Правила прийому до Донецького національного університету в 2014 році

Провадження освітньої діяльності у Донецькому національному університеті здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України серія АД № 072626 від 14.08.2012 р., термін дії до 2018 р. (копія ліцензії додається).

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Донецького національного університету (далі — приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році (далі — Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 29 жовтня 2013 року № 1510 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2013 року за № 1855/24387.

Завантажити одним файлом (pdf, 344 Кб)

Зміст:

І. Загальні положення
ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників
ІІІ. Фінансування підготовки фахівців
IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання
V. Порядок прийому заяв і документів для вступу у Донецький національний університет
VI. Організація і проведення конкурсу
VII. Допуск до участі у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти
VIII. Проведення вступних екзаменів та творчих конкурсів
IX. Цільовий прийом до Донецького національного університету
X. Зарахування за співбесідою
XI. Зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів
XII. Зарахування поза конкурсом
XIII. Право на першочергове зарахування
XIV. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників
XV. Надання рекомендацій для зарахування
XVI. Реалізація права вступників на вибір місця навчання
XVII. Коригування списку рекомендованих до зарахування
XVIII. Наказ про зарахування
XIX. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у Донецькому національному університеті
XX. Додаткове зарахування до Донецького національного університету та зберігання робіт вступників
XXI. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до вищих навчальних закладів

Додатки:

Додаток 1. Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів і напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток 2. Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів

Додаток 3. Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) за умови вступу на споріднений напрям підготовки

Додаток 4. Перелік напрямів для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (магістра) за спорідненою спеціальністю

Додаток 5. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Додаток 6. Таблиця відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали

Додаток 7. Значення показників, які впливають на рейтинг вступника на навчання за ОКР магістра

Додаток 8. Перелік природничо-математичних та інженерно-технічних напрямів, при вступі на які особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили підготовчі курси (відділення, факультети довузівської підготовки) вищого навчального закладу, для вступу на основі повної загальної середньої освіти до цього вищого навчального закладу додається до 20 балів за результатами підсумкової атестації

Додаток 9. Правила прийому до Горлівського технікуму ДонНУ у 2014 році

Додаток 10. Правила прийому до Єнакієвського технікуму економіки і менеджменту ДонНУ у 2014 році

Додаток 11. Правила прийому для отримання другої вищої освіти у Донецькому національному університеті в 2014 році

Додаток 12. Щодо прийому іноземців та осіб без громадянства на навчання до Донецького національного університету у 2014 році

Додаток 15. Зміни до Правил прийому до Донецького національного університету


І. Загальні положення

1.1. Донецький національний університет (далі — ДонНУ) оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями, напрямами підготовки (спеціальностями), формами навчання відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу, у тому числі у відокремлених структурних підрозділах: Єнакіївському технікумі, Горлівському технікумі (умови набору до цих навчальних закладів визначаються окремими Правилами прийому), Горлівському навчально-консультаційному центрі, Костянтинівському навчально-консультаційному центрі, Маріупольському навчально-консультаційному центрі, Єнакієвському навчально-консультаційному центрі.

1.2. До ДонНУ приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти, крім права на здобуття вищої освіти за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Прийом до Донецького національного університету на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

1.3. Для вступників, які потребують поселення в гуртожиток під час вступу, надання місць у гуртожитку гарантовано.

Для вступників поточного року надається можливість проживання у 2-3-4-хмісних номерах блочного та коридорного типу звичайної та підвищеної комфортності у гуртожитках ДонНУ. Передбачене поселення вступників до гуртожитків відокремлених структурних підрозділів, що є у структурі університету.

Поселення зарахованих до університету студентів у гуртожитки студмістечка розпочинається за два тижні до початку навчального року. Поселення здійснюється на місця, які звільнюються після виселення випускників університету. Орієнтовна кількість звільнених місць — 850. Місця у гуртожитках надаються тільки студентам з інших міст.

1.4. Здобуття другої вищої освіти для осіб, які мають освітньо-кваліфікаційні рівні бакалавр, спеціаліст, магістр, проводиться на умовах повної компенсації витрат на навчання і регулюється окремими правилами.

ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

2.1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

2.2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра згідно з додатком 4.

2.3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста згідно з додатком 4. Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб.На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за специфічною категорією «Прикладна економіка» приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста в галузі «Економіка  і підприємництво»   «Менеджмент» (термін навчання 1,5 роки), а також випускники технічних і природничих напрямів (спеціальностей) (термін навчання 2,5 роки).

На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за специфічними категоріями «Управління навчальним закладом» і «Педагогіка вищої школи» приймаються особи, які мають вищу освіту та працюють в галузі освіти.

На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за специфічною категорією «Бізнес-адміністрування» приймаються особи, які мають вищу освіту та стаж роботи в економічній сфері.

2.4. В межах експерименту щодо здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі бакалавра з іншої галузі знань, згідно з наказом МОН України № 548 від 17.05.2013 р., на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за кошти юридичних і фізичних осіб за спеціальностями 8.03030101 «Журналістика», 8.03050701 «Маркетинг» та 8.03060101 «Менеджмент організацій та адміністрування» приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра з будь-якої іншої галузі знань.

Прийом здійснюється відповідно до Правил прийому до Донецького національного університет в 2014 році з урахуванням особливостей, викладених в Порядку підготовки та проведення експерименту щодо здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра зі спеціальностей 8.03030101 «Журналістика», 8.03050701 «Маркетинг» та 8.03060101 «Менеджмент організацій та адміністрування».

2.5. ДонНУ приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки (додаток 3).

2.6. ДонНУ здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.

2.7. ДонНУ здійснює прийом студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр на напрям підготовки «Менеджмент» (зі скороченим терміном навчання 3 роки) для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст за техніко-технологічними спеціальностями.

ІІІ. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців у ДонНУ здійснюється:

 • за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів — за державним замовленням;
 • за рахунок державних цільових пільгових довгострокових кредитів;
 • за ваучерами;
 • за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

3.2. Громадяни України мають право безоплатно здобути вищу освіту на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

3.3. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю), якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.

IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Порядок роботи приймальної комісії: понеділок - п’ятниця з 9:00 до 16:00, перерва з 12:00 до 13:00; субота, 03.08.2014р. та 10.08.2014р. – з 9:00 до 14:00 без перерви.

4.2. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:
Етапи вступної компанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
Початок прийому заяв в електронній формі (електронний вступ) 11 липня 2014 року не проводиться
Початок прийому заяв та документів 1 серпня 2014 року 10 серпня 2014 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають проходити творчий конкурс о 18:00 годині 7 вересня 2014 року о 16:00 годині 13 вересня 2014 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні екзамени о 18:00 годині 7 вересня 2014 року
о 16:00 годині 13 вересня 2014 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних екзаменів і не проходять творчі конкурси о 12:00 годині 15 вересня 2014 року о 16:00 годині 20 вересня 2014 року;
Строки проведення творчих конкурсів 8 – 15 вересня 2014 року 15 – 22 вересня 2014 року
Строки проведення вступних екзаменів 8 вересня – 15  вересня 2014 року 15 вересня – 22  вересня 2014 року
Термін оприлюднення рейтингових списків вступників перший - не пізніше 12:00 години 16 вересня 2014 року;
другий - не пізніше 12:00 години 19 вересня 2014 року;
третій - не пізніше 12:00 години 22 вересня 2014 року
перший - не пізніше 12:00 години 23 вересня 2014 року;
другий - не пізніше 12:00 години 26 вересня 2014 року;
третій - не пізніше 12:00 години 29 вересня 2014 року
Строки вибору вступниками місця навчання
о 18:00 годині 18 вересня 2014 року;
о 18:00 годині
21 вересня 2014 року;
о 18:00 годині 24 вересня 2014 року
о 18:00 годині 25 вересня 2014 року;
о 18:00 годині 28 вересня 2014 року;
о 18:00 годині 02 жовтня 2014 року
Терміни зарахування вступників за державним замовленням – не пізніше 15:00 години 25 вересня 2014 року;
за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 1 жовтня
за державним замовленням – не пізніше 15:00 години 3 жовтня 2014 року;
за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 7 жовтня
4.3. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить ДонНУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводиться в такі строки: ** Додатковий набір на вільні місця ліцензованого обсягу.
Етапи вступної компанії
Денна форма навчання
Заочна форма навчання
Початок прийому заяв та документів
1 серпня 2014 року
1 серпня 2014 року
Закінчення прийому заяв та документів
о 18:00 годині
7 вересня 2014 року
о 16:00 годині 13 вересня 2014 року
Строки проведення фахових вступних екзаменів
08 вересня –        15  вересня 2014 року
15 вересня –        22  вересня 2014 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників
не пізніше
22 вересня 2014 року
не пізніше
22 вересня 2014 року
Терміни зарахування вступників
за державним замовленням –25 вересня;
за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) – не пізніше 01 жовтня
за державним замовленням –03 жовтня;
за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) – не пізніше 07 жовтня
 
4.4. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить ДонНУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста та магістра проводиться в такі строки:
Етапи вступної компанії
Денна форма навчання
Заочна форма навчання
Початок прийому заяв та документів
1 серпня 2014 року
1 серпня 2014 року
30 серпня 2014 року*
30 серпня 2014 році*
Закінчення прийому заяв та документів
16 серпня 2014 року
16 серпня 2014 року
02 вересня 2014 року*
02 вересня 2014 року*
Строки проведення вступних екзаменів
18 – 22 серпня 2014 року
 
18 – 22 серпня 2014 року
03 – 04 вересня 2014 року*
03 – 04 вересня 2014 року*
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників
не пізніше 12:00 години
24 серпня 2014 року
не пізніше
24 серпня 2014 року
не пізніше 12:00 години  05 вересня 2014 року*
не пізніше 12:00 години  05 вересня 2014 року*
Терміни зарахування вступників
за державним замовленням – не пізніше
12:00 години
27 серпня 2014 року;
за кошти фізичних та юридичних осіб–
не пізніше
12:00 години
29 серпня 2014 року
за державним замовленням –
 
 
27 серпня 2014 року;
за кошти фізичних та юридичних
осіб –
не пізніше
12:00 години
 29 серпня 2014 року
Не пізніше
12:00 години
06 вересня 2014 року*
Не пізніше
12:00 години
06 вересня 2014 року*
 
* Для вступників на спеціальності економічного та обліково-фінансового факультетів на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб.
 ** Додатковий набір на вільні місця ліцензованого обсягу.

V. Порядок прийому заяв і документів для вступу у Донецький національний університет

5.1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до ДонНУ (далі — заява) в паперовій або в електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

5.2. Вступник може подати заяву (заяви) в паперовій або в електронній формі не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями підготовки (на три спеціальності) у кожному з них. Заяви до вищого навчального закладу на певний напрям підготовки (спеціальність) на різні форми навчання подаються вступником окремо, але вважаються фактом подання однієї заяви.

Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) реєструється уповноваженою особою приймальної комісії у Єдиній базі безпосередньо під час прийняття заяви.

Заяву, зареєстровану в Єдиній базі, може бути скасовано вищим навчальним закладом на підставі рішення приймальної комісії до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такої подачі анулюється в Єдиній базі.

5.3. У заяві вступники зазначають напрям (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра) та форму навчання.

5.4. При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

 • документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження — для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство;
 • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
  медичну довідку за формою 086-о (оригінал).
 • На вимогу вступника приймальна (відбіркова) комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів.

5.5. До заяви, поданій у паперовій формі, вступник додає:

 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, на особистий вибір — оригінали або копії;
 • сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), на особистий вибір — оригінали або копії;
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • медичну довідку за формою 086-о або її копію;
 • шість кольорових фотокарток розміром 3×4 см.

Випускники вищих навчальних закладів І — ІІ рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладів, які вступають на навчання зі скороченим терміном, крім документа державного зразка про повну загальну середню освіту, обов’язково подають диплом про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень.

Особи, які вступають до екстернату, подають також академічну довідку в оригіналі, якщо вони мають незакінчену вищу освіту.
При прийомі в порядку переведення або поновлення додається також академічна довідка про незакінчену вищу освіту та подання встановленого зразка.

Особи, які вступають для здобуття другої вищої освіти подають додатково нотаріально завірені копії диплома і додатка до диплома (із вказівкою кількості прослуханих годин).

Вступники на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, крім зазначених документів, подають подання на зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра та копії документів (за наявності), що підтверджують науковий рейтинг вступника (дипломів переможців та призерів студентських олімпіад та конкурсів, копії наукових публікацій тощо).

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку, встановленого Правилами прийому до ДонНУ у 2014 році для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

5.6. Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2014 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2008, або 2009, або 2010, або 2011, або 2012, або 2013 рік.

5.7. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами (приймальною) відбірковою комісією ДонНУ, або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

5.8. Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у ДонНУ.

5.9. Особи, які не подають сертифікати (сертифікат) зовнішнього незалежного оцінювання, подають документи, що засвідчують їх право на складання тільки вступних екзаменів в ДонНУ:

 • громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до університету;
 • військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, — при вступі на заочну форму навчання;
 • особи, що мають захворювання, визначені в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

5.10. Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у ДонНУ за їх вибором.

5.11. Громадяни України, які у 2014 році здобули повну загальну середню освіту за кордоном, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у ДонНУ за їх вибором.

5.12. Заяви в електронному вигляді мають право подати вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі на основі атестата про повну загальну середню освіту, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів, визначених Правилами прийому до ДонНУ.

5.13. Заява в електронній формі подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі он-лайн відповідно до Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України від 29 жовтня 2013 року № 1510 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2013 року за № 1855/24387, наведеному в додатку 2.

5.14. Вступник може подати заяву про участь у конкурсному відборі та форми навчання в паперовому або в електронному вигляді не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями (спеціальності) у кожному з них. Факт кожної подачі заяви в паперовому вигляді (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) реєструється уповноваженою особою приймальної комісії у Єдиній державній електронній базі з питань освіти безпосередньо під час прийняття заяви. Заяви, подані вступниками до приймальної комісії у паперовому вигляді та зареєстровані в Єдиній базі, обробляються приймальною комісією ДонНУ.

5.15. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої Правилами прийому до ДонНУ мінімальної кількості балів, до участі в конкурсному відборі не допускаються, на навчання не зараховуються (крім випадків, передбачених пунктом 6.1 цих Правил).

5.16. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Письмове підтвердження адміністратора (розпорядника) Єдиної бази про недостовірність інформації, поданої вступником до ДонНУ, є підставою для прийняття приймальною комісією рішення щодо відмови в участі у конкурсному відборі та зарахуванні на навчання (скасування наказу про зарахування).

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту (обчислює в разі відсутності), результат якої затверджується рішенням приймальної комісії і вноситься до Єдиної бази.

5.17. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до ДонНУ.

5.18. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів), наявності підстав для вступу поза конкурсом та на обробку його персональних даних в Єдиній базі фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

5.19. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура встановлення еквівалента документа про здобутий освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки України в установленому порядку. Встановлення еквіваленту цих документів здійснюється протягом першого року навчання.

5.20. Після закінчення строку подання документів додаткові документи від вступників не приймаються.

VI. Організація і проведення конкурсу

6.1. Приймальна комісія ДонНУ допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з відповідних загальноосвітніх предметів, визначених Переліком конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань, творчих конкурсів (додаток 5).

Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра кількість балів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання становить не нижче 124 балів з непрофільних конкурсних предметів та не нижче 140 балів з профільних конкурсних предметів.

ДонНУ на окремі напрями (спеціальності) може встановити вищу кількість балів сертифіката з профільних загальноосвітніх предметів, з якими вступник допускається до участі у конкурсному відборі, для зарахування на навчання.

ДонНУ за рішенням приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, кількість балів якого з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів, визначених правилами прийому, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного конкурсного предмета, зазначена у сертифікаті, становить не нижче 170 балів.

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до ДонНУ для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених цими Правилами. При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною у додатку 6 та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12».

6.3. Конкурс на зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста і магістра проводиться окремо за освітньо-кваліфікаційними рівнями, спеціальностями та формами навчання.

6.4. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра розраховується конкурсний бал абітурієнта як сума оцінки, отриманої на фаховому випробуванні; оцінки, отриманої на вступному екзамені з іноземної мови; середнього балу оцінок додатка до диплома про базову (повну) вищу освіту, оцінки Державної підсумкової атестації (середній бал оцінок), наукового рейтингу абітурієнта, який обчислюється за переліком показників, наведених в додатку 7 та вноситься до Єдиної бази.

6.5. Для конкурсного відбору вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста розраховується конкурсний бал абітурієнта як сума середнього балу оцінок додатка до диплома про базову (повну) вищу освіту і оцінки, отриманої на фаховому випробуванні, та вноситься до Єдиної бази.

6.6. Приймальна комісія, за погодженням з фаховими атестаційними комісіями відповідних факультетів, встановлює мінімальну межу показників конкурсного відбору (оцінки з фахового випробування, середнього балу оцінок додатка до диплома бакалавра), з якими вступник допускається до участі у конкурсі щодо зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (додаток 7).

Мінімальна оцінка для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра на вступному екзамені з іноземної мови — 124 бали.

Мінімальна оцінка для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста з фахового випробування не нижче 124 балів, середнього балу оцінок додатка до диплома про базову (повну) вищу освіту — не нижче 150.

6.7. Середній бал додатка до документа про базову (повну) вищу освіту обчислюється за 100-бальною шкалою з округленням до сотих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу шляхом додавання до нього 100 балів. Якщо у додатку до документа про базову (повну) вищу освіту наявні оцінки за 4-бальною шкалою, вони переводяться у 100-бальну таким чином: «3» відповідає «50» балів, «4» відповідає «70» балів, «5» відповідає «90».

6.8. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки бакалавра конкурсний бал вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст, встановлюється за результатами складання фахового випробування за шкалою від 100 до 200. Мінімальна оцінка з фахового випробування встановлюється не нижче 124 балів.

6.9. Зарахування до екстернату проводиться згідно з Положенням про організацію екстернату у вищих навчальних закладах України (зі змінами), затвердженим наказом Міністерства освіти від 08.12.1995 № 340, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 03.01.1996 за № 1/1026.

Для конкурсного відбору вступників до екстернату конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів) за шкалою оцінювання від 100 до 200 балів, середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених цими правилами у терміни, встановленими приймальної комісією.

VII. Допуск до участі у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти

7.1. Право брати участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у ДонНУ або за результатами зовнішнього незалежного оцінювання на їх вибір мають:

 • особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди);
 • особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше;
 • особи з числа громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном.

Вибір здійснюється вступником під час подання документів.

7.2. Право брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у ДонНУ в разі їх неучасті у рік вступу в зовнішньому незалежному оцінюванні мають:

 • громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу;
 • військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, при вступі на заочну форму навчання;
 • особи, що мають захворювання, визначені в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

VIII. Проведення вступних екзаменів та творчих конкурсів

8.1. Для проведення вступних екзаменів для вступників на основі повної загальної середньої освіти створюються предметні екзаменаційні комісії; для проведення фахових випробувань при вступі на навчання на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня створюються фахові атестаційні комісії.

Рішенням приймальної комісії результати вступного екзамену з конкурсного предмета щодо вступу на певний напрям підготовки (спеціальність) можуть бути зараховані для участі у конкурсному відборі на інший напрям підготовки (спеціальність) у даному вищому навчальному закладі.

8.2. Результати вступних екзаменів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Результати творчого конкурсу оцінюються за 200-бальною шкалою окремо за кожний етап творчого конкурсу, яких не може бути більше ніж три.

8.3. При вступі на основі повної загальної середньої освіти вступні іспити, крім творчого конкурсу та іспиту з іноземної мови, проводяться письмово у формі тестування.

Творчий конкурс зі спеціальності «Журналістика» — професійно зорієнтований іспит, на якому вступник демонструє знання і навички, що засвідчують його здатність до журналістської та редакційної роботи, діяльності, пов’язаної зі зв’язками з громадськістю.

Творчий конкурс проводиться у два етапи:

 • перший етап — аудіювання з виходом у написання журналістського твору;
 • другий етап — усний твір з виходом у говоріння для перевірки володіння правильною вимовою, культурою українського мовлення.

8.4. Програма творчого конкурсу, а також програми фахових випробувань розробляються і затверджуються не пізніше як за чотири місяці до початку прийому документів. Програми іспитів та творчого конкурсу оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії та на веб-сайті (www.donnu.edu.ua) університету.

8.5. Особи, які на основі базової та повної вищої освіти вступають до ДонНУ для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра, спеціаліста складають фахове випробування у формі тестування, яке оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів.

8.6. Для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра на основі базової та повної вищої освіти обов’язковим є складання вступного екзамену з іноземної мови, який проводиться в формі тестування.

8.7. Випускники бакалаврату ДонНУ поточного року при вступі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра мають право скласти екзамени з іноземної мови в лютому-червні, фахові випробування — в травні-липні 2014 року за графіком, затвердженим приймальною комісією з подальшою участю в загальному конкурсі.

8.8. Випускники ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, які мають диплом молодшого спеціаліста зі спорідненого напряму (спеціальності) при вступі на навчання за скороченим терміном, мають право скласти фахові випробування в грудні 2013 року-червні 2014 року за графіком, затвердженим приймальною комісією з подальшою участю в загальному конкурсі.

8.9. Перепусткою на вступні екзамени є аркуш результатів вступного випробування і паспорт.

8.10. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні екзамени та творчі конкурси у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних екзаменах та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних екзаменів не допускається.

8.11. Апеляції на результати вступних екзаменів, творчих конкурсів, що проведені Донецьким національним університетом, розглядає апеляційна комісія ДонНУ, склад і порядок роботи якої затверджується наказом ректора.

Вступник має право оскарження (апеляції) результатів фахових вступних випробувань, результатів творчих конкурсів, для чого, після оприлюднення результатів фахових випробувань (творчих конкурсів) терміново, але не пізніше наступного робочого дня, подає заяву на ім’я голови апеляційної комісії ДонНУ. У разі незгоди вступника з рішенням апеляційної комісії, остаточне рішення приймає приймальна комісія.

8.12. Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, приймальна комісія з урахуванням наявності педагогічних і науково-педагогічних кадрів встановлює вступний екзамен з тієї мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката з української мови та літератури.

Для осіб, які вступають на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра за напрямом 6.020303 «Філологія (мови національних меншин)» та вивчали у загальноосвітніх навчальних закладах мови національних меншин (молдавську, кримськотатарську, польську, румунську, угорську, болгарську, новогрецьку, словацьку), приймальна комісія за умови наявності педагогічних і науково-педагогічних кадрів може встановлювати вступний екзамен з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката з іноземної мови.

IX. Цільовий прийом до Донецького національного університету

9.1. Цільовий прийом організовується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.1999 № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості».

9.2. Особи, які вступають до вищих навчальних закладів на підготовку за державним замовленням на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами, додають направлення, видане відповідними органами освіти Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади.

9.3. Установлені квоти цільового прийому оголошуються разом з обсягом державного замовлення на підготовку фахівців з кожного напряму підготовки (спеціальності), та не можуть перевищувати 25 відсотків обсягів державного замовлення з кожного напряму підготовки (спеціальності), форми навчання і освітньо-кваліфікаційного рівня.

9.4. Учасники цільового прийому зараховуються на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за окремим конкурсом. Конкурс відбувається відповідно до конкурсного бала, визначеного на загальних засадах для цієї категорії вступників.

9.5. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі відповідно до конкурсного бала загального рейтингового списку.

X. Зарахування за співбесідою

10.1. За результатами співбесіди до ДонНУ зараховуються особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право.

10.2. Програми співбесід із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.

10.3. Особи, які за результатами співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбаченими правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.

10.4. За рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення приймальна комісія вищого навчального закладу приймає рішення про можливість зарахування до вищих навчальних закладів понад державне замовлення за результатами співбесіди з правом навчання за місцем проживання інвалідів, які неспроможні відвідувати навчальний заклад. Вищий навчальний заклад створює умови для проходження цими особами курсу навчання за екстернатною формою.

XI. Зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів

11.1. Зараховуються до ДонНУ відповідно до розділу 14 цих Правил за умови подання сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали учать у міжнародній олімпіаді за умови підтвердження МОНУ статусу міжнародної олімпіади.

11.2. Призерам (особам, нагородженим дипломами I — III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти зараховується додатковий бал за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами, у тому числі:

 • інформатика — при вступі на напрями: «прикладна математика», «інформатика», «комп’ютерні науки»;
 • інформаційні технології — при вступі на напрями: «прикладна математика», «інформатика», «комп’ютерні науки»;
 • основи економіки — при вступі на напрями (спеціальності) галузі знань «економіка та підприємництво», напрям «міжнародний бізнес»;
 • основи правознавства — при вступі на напрями (спеціальності) галузі знань «право»;
 • історія — при вступі на напрями (спеціальності) галузей знань «культура», «гуманітарні науки», «соціально-політичні науки», «журналістика та інформація»;
 • екологія — при вступі на напрями (спеціальності), для яких профільними визначено предмети «біологія», «хімія»;
 • педагогіка і психологія — при вступі на напрями (спеціальності) галузей знань «соціально-політичні науки».

Призерам III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук України зараховується додатковий бал за умови відповідності секції, по якій вступник брав участь у конкурсі-захисті, напряму підготовки (спеціальності) згідно з додатком 1 до цих Правил.

11.3. Величина додаткового бала встановлюється:

 • особам, які мають найкращі інтелектуальні досягнення, — 70 балів;
 • особам, нагородженим дипломами I ступеня, — 50 балів;
 • особам, нагородженим дипломами IІ ступеня, — 40 балів;
 • особам, нагородженим дипломами IІІ ступеня, — 30 балів.

Додатковий бал зараховується лише за однією з перелічених вище підстав.

11.4. Норма, визначена пунктами 11.1-11.2 цього розділу, поширюється на учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів — захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним наказом Міністерства освіти і науки України.

Положення пунктів 1 — 3 цього розділу, поширюються на осіб, які мають найкращі інтелектуальні досягнення за рішенням Експертної ради для визначення найкращих інтелектуальних досягнень дітей, прийнятим відповідно до Положення про Експертну раду для визначення найкращих інтелектуальних досягнень дітей, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 27 серпня 2013 року № 1236, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 вересня 2013 року за № 1596/24128, та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 квітня 2013 року № 467 «Про започаткування у 2013 році Програми Президента України для найталановитіших дітей «Інтелектуальне майбутнє України», учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним Міністерством освіти і науки України.

11.5. Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили підготовчі курси (відділення, факультети довузівської підготовки) ДонНУ, для вступу на основі повної загальної середньої освіти до ДонНУ для навчання на природничо-математичних та інженерно-технічних напрямах підготовки (спеціальностях) при вступі на відповідний напрям підготовки (спеціальність) університету за результатами підсумкової атестації, що проводиться предметними комісіями, додається до 20 балів за результатами підсумкової атестації
(додаток 8).

11.6. Норма, визначена пунктом 11.5 цього розділу, поширюється на підготовчі курси, відділення, факультети довузівської підготовки ДонНУ, які мають ліцензію на здійснення підготовки до вступу до вищих навчальних закладів, обсяг навчальних годин яких складає не менше 150 аудиторних годин та термін навчання — не менше трьох місяців.

11.7. Кількість додаткових балів, визначених пунктом 11.5 Правил прийому до ДонНУ і нарахованих особам за результатами навчання зазначається у посвідченні про закінчення підготовчих курсів і оприлюднюється приймальною комісією ДонНУ до початку прийому заяв про допуск до участі в конкурсі.

XII. Зарахування поза конкурсом

12.1. Зараховуються поза конкурсом:

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;
 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);
 • інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;
 • діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;
 • члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька» (Постанова Кабінету Міністрів України № 6 від 09.01.2008 «Деякі питання соціального захисту членів сімей загиблих шахтарів та гірничорятувальників»).
12.2. Кількість місць для осіб, визначених в пункті 12.1 цього розділу, встановлюється рішенням приймальної комісії ДонНУ за результатами моніторингу проведення вступної кампанії попередніх років і не повинна бути більше 25 відсотків обсягу державного замовлення з кожного напряму підготовки (спеціальності), форми навчання і освітньо-кваліфікаційного рівня (додаток 5).

12.3. Особи, які належать до категорій, зазначених у пункті 12.1 цього розділу, які не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних підставах, відповідно до конкурсного бала.

XIII. Право на першочергове зарахування

13.1. Право на першочергове зарахування до Донецького національного університету мають:

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;
 • особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;
 • особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право;
 • особи, які мають вищий середній бал додатка до диплома про базову (повну) вищу освіту (для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста);
 • особи, які мають вищу оцінку з фахового вступного випробування (для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста);
 • особи, які мають вищий науковий рейтинг (для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра);
  випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;
 • випускники вищих навчальних закладів І — ІІ рівнів акредитації, які отримали диплом з відзнакою і мають освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст; випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю;
 • випускники поточного року ліцею при ДонНУ за умов вступу на напрями, за якими вони навчались у ліцеї;
 • особи, які отримали більш високий бал на екзамені або в сертифікаті з профільного предмета;
 • особи, які мають більш високий середній бал атестата (диплома);
 • особи, які закінчили з відповідного напряму підготовки (спеціальності) школи юних, спеціалізовані школи і довгострокові професійно-спрямовані школи і курси, курси довузівської підготовки при ДонНУ;
 • особи, які постійно проживають в сільській місцевості і закінчили сільські школи.

13.2. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 13.1 цього розділу.

XIV. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

14.1. Список вступників, які мають цільове направлення, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого відповідно до рейтингового списку без урахування категорій вступників, визначених у розділах 10 — 13 цих Правил.

14.2. Рейтинговий список вступників формується за категоріями у такій послідовності:

 • вступники, які рекомендовані до зарахування поза конкурсом;
 • вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому;
 • вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;
 • учасники міжнародних олімпіад;
 • вступники, які рекомендовані до зарахування за конкурсом.

До рейтингового списку не включаються вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому.

14.3. У межах кожної зазначеної в пункті 14.2 категорії рейтинговий список впорядковується:

 • за конкурсним балом від більшого до меншого;
 • з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі у порядку додержання підстав для його набуття.

14.4. У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються:

 • прізвище, ім’я та по батькові вступника;
 • конкурсний бал вступника;
 • наявність підстав для вступу поза конкурсом;
 • наявність підстав до зарахування на місця цільового прийому;
 • наявність підстав для зарахування за результатами співбесіди;
 • наявність підстав до зарахування як учасника міжнародних олімпіад;
 • наявність права на першочергове зарахування.

14.5. Рейтингові списки вступників формуються приймальною комісією з Єдиної бази, оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії (у межах ліцензованого обсягу) та веб-сайті Донецького національного університету із зазначенням категорій списку. Ці списки оновлюються при внесенні змін протягом строку етапів проведення конкурсного відбору.

XV. Надання рекомендацій для зарахування

15.1. Приймальна комісія на підставі рейтингового списку вступників приймає рішення щодо рекомендування до зарахування на навчання на місця державного замовлення вступників, які перебувають на найвищих позиціях рейтингового списку. Формування списків рекомендованих до зарахування вступників здійснюється в Єдиній базі у межах обсягу державного замовлення, за його відсутності — у межах ліцензійного обсягу. Рекомендації до зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб надаються після завершення зарахування вступників на місця державного замовлення.

15.2. Приймальна комісія приймає рішення про рекомендування до зарахування на навчання на місця державного замовлення у три етапи: у перший, п’ятий та восьмий дні після останнього дня прийому заяв.

15.3. Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування оприлюднюється в день його прийняття не пізніше 12-ї години.

15.4. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії ДонНУ.

Рішення приймальної комісії про рекомендації до зарахування розміщується на веб-сайті ДонНУ.

15.5. За рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення приймальна комісія розглядає питання про можливість зарахування до ДонНУ понад державне замовлення за результатами співбесіди з правом навчання за місцем проживання інвалідів, які неспроможні відвідувати навчальний заклад, а також створює умови для проходження ними курсу навчання за екстернатною формою.

XVI. Реалізація права вступників на вибір місця навчання

16.1. Особи, які подали заяви в паперовій формі та беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної пунктами 17.1, 17.2 цих Правил, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Правилами прийому, до приймальної комісії ДонНУ.

Особи, які подали заяви в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної пунктами 17.1, 17.2 цих Правил, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані визначитись з обранням вищого навчального закладу, напряму (спеціальності), підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії ДонНУ, та подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Правилами прийому (при зарахуванні на місця державного замовлення або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів), або (при зарахуванні на місця, що фінансуються за кошти фізичних, юридичних осіб) подати копії зазначених документів разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

16.2. При вступі для одночасного навчання за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями в одному або різних вищих навчальних закладах за різними формами навчання (окрім двох денних) оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього строку навчання. При одночасному навчанні за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями за місцем навчання за кошти фізичних, юридичних осіб зберігаються завірені копії документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, копії сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та медичної довідки. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом строку навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали вищезазначених документів.

16.3. Особи, які в установлений строк не подали до приймальної (відбіркової) комісії оригінали документів про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, медичної довідки та сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими правилами (не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

XVII. Коригування списку рекомендованих до зарахування

17.1. Після завершення першого встановленого строку вибору вступниками місця навчання (чотири календарних днів після оприлюднення першого списку рекомендованих до зарахування) приймальна комісія ДонНУ:

 • здійснює коригування списку рекомендованих для зарахування осіб з одночасним внесенням відповідних відомостей до Єдиної бази;
 • приймає рішення про зарахування вступників, які були рекомендовані та виконали вимоги для зарахування (подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Правилами прийому, до приймальної (відбіркової) комісії ДонНУ);
 • анулює надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Правилами прийому, до приймальної (відбіркової) комісії ДонНУ;
 • у разі наявності вакантних місць надає рекомендації до зарахування особам з числа вступників, які не отримували рекомендацію раніше, відповідно до рейтингових списків за кожним напрямом (спеціальністю).

17.2. Після оприлюднення другого (5 серпня) та третього (8 серпня) списків вступників, рекомендованих до зарахування, встановлюється по три дні для виконання вступниками вимог для зарахування. Коригування списків рекомендованих до зарахування вступників відбувається відповідно до п. 17.1 цього розділу. Рекомендовані до зарахування вступники, які у строки, визначені Правилами прийому до ДонНУ (до 10 серпня 2013 року), не подали до приймальної (відбіркової) комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Правилами прийому до ДонНУ, втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

17.3. Після виконання вступниками всіх вимог для зарахування на навчання за державним замовленням у визначених обсягах формуються списки рекомендованих для зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Вступники, у яких було анульовано рекомендацію для зарахування на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані до зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Строки виконання умов для зарахування за кошти юридичних та фізичних осіб встановлюються приймальною комісією ДонНУ, але не пізніше 25 серпня.

17.4. Оприлюднення списків рекомендованих для зарахування осіб здійснюється відповідно до розділу 14 цих Правил.

XVIII. Наказ про зарахування

18.1 Накази про зарахування на навчання видаються ректором ДонНУ на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються приймальною комісією в Єдиній базі відповідно до рейтингового списку вступників, списків вступників, рекомендованих для зарахування за формами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 05 червня 2013 року № 683, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 червня 2013 року за № 965/23497, та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті у вигляді списку зарахованих.

18.2. Накази про зарахування на навчання надсилаються до Міністерства освіти і науки України.

18.3. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією лише за письмовою заявою вступника або в разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 21.4 цих Правил.
Питання про відрахування вступника за власним бажанням та повернення йому оригіналів документів розглядається в день подання вступником письмової заяви.

Вступники можуть бути відраховані з вищого навчального закладу за власним бажанням, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі, а таким особам повертаються документи, що подавались вступником.

На звільнене при цьому місце (місця) до початку навчальних занять може проводитись додатковий конкурсний відбір щодо зарахування осіб, у тому числі з іншого напряму підготовки (спеціальності) цього вищого навчального закладу, за умови збігу конкурсних предметів, у разі відсутності претендентів на зарахування з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цей напрям підготовки (спеціальність).

18.4 Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок державного пільгового довгострокового кредиту приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до встановленої квоти.

18.5 Рішення щодо зарахування вступника на навчання за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до рейтингового списку вступників.

XIX. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у Донецькому національному університеті

19.1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законом України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (із змінами), Указами Президента України від 25 березня 1994 року № 112 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації» та від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні» (із змінами) та від 05 серпня 1998 року № 1238 «Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів». Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки Укрвїни в межах обсягу державного замовлення.

19.2 Закордонні українці, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, при вступі до ДонНУ користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, у тому числі при вступі на навчання за державним замовленням. Вони беруть участь у конкурсі щодо зарахування на таких самих підставах, як і громадяни України.

19.3 Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти, крім права на здобуття вищої освіти за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Вони беруть участь у конкурсі щодо зарахування на таких самих підставах, як і громадяни України.

19.4 Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах з вивченням української мови, та закордонні українці приймаються до ДонНУ за співбесідою з предметів, передбачених правилами прийому для вступу на напрям підготовки (спеціальність), у межах установлених квот за рекомендаціями національних культурних українських товариств або дипломатичних установ України за кордоном.

Іноземні громадяни та особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, зараховуються до ДонНУ за результатами співбесіди з предметів конкурсного циклу в межах ліцензійного обсягу.

19.5 Строки виконання умов для зарахування іноземців, які вступають відповідно до доведених ДонНУ квот, а також які вступають на підставі договорів, укладених університетом з юридичними та фізичними особами, встановлюються приймальною комісією, але не пізніше 15 листопада 2013 року.

19.6. Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на здобуття вищої освіти.

XX. Додаткове зарахування до Донецького національного університету та зберігання робіт вступників

20.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з вищого навчального закладу. На звільнені місця державного замовлення може проводитись додаткове зарахування за конкурсом осіб, які вступали до цього вищого навчального закладу на цей напрям підготовки (спеціальність). На вакантні місця ліцензованого обсягу, що фінансуються за кошти фізичних і юридичних осіб, може проводитись додаткове конкурсне зарахування осіб, які вступали до ДонНУ або до іншого вищого навчального закладу на той самий напрям підготовки (спеціальність) і не були зараховані, за умови подання ними оригіналів документів.

Зарахування на місця відрахованих студентів відбувається протягом наступних п’яти робочих днів з урахуванням положень та вимог пунктів 2 і 3 розділу XIX цих Умов. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і верифікуються в Єдиній базі до 18.00 години 17 вересня року вступу.

20.2. Роботи вступників, виконані ними на вступних екзаменах, творчих конкурсах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних екзаменів, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.

XXI. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до вищих навчальних закладів

21.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу.

Для акредитації необхідно не пізніше, ніж до 16:00 дня, що передує початку засідання приймальної комісії, надіслати заявку до прес-служби ДонНУ за тел.: (062) 302-06-00, e-mail: press.div@donnu.edu.ua. У заявці зазначити: назву засобу масової інформації (для телеканалів також назву програми, редакції); прізвище, ім’я, по батькові журналіста; контактні телефони.

Представники ЗМІ, які порушують порядок акредитації, правила поводження на засіданні приймальної комісії та правила безпеки, можуть бути позбавлені акредитації та права входу на територію ДонНУ.

21.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальна комісія зобов’язана створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії до засідання.

21.3. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках — не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється.

21.4. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в олімпіадах та конкурсах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування його з числа студентів.

21.5. Інформування громадськості про подання заяв на вступ до ДонНУ здійснюється за даними Єдиної бази із зазначенням категорій вступників відповідно до розділу 9 — 13 цих Правил.

Приймальна комісія ДонНУ подає у встановленому порядку отримані від вступників відомості до Єдиної бази.

21.6. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до ДонНУ, в тому числі, здійснюється за допомогою своєчасного оприлюднення та оновлення результатів вступної кампанії, рейтингових списків вступників на веб-сайті ДонНУ.