тестування, яке оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів.

8.6. Випускники бакалаврату ДонНУ поточного року при вступі на навчання для здобуття ступеня магістра та освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста мають право скласти фахові, додаткові вступні випробування та вступний іспит з іноземної мови в березні-червні 2016 року за графіком, затвердженим Приймальною комісією, з подальшою участю в загальному конкурсі.

8.7. Особи, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста вступають до ДонНУ для здобуття ступеня бакалавра, складають фахове випробування, яке оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів.

8.8. Випускники ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, які мають диплом молодшого спеціаліста зі спорідненого напряму (спеціальності), при вступі на навчання для здобуття ступеня бакалавра за скороченим терміном мають право скласти фахові випробування в січні-червні 2016 року за графіком, затвердженим Приймальною комісією з подальшою участю в загальному конкурсі.

8.9. Перепусткою на вступні випробування є аркуш результатів вступного випробування і паспорт.

8.10. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування та творчі конкурси у визначений розкладом час, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

8.11. Апеляції за результатами вступних випробувань, творчих конкурсів, що проведені Донецьким національним університетом, розглядає апеляційна комісія ДонНУ, склад і порядок роботи якої затверджується наказом ректора. Вступник має право оскарження результатів (апеляції) фахових вступних випробувань, творчих конкурсів. Для цього після оприлюднення результатів фахових випробувань (творчих конкурсів) він терміново, але не пізніше наступного робочого дня, самостійно подає заяву на ім’я голови апеляційної комісії ДонНУ. У разі незгоди вступника з рішенням апеляційної комісії остаточне рішення ухвалює Приймальна комісія.

8.12. Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, Приймальна комісія з урахуванням наявності педагогічних і науковопедагогічних кадрів встановлює вступний іспит з тієї мови, оцінки з якої виставлені в документі, що підтверджує здобуття освіти відповідного рівня. Результат іспиту оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката ЗНО з української мови та літератури

8.13. Для осіб, які вступають для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями з болгарської, кримськотатарської, молдовської, новогрецької, польської, російської, румунської, словацької, угорської мов) та спеціалізаціями спеціальності 035 Філологія з цих мов та вивчали їх у загальноосвітніх навчальних закладах, Приймальна комісія за умови наявності педагогічних і науково-педагогічних кадрів може встановлювати вступний іспит з мови, оцінки з якої виставлені в документі, що підтверджує здобуття освіти відповідного рівня, або приймає сертифікат з іноземної мови. Результат іспиту оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката ЗНО з іноземної мови.

IX. Зарахування за співбесідою

9.1. За результатами співбесіди до ДонНУ зараховуються:

 • особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;
 • особи, які стали інвалідами внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича («Революція гідності»), та які звернулися за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року;
 • особи, визнані інвалідами війни відповідно до пунктів одинадцятого-чотирнадцятого статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

9.2. Особи, які за результатами співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати ЗНО з конкурсних предметів, результати яких не нижче ніж передбачено цими Правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

9.3. За рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення Приймальна комісія ДонНУ приймає рішення про можливість зарахування до ДонНУ понад державне замовлення за результатами співбесіди з правом навчання за місцем проживання інвалідів, які неспроможні відвідувати навчальний заклад.

X. Зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів

10.1. За особливі успіхи призерам (особам, які нагороджені дипломами I-III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти зараховується додатково 10 балів (5 відсотків конкурсного бала).

10.2. За особливі успіхи призерам III етапу Всеукраїнських конкурсівзахистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук України зараховується додатково 10 балів (5 відсотків конкурсного бала) за умови відповідності секції, по якій вступник брав участь у конкурсі-захисті, напряму підготовки при вступі для здобуття ступеня бакалавра (наведено у додатку 5 до «Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2016 році», затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085 «Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2016 році», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 4 листопада 2015 року за № 1351/27796).

10.3. За успішне закінчення підготовчих курсів Донецького національного університету при вступі на природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності (Додаток 6) вступнику зараховується додатково до 10 балів (5 відсотків конкурсного бала).

10.4. При вступі для здобуття ступеня бакалавра додаткові бали нараховується лише за однією із підстав, зазначених у п.10.1-10.3.

XI. Зарахування в межах встановлених квот

11.1. Право на зарахування на основі повної загальної середньої освіти в межах встановлених квот за результатами вступних іспитів або за результатами зовнішнього незалежного оцінювання мають особи, зазначені в пунктах 7.1-7.2 цих Правил.

11.2. Ці квоти встановлюються у межах десяти відсотків максимального (загального) обсягу державного замовлення і оголошуються одночасно з оголошенням максимального державного замовлення.

11.3. Зарахування осіб, визначених у пункті 11.1 цього розділу, відбувається в межах встановлених квот за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.

11.4. Квоти для осіб, визначених Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», надаються у встановленому порядку.

11.5. Вступники, які належать до категорій, зазначених у пункті 11.1 цього розділу, не зараховані на навчання на визначені місця у межах встановлених квот, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

XII. Право на першочергове зарахування

12.1. Право на першочергове зарахування до Донецького національного університету мають:

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;
 • діти, батьки (один із батьків) яких загинули під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районах проведення антитерористичної операції;
 • діти учасників бойових дій із числа осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення;
 • діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;
 • інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу — категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, — категорія 2;
 • шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки, а також особи, протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти, батьки яких є шахтарями та які мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або батьки яких загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи;
 • особи, які є внутрішньо переміщеними особами, відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;
 • члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки;
 • особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право.

12.2. Право на першочергове зарахування до ДонНУ для здобуття ступеня освіти бакалавра також мають:

 • особи, які беруть участь у конкурсі відповідно до заяви з вищим пріоритетом;
 • особи, які мають більшу суму балів результатів вступних випробувань (при вступі на основі повної загальної середньої освіти);
 • особи, які мають вищі результати вступних випробувань з максимальними ваговими коефіцієнтами (при вступі на основі повної загальної середньої освіти);
 • особи, які мають вищий середній бал атестата про загальну середню освіту (випускники старшої школи); вищий середній бал додатка до диплома (випускники вищих навчальних закладів І — ІІ рівнів акредитації);
 • випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;
 • випускники вищих навчальних закладів І — ІІ рівнів акредитації, які отримали вищу оцінку з фахового вступного випробування;
 • випускники вищих навчальних закладів І — ІІ рівнів акредитації, які отримали диплом з відзнакою і мають освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст;
 • особи, які закінчили з відповідного напряму підготовки (спеціальності) школи юних, спеціалізовані школи і довгострокові професійно-спрямовані школи і курси, курси довузівської підготовки при ДонНУ;
 • особи, які є випускниками Навчально-виховного комплексу: загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-ліцей № 7 Вінницької міської ради.

12.3. Право на першочергове зарахування до ДонНУ для здобуття ступеня освіти магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) також мають:

 • особи, які мають вищий середній бал додатка до диплома про базову (повну) вищу освіту;
 • особи, які мають вищу оцінку з фахового (додаткового фахового) вступного випробування;
 • особи, які мають вище значення додаткових балів за досягнення (для вступників на навчання за ступенем освіти магістра).

12.4. Зазначене право першочергового зарахування надається за інших рівних умов за послідовністю, визначеною пунктом 12.1 цього розділу, і далі за пунктами 12.2 та 12.3, відповідно.

12.5. Якщо право першочергового зарахування та встановлені в пунктах 12.2-12.3 додаткові правила не дозволяють визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, то Приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до Єдиної бази.

XIII. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

13.1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями у такій послідовності:

 • вступники, які мають право на зарахування за квотами;
 • вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;
 • вступники, які рекомендовані до зарахування за конкурсом.

13.2. У межах кожної зазначеної в пункті 13.1 категорії рейтинговий список впорядковується:

 • за конкурсним балом від більшого до меншого;
 • з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі у порядку додержання підстав для його набуття відповідно до розділу XІІ цих Правил.

13.3. Рейтингові списки вступників формуються Приймальною комісією з Єдиної бази з урахуванням пріоритетності та оприлюднюються у повному обсязі шляхом розміщення на веб-сайті Донецького національного університету із зазначенням категорій списку. Ці списки оновлюються при внесенні змін протягом термінів, визначених для окремих етапів проведення конкурсного відбору.

XIV. Надання рекомендацій для зарахування

14.1. Приймальна комісія на підставі рейтингового списку вступників приймає рішення щодо рекомендування до зарахування на навчання на місця державного замовлення вступників, які перебувають на найвищих позиціях рейтингового списку. Вступника буде рекомендовано до зарахування за найвищим пріоритетом з числа зазначених ним під час подання заяв, за яким вступник потрапляє у число тих, хто може бути рекомендований до зарахування на місця державного замовлення. Формування списків рекомендованих до зарахування вступників здійснюється в Єдиній базі у межах встановленого (граничного) обсягу місць, що фінансуються за державним замовленням, за його відсутності — у межах ліцензійного обсягу.

Рекомендація до зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб надається за всіма пріоритетами, зазначеними вступником під час подання заяв. Рекомендації до зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб надаються після завершення виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення.

14.2. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах Приймальної комісії ДонНУ. Рішення Приймальної комісії про рекомендації до зарахування розміщується на веб-сайті ДонНУ (www.donnu.edu.ua).

XV. Реалізація права вступників на вибір місця навчання

15.1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі, після прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до термінів, визначених у розділі IV цих Правил, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів ЗНО та інших документів, передбачених цими Правилами прийому, до Приймальної комісії ДонНУ, або (при зарахуванні на місця, що фінансуються за кошти фізичних, юридичних осіб) подати копії зазначених документів разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок цільових пільгових державних кредитів.

Особи, які подали заяви в електронній формі, зобов’язані підписати власну електронну заяву, роздруковану у Приймальній комісії.

15.2. Особи, які в установлені терміни, визначені у розділі IV цих Правил, не подали до Приймальної (відбіркової) комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів ЗНО та інших документів, передбачених цими Правилами прийому (не виконали вимог для зарахування), втрачають право на зарахування на навчання за державним замовленням, крім випадків визначених у розділах XVI, XVII та XIX цих Правил.

15.3. При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки) та формами навчання, крім двох денних, одна з яких за державним замовленням, оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок цільових пільгових державних кредитів протягом усього строку навчання.

При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки) та формами навчання, крім двох денних, за кошти фізичних та юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному з вищих навчальних закладів за бажанням студента. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому вони зберігаються.

Не допускається одночасне навчання за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки) за державним замовленням, у тому числі за різними освітніми ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) та формами навчання.

XVI. Коригування списку рекомендованих до зарахування

16.1. Після завершення встановленого терміни вибору вступниками місця навчання, визначеного у розділі IV цих Правил, Приймальна комісія ДонНУ:

 • здійснює коригування списку рекомендованих для зарахування осіб з одночасним внесенням відповідних відомостей до Єдиної бази;
 • приймає рішення про зарахування вступників, які були рекомендовані та виконали вимоги для зарахування (подали оригінали документа про освіту відповідного рівня та додатка до нього, сертифікатів ЗНО та інших документів, передбачених цими Правилами прийому, до Приймальної (відбіркової) комісії ДонНУ);
 • анулює надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освіту відповідного рівня та додатка до нього, сертифікатів ЗНО та інших документів, передбачених цими Правилами прийому, до Приймальної (відбіркової) комісії ДонНУ.

16.2. Вступники, яким анульовано рекомендацію до зарахування на місця за державним замовленням, не втрачають права участі у конкурсі на місця, за кошти фізичних та юридичних осіб. Рекомендація до зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб надається за всіма пріоритетами, зазначеними вступником під час подання заяв. Терміни виконання умов для зарахування за кошти юридичних та фізичних осіб встановлюються Приймальною комісією ДонНУ відповідно до розділу IV цих Правил.

16.3. Рішення щодо участі вступника у конкурсі на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб відповідно до рейтингового списку вступників з числа тих, яким було анульовано рекомендацію до зарахування на навчання за державним замовленням, приймається за заявою вступника у довільній формі, що подається до Приймальної комісії вищого навчального закладу та долучається до його особової справи.

16.4. Оприлюднення списків рекомендованих для зарахування осіб здійснюється відповідно до розділу XIV цих Правил.

XVII. Наказ про зарахування

17.1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором ДонНУ на підставі рішення Приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються Приймальною комісією в Єдиній базі відповідно до рейтингового списку вступників, списків вступників, рекомендованих для зарахування та оприлюднюються на інформаційному стенді Приймальної комісії і веб-сайті у вигляді списку зарахованих.

17.2. Рішення Приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване Приймальною комісією лише за письмовою заявою вступника або в разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 20.4 цих Правил. Вступники можуть бути відраховані з вищого навчального закладу за власним бажанням, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі. Питання про відрахування вступника за власним бажанням та повернення йому оригіналів документів розглядається в день подання вступником письмової заяви. У разі відрахування, вступнику повертаються документи, що подавалися ним під час вступу, не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.

17.3 Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок цільового пільгового державного кредиту приймається за заявою вступника, що подається до Приймальної комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до встановленого порядку.

XVIII. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у Донецькому національному університеті

18.1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні», від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2015 року № 1272).

18.2. Іноземці та особи без громадянства можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних та юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність

18.3. Іноземці, які вступають на навчання для здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня, зараховуються до ДонНУ:

 • не пізніше 01 листопада: для здобуття ступенів бакалавра, магістра;
 • упродовж року для навчання в аспірантурі, докторантурі за результатами оцінювання/розгляду поданих згідно з Порядком організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536, документів та співбесіди з визначених предметів та мови навчання;
 • упродовж року для навчання за програмами відділення довузівської підготовки іноземних громадян ДонНУ, з вивчення державної мови або мови навчання, а також у порядку переведення та поновлення — на підставі рішення Приймальної комісії навчального закладу за результатами вивчення нею документів, поданих згідно додатку 9 цих Правил Прийому.

18.4 Зарахування іноземців і осіб без громадянства на подальше навчання здійснюється не пізніше ніж упродовж 10 днів з дня наказу про закінчення відділення довузівської підготовки іноземних громадян ДонНУ (попереднього рівня навчання) або з дня подачі документів (для абітурієнтів, які не закінчували відділення довузівської підготовки іноземних громадян ДонНУ.

18.5. Іноземні громадяни та особи без громадянства, які не володіють українською та російською мовами, для вступу до Донецького національного університету мають пройти 10-місячні мовні курси на відділенні довузівської підготовки іноземних громадян Навчально-наукового центру міжнародної освіти. Після успішного закінчення мовної підготовки іноземці отримують свідоцтво, яке надає іноземним громадянам право вступу на навчання для здобуття ступенів освіти «Бакалавр» та «Магістр».

18.6. Особливості прийому документів, проведення вступних іспитів, конкурсний відбір та зарахування на навчання іноземних громадян визначено у Додатку 9 до цих Правил прийому.

XІX. Додаткове зарахування до Донецького національного університету та зберігання робіт вступників

19.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 (десяти) днів від дня їх початку, відраховуються з ДонНУ, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі. На звільнені місця державного замовлення може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які вступали до ДонНУ на відповідну спеціальність (спеціалізацію). На вакантні місця ліцензованого обсягу, що фінансуються за кошти фізичних і юридичних осіб, може проводитися додаткове конкурсне зарахування осіб, які вступали до ДонНУ або до іншого вищого навчального закладу на ту саму спеціальність (спеціалізацію) і не були зараховані, за умови подання ними оригіналів документів. Зарахування на місця відрахованих студентів відбувається протягом наступних 5 (п’яти) робочих днів з урахуванням положень та вимог пунктів 2 і 3 розділу XIX Умов прийому на навчання до ВНЗ України в 2016 році. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і верифікуються в Єдиній базі до 18:00 години 19 вересня року вступу.

19.2. Роботи вступників, виконані ними на вступних іспитах, творчих конкурсах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних іспитів, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.

XX. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до Донецького національного університету

20.1. На засіданні Приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше ніж дві особи від однієї організації. Для акредитації необхідно не пізніше, ніж до 16:00 дня, що передує початку засідання Приймальної комісії, надіслати заявку до прес-служби ДонНУ на електронну пошту: [email protected]. У заявці зазначити: назву засобу масової інформації (для телеканалів також назву програми, редакції); прізвище, ім’я, по батькові журналіста; контактні телефони. Представники ЗМІ, які порушують порядок акредитації, правила поводження на засіданні Приймальної комісії та правила безпеки, можуть бути позбавлені акредитації та права входу на територію ДонНУ.

20.2. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування за квотами, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в олімпіадах та конкурсах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування його з числа студентів.

20.3. Інформування громадськості про подання заяв на вступ до ДонНУ здійснюється за даними Єдиної бази із зазначенням категорій вступників відповідно до розділів IX — XII цих Правил. Приймальна комісія ДонНУ подає у встановленому порядку отримані від вступників відомості до Єдиної бази.

20.4. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до ДонНУ, в тому числі здійснюється за допомогою своєчасного оприлюднення та оновлення на веб-сайті ДонНУ (www.donnu.edu.ua): правил прийому та нормативної документації; відомостей про ліцензований обсяг та обсяг прийому за кошти державного бюджету за кожною спеціальністю (освітньою програмою, напрямом підготовки) та освітньо-кваліфікаційним рівнем, ступенем, у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу за квотами; вартості навчання за спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами); результатів вступної кампанії, рейтингових списків вступників, тощо.​