Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні», від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2015 року № 1272).

Іноземці та особи без громадянства можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних та юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.

Іноземці, які вступають на навчання для здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня, зараховуються до ДонНУ:

  • не пізніше 01 листопада: для здобуття ступенів бакалавра, магістра;
  • упродовж року для навчання в аспірантурі, докторантурі за результатами оцінювання/розгляду поданих згідно з Порядком організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536, документів та співбесіди з визначених предметів та мови навчання;
  • упродовж року для навчання за програмами відділення довишівської підготовки іноземних громадян ДонНУ, з вивчення державної мови або мови навчання, а також у порядку переведення та поновлення — на підставі рішення Приймальної комісії навчального закладу за результатами вивчення нею документів, поданих згідно з додатком 9 цих Правил прийому;

Зарахування іноземців і осіб без громадянства на подальше навчання здійснюється не пізніше ніж упродовж 10 днів із дня наказу про закінчення відділення довишівської підготовки іноземних громадян ДонНУ (попереднього рівня навчання) або з дня подачі документів (для абітурієнтів, які не закінчували відділення довишівської підготовки іноземних громадян ДонНУ).

Іноземні громадяни та особи без громадянства, які не володіють українською та російською мовами, для вступу до Донецького національного університету мають пройти 10-місячні мовні курси на відділенні довишівської підготовки іноземних громадян Навчально-наукового центру міжнародної освіти. Після успішного закінчення мовної підготовки іноземці отримують свідоцтво, яке надає іноземним громадянам право вступу на навчання для здобуття ступенів освіти «Бакалавр» та «Магістр».

Особливості прийому документів, проведення вступних іспитів, конкурсний відбір та зарахування на навчання іноземних громадян визначено у Додатку 9 до цих Правил прийому.