Прийом документів для переведення до Донецького національного університету імені Василя Стуса з інших закладів вищої освіти, у межах ДонНУ імені Василя Стуса, а також поновлення до складу студентів здійснюється у наступні терміни:

 • денна та заочна форми навчання (на місця, які фінансуються за кошти державного бюджету) – з 12.07.2018 р. до 05.08.2018 р.
 • денна та заочна форми навчання (на місця, які фінансуються за кошти фізичних або юридичних осіб) – з 12.07.2018 р. до 31.08.2018 р.

Переведення та поновлення студентів здійснюються в межах СО «Бакалавр» та «Магістр»

Переведення та поновлення на 1 курс не допускаються.

Переведення студентів

Для переведення студентів до ДонНУ імені Василя Стуса з інших навчальних закладів, а також з однієї спеціальності на іншу та з одного напряму (спеціальності) на інший у межах університету подаються такі документи:

 • заява та подання встановленого зразка (заповнюються під час подачі документів);
 • письмова згода ректора вищого навчального закладу, в якому навчається заявник, з печаткою вищого навчального закладу (для студентів ДонНУ імені Василя Стуса – письмова згода декана факультету, де навчається студент);
 • копія залікової книжки, оформлена згідно з вимогами та засвідчена печаткою навчального закладу (факультету);
 • при переведенні на місця державного замовлення можуть бути подані документи;
 • при переведенні на місця державного замовлення можуть бути подані документи, що надають переважне право на зарахування (копія свідоцтва про встановлені урядом пільги; довідка про проживання у районі, що постраждав від аварії на Чорнобильській АЕС; довідка про інвалідність I або II групи та ін.);
 • 4 кольорових фотокарток 3х4 см.

Паспорт та довідка про присвоєння індивідуального податкового номеру вступником пред’являється особисто.

Переведення студентів з інших вищих навчальних закладів до ДонНУ імені Василя Стуса незалежно від форми навчання здійснюється за згодою ректорів обох ЗВО, а в межах університету – за згодою деканів факультетів.

Студент, який бажає перевестися з іншого закладу вищої освіти, подає заяву на ім’я ректора навчального закладу, в якому він навчається, і, після отримання його письмової згоди, звертається до Приймальної комісії ДонНУ імені Василя Стуса.

Переведення студентів з одного напряму підготовки на інший (зі спеціальності на спеціальність) допускається в межах галузі знань. Переведення студентів можливе лише в межах ступеня освіти «Бакалавр» та «Магістр» після закінчення першого курсу навчання.

Поновлення студентів

Поновлення до складу студентів осіб, відрахованих раніше з вищого навчального закладу, здійснюється наказом ректора незалежно від тривалості перерви у навчанні, причин відрахування, наявності трудового стажу та форми навчання.

Особи, які поновлюються, подають наступні документи:

 • заява та подання встановленого зразка (заповнюються під час подачі документів);
 • оригінали документів про повну загальну середню освіту та додатка до нього;
 • академічна довідка (оригінал);
 • витяг з наказу про відрахування;
 • при поновленні на місця державного замовлення можуть бути подані документи, що надають переважне право на зарахування (копія свідоцтва про встановлені урядом пільги; довідка про проживання у районі, що постраждав від аварії на Чорнобильській АЕС; довідка про інвалідність I або II групи);
 • 4 кольорових фотокарток 3х4 см

Паспорт та довідка про присвоєння індивідуального податкового номеру вступником пред’являється особисто.

Положення про порядок переведення та поновлення в ДонНУ 2018.pdfПоложення про порядок переведення та поновлення в ДонНУ 2018.pdf​​