Вчена рада університету є колегіальним органом університету, що створюється в кількості до 54 членів для вирішення основних питань діяльності університету, відповідно до Положення, затвердженого ректором. Вчена рада університету працює за затвердженим планом. Засідання Вченої ради проводяться не рідше одного разу на місяць, термін повноважень становить п’ять років.

Вчена рада університету:

 • визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності університету;
 • розробляє і подає Конференції трудового колективу проект статуту університету, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;
 • ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт університету;
 • визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
 • ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів або в банківських установах;
 • ухвалює за поданням ректора рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;
 • обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади деканів, завідувачів кафедр, професорів і доцентів, директора бібліотеки, керівників філій;
 • затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;
 • ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях;
 • затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;
 • ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;
 • оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;
 • присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки;
 • приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання;
 • має право вносити подання про відкликання ректора з підстав, передбачених законодавством, Статутом університету, контрактом, яке розглядається Конференцією трудового колективу університету;
 • затверджує положення та інші локальні нормативні акти, обов’язковість затвердження яких визначена чинним законодавством або Статутом університету;
 • обирає за конкурсом таємним голосуванням науково-педагогічних працівників загальноуніверситетських кафедр, а також вирішує інші питання, які пов’язані з функціонуванням таких кафедр;
 • розглядає інші питання діяльності університету відповідно до Статуту університету.

Вчена рада університету може делегувати частину своїх повноважень Вченим радам факультетів відповідно до чинного законодавства.

Вчену раду університету очолює її голова, який обирається таємним голосуванням з числа членів Вченої ради, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності Вченої ради.

Заступник голови Вченої ради університету обирається таємним голосуванням з числа членів Вченої ради, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності Вченої ради.

Секретарем Вченої ради є вчений секретар університету.

До складу Вченої ради університету входять за посадами ректор, проректори, декани факультетів, вчений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування та виборних органів первинних профспілкових організацій працівників університету, а також виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук, виборні представники, які представляють інших працівників університету і які працюють у ньому на постійній основі, виборні представники аспірантів, докторантів, слухачів, керівники виборних органів первинних профспілкових організацій студентів та аспірантів, керівники органів студентського самоврядування відповідно до квот, визначених Статутом університету та Положенням про Вчену раду Донецького національного університету.

При цьому не менш як 75 відсотків складу Вченої ради повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники університету і не менш як 10 відсотків — виборні представники з числа студентів.

Вибори до складу Вченої ради університету починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.

Персональний склад Вченої ради університету та зміни в ньому затверджуються наказами ректора.

Із Вченої ради виводять членів, які припинили трудові відносини з університетом, та членів — працівників університету, звільнених з посади, за якою було введено до складу Вченої ради; а також членів, що подали на ім’я голови Вченої ради мотивовану заяву про вихід зі складу.

Рішення Вченої ради університету вводяться в дію наказом ректора.