Правила прийому до Донецького національного університету в 2015 році

Провадження освітньої діяльності у Донецькому національному університеті здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України серія АД № 072626 від 14.08.2012 р., термін дії до 2018 р.

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Донецького національного університету (далі — приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2015 році (далі — Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 1172 від 15 жовтня 2014 року та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2014 року за № 1390/26167.

Завантажити одним файлом (pdf, 590 Кб)

Зміст:

І. Загальні положення
ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників
ІІІ. Фінансування підготовки фахівців
IV. Терміни прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання
V. Порядок прийому заяв і документів для вступу до Донецького національного університету
VI. Організація і проведення конкурсу
VII. Допуск до участі у конкурсі за результатами вступних випробувань на основі повної загальної середньої освіти
VIII. Проведення вступних випробувань (вступних іспитів та творчих конкурсів)
IX. Цільовий прийом до Донецького національного університету
X. Зарахування за співбесідою
XI. Зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів
XII. Зарахування поза конкурсом
XIII. Право на першочергове зарахування
XIV. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників
XV. Надання рекомендацій для зарахування
XVI. Реалізація права вступників на вибір місця навчання
XVII. Коригування списку рекомендованих до зарахування
XVIII. Наказ про зарахування
XIX. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у Донецькому національному університеті
XX. Додаткове зарахування до Донецького національного університету та зберігання робіт вступників
XXI. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до вищих навчальних закладів

Додатки:

Додаток 1. Напрями підготовки, спеціальності, за якими оголошується прийом на навчання

Додаток 2. Перелік конкурсних предметів для вступу

Додаток 3. Таблиця відповідності

Додаток 4. Перелік напрямів підготовки для здобуття магістра, спеціаліста

Додаток 5. Перелік напрямів підготовки для вступу на базі молодшого спеціаліста

Додаток 6. Перелік природничо-математичних та інженерно-технічних напрямів

Додаток 7. Вага бала за особливі успіхи або за успішне закінчення підготовчих курсів ДонНУ в 2015 році

Додаток 8. Правила прийому для отримання другої вищої освіти в ДонНУ

Додаток 9. Щодо прийому іноземців та осіб без громадянства на навчання до ДонНУ

І. Загальні положення

1.1. Донецький національний університет (далі — ДонНУ) оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями, напрямами підготовки (спеціальностями), формами навчання відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу, у тому числі у відокремлених структурних підрозділах: Костянтинівській філії, Маріупольській філії.

1.2. До ДонНУ приймаються громадяни України, іноземці (додаток 9), а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають освіту за відповідним освітнім (освітньо-кваліфікаційним) рівнем та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти, крім права на здобуття вищої освіти за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Прийом до Донецького національного університету за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями здійснюється на підставі конкурсу незалежно від джерел фінансування.

1.3. Донецький національний університет сприяє вступникам щодо розміщення у гуртожитках. Іногородні студенти денної форми навчання за поданнями факультетів забезпечуються проживанням у гуртожитку за наявності вільних місць. Поселення зарахованих до університету студентів у гуртожитки розпочинається за два тижні до початку навчального року. Поселення здійснюється на місця, які звільняються після виселення випускників університету.

1.4. Здобуття другої вищої освіти для осіб, які мають ступень освіти бакалавра чи магістра, або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, проводиться на умовах повної компенсації витрат на навчання і регулюється додатковими правилами (додаток 8).

ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

2.1. На навчання для здобуття ступеня освіти «бакалавр» приймаються особи з повною загальною середньою освітою (додаток 1).

2.2. На навчання для здобуття освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста приймаються особи, які мають ступінь освіти «бакалавр» (додаток 4).

2.3. На навчання для здобуття ступеня освіти «магістр» приймаються особи, які мають ступінь освіти «бакалавр» або освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (додаток 4). Прийом на підготовку фахівців за ступенем освіти «магістр» на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб.

На навчання для здобуття ступеня освіти «магістр» за специфічною категорією «Прикладна економіка» приймаються особи на основі базової або повної вищої освіти за переліком галузей знань, напрямів підготовки і спеціальностей, який визначається у постанові Кабінету Міністрів України № 787, від 27 серпня 2010 р. «Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра». Термін навчання за галузями «Економіка та підприємництво» і «Менеджмент і адміністрування», технічними і природничими напрямами (спеціальностями) становить 1,5 роки, для інших термін навчання становить 2 роки.
На навчання для здобуття ступеня освіти «магістр» за специфічними категоріями «Бізнес-адміністрування», «Управління навчальним закладом» і «Педагогіка вищої школи» приймаються особи на основі базової або повної вищої освіти будь-якого напряму підготовки чи спеціальності.

2.4. ДонНУ приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття ступеня освіти «бакалавр» за умови вступу на споріднений напрям підготовки, який визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 2007 року № 839 «Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста» (додаток 5).

2.5. ДонНУ здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.

2.6. ДонНУ здійснює прийом студентів за ступенем освіти «бакалавр» на напрям підготовки «Менеджмент» (зі скороченим терміном навчання 3 роки) для осіб, які здобули освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста за техніко-технологічними спеціальностями.

ІІІ. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців у ДонНУ здійснюється:

 • за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів — за державним замовленням;
 • за рахунок державних цільових пільгових довгострокових кредитів;
 • за ваучерами;
 • за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

3.2. Громадяни України мають право безоплатно здобути вищу освіту на конкурсній основі, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету.

3.3. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю), якщо вони за станом здоров’я втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за здобутою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії та в інших випадках, передбачених законом.

IV. Терміни прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Порядок роботи приймальної комісії: 

понеділок — п’ятниця з 9-00 до 16-00, перерва з 12-00 до 13-00; 

субота, 15.08.2015 р. та 29.08.2015 р., та неділя, 02.08.2015 р. та 30.08.2015 р. — з 9-00 до 14-00 без перерви.

4.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір і зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі терміни: 

Етапи вступної компанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
Початок прийому заяв та документів 10 липня 2015 року 10 липня 2015 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні іспити, проходити співбесіду або творчий конкурс о 18:00 годині 24 липня
2015 року
о 18:00 годині 24 липня
2015 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних іспитів, не проходять співбесіду і не проходять творчі конкурси о 12:00 годині 01 серпня
2015 року
о 12:00 годині 06 серпня
2015 року
Терміни проведення творчих конкурсів 21 липня — 01 серпня
2015 року
21 липня — 06 серпня
2015 року
Терміни проведення вступних іспитів та співбесід 25 липня — 01 серпня
2015 року
25 липня — 06 серпня
2015 року
Термін оприлюднення рейтингових списків вступників

перший — не пізніше 12:00 години 02 серпня
2015 року;

другий — не пізніше 12:00 години 7 серпня
2015 року;

перший — не пізніше 12:00 години 07 серпня
2015 року;

другий — не пізніше 12:00 години 12 серпня
2015 року;

Терміни виконання вступниками вимог щодо зарахування о 18:00 годині 05 серпня
2015 року;
о 18:00 годині 14 серпня
2015 року;
Терміни зарахування вступників

за державним замовленням — не пізніше 12:00 години 08 серпня
2015 року;

за кошти фізичних та юридичних осіб — не пізніше 14 серпня
2015 року

за державним замовленням — не пізніше 12:00 години 18 серпня
2015 року;

за кошти фізичних та юридичних осіб — не пізніше 20 серпня
2015 року

4.3. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить ДонНУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста відбувається в такі терміни:

Етапи вступної компанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
Початок прийому заяв та документів 10 липня 2015 року 10 липня 2015 року
Закінчення прийому заяв та документів 24 липня 2015 року 24 липня 2015 року
Терміни проведення фахових вступних випробувань 25 липня 01 серпня 2015 року 25 липня 06 серпня 2015 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

перший — не пізніше 12:00 години 02 серпня 2015 року;

другий — не пізніше 12:00 години 7 серпня 2015 року;

перший — не пізніше 12:00 години 07 серпня 2015 року;

другий — не пізніше 12:00 години 12 серпня 2015 року;

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням — не пізніше 12:00 години 08 серпня 2015 року;

за кошти фізичних та юридичних осіб — не пізніше 14 серпня 2015 року

за державним замовленням — не пізніше 12:00 години 18 серпня 2015 року;

за кошти фізичних та юридичних осіб — не пізніше 20 серпня 2015 року

4.4. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить ДонНУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти для здобуття освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста та магістра відбувається в такі терміни:

Етапи вступної компанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
Початок прийому заяв та документів 06 липня 2015 року 06 липня 2015 року
17 серпня 2015 року* 17 серпня 2015 року*
Закінчення прийому заяв та документів 24 липня 2015 року 24 липня 2015 року
20 серпня 2015 року* 20 серпня 2015 року*
Терміни проведення вступних випробувань 25 липня 31 липня 2015 року 25 липня 31 липня 2015 року
21 серпня 25 серпня 2015 року* 21 серпня 25 серпня 2015 року*
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 12:00 години
02 серпня 2015 року
не пізніше 12:00 години
02 серпня 2015 року
27 серпня 2015 року* 27 серпня 2015 року*
Терміни зарахування вступників

за державним замовленням — не пізніше 15:00 години 08 серпня 2015 року;

за кошти фізичних та юридичних осіб — не пізніше 15:00 години 14 серпня 2015 року

за державним замовленням — не пізніше 15:00 години 08 серпня 2015 року;

за кошти фізичних та юридичних осіб — не пізніше 15:00 години 14 серпня 2015 року

за державним замовленням та за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 15:00 години 29 серпня 2015 року* за державним замовленням та за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 15:00 години 29 серпня 2015 року*

* на вільні місця, які фінансуються за кошти державного бюджету України, та вільні місця у межах ліцензованого обсягу

V. Порядок прийому заяв і документів для вступу до Донецького національного університету

5.1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до ДонНУ (далі — Заява) в паперовій або в електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

5.2. Вступник може подати заяву (заяви) в паперовій або в електронній формі не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями підготовки (на три спеціальності) у кожному з них. Заяви до вищого навчального закладу на певний напрям підготовки (спеціальність) на різні форми навчання подаються вступником окремо, але кваліфікуються як факт подання однієї заяви.

Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) реєструється уповноваженою особою приймальної комісії у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі — Єдина база) безпосередньо під час прийняття заяви.

Заяву, зареєстровану в Єдиній базі, може бути скасовано вищим навчальним закладом на підставі рішення приймальної комісії до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення у день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву на цю саму спеціальність (напрям підготовки).

5.3. У заяві вступники зазначають напрям (у разі вступу на навчання для здобуття освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра) та форму навчання.

Під час подання заяв про участь у конкурсному відборі вступник зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви щодо інших поданих ним заяв, при цьому показник пріоритетності 1 означає найвищу пріоритетність.

5.4. При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

 • документ, що засвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий білет або посвідчення про приписку, свідоцтво про народження — для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство;
 • документ державного зразка (оригінал) про здобуття освіти за освітнім (освітньо-кваліфікаційним) рівнем, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти із зовнішнього незалежного оцінювання (далі — ЗНО) (для вступників на основі повної загальної середньої освіти).

На вимогу вступника приймальна (відбіркова) комісія засвідчує копію документа державного зразка про здобуття освіти за освітнім (освітньо-кваліфікаційним) рівнем, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) ЗНО та інших документів.

5.5. До заяви, поданої у паперовій формі, вступник додає:

 • документ державного зразка про здобуття освіти за освітнім (освітньо-кваліфікаційним) рівнем, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором — оригінали або копії;
 • сертифікат (сертифікати) ЗНО (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), за особистим вибором — оригінали або копії;
 • копію документа, що засвідчує особу та громадянство;
 • шість кольорових фотокарток розміром 3×4 см.

Випускники вищих навчальних закладів І — ІІ рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладів, які вступають на навчання зі скороченим терміном навчання, крім документа державного зразка про повну загальну середню освіту обов’язково подають диплом про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень.

При прийомі в порядку переведення або поновлення додається також академічна довідка про незакінчену вищу освіту та подання встановленого зразка.

Особи, які вступають для здобуття другої вищої освіти, подають додатково нотаріально завірені копії диплома і додатка до диплома (із вказівкою кількості прослуханих годин).

Вступники на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, крім зазначених документів, подають подання на зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра та копії документів (за наявності), що підтверджують науковий рейтинг вступника (дипломів переможців і призерів студентських олімпіад та конкурсів, копії наукових публікацій тощо).

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо передбачено особливі умови зарахування за відповідними напрямами (спеціальностями), встановленими законодавством, у терміни, визначені для прийому документів, не пізніше терміну, встановленого Правилами прийому до ДонНУ у 2015 році для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

5.6. Вступники подають сертифікати ЗНО, видані у 2015 році.

5.7. Усі копії документів засвідчуються на підставі оригіналів приймальною (відбірковою) комісією ДонНУ або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

5.8. Особи, які не подають сертифікат (сертифікати) ЗНО, подають документи, що засвідчують їх право на складання тільки вступних випробувань в ДонНУ.

Таке право поширюється на осіб, що мають захворювання, визначені в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

5.9. Заяви в електронному вигляді мають право подати вступники, які хочуть взяти участь у конкурсному відборі на основі атестата про повну загальну середню освіту, сертифіката (сертифікатів) ЗНО з конкурсних предметів, визначених Правилами прийому до ДонНУ у 2015 р.

5.10. Заява в електронному вигляді подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі он-лайн відповідно до Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2014 року № 1172.

5.11. Вступник може подати заяву про участь у конкурсному відборі та форми навчання в паперовому або в електронному вигляді не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями (спеціальності) у кожному з них. Факт кожної подачі заяви в паперовому вигляді (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) реєструється уповноваженою особою приймальної комісії у Єдиній державній електронній базі з питань освіти безпосередньо під час прийняття заяви. Заяви, подані вступниками до приймальної комісії у паперовому вигляді та зареєстровані в Єдиній базі, обробляються приймальною комісією ДонНУ.

5.12. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Письмове підтвердження адміністратора (розпорядника) Єдиної бази про недостовірність інформації, поданої вступником до ДонНУ, є підставою для прийняття приймальною комісією рішення щодо відмови в участі у конкурсному відборі та зарахуванні на навчання (скасування наказу про зарахування).

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту (обчислює в разі відсутності), результат якої затверджується рішенням приймальної комісії і вноситься до Єдиної бази.

5.13. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до ДонНУ протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань (творчих конкурсів, фахових випробувань), але не пізніше 01 серпня 2015 року. Оприлюднення відповідних рішень здійснюється на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті університету.

5.14. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань), наявності підстав для вступу поза конкурсом та на обробку його персональних даних в Єдиній базі фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

5.15. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалента документа про здобутий освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки України відповідно до Порядку визнання і встановлення еквівалентності в Україні документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 28 травня 2012 року № 632, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 червня 2012 року за № 960/21272. Визнання і встановлення еквівалента цих документів здійснюється протягом першого року навчання.

5.16. Приймальна комісія ДонНУ перевіряє в Єдиній базі перелік заяв вступника, поданих до інших навчальних закладів.

5.17. Після закінчення терміну подання документів додаткові документи від вступників не приймаються.

VI. Організація і проведення конкурсу

6.1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до ДонНУ для здобуття ступеня бакалавра, зараховуються бали сертифіката ЗНО (результати вступних іспитів, творчих конкурсів) з трьох предметів або з двох предметів та конкурсу творчих здібностей (при вступі на напрям підготовки «журналістика») (додаток 2). Обов’язковим конкурсним предметом на всі напрями є українська мова та література.

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до ДонНУ для здобуття ступеня освіти бакалавра, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту, помножених на вагові коефіцієнти та додаткових балів, передбачених розділом ХІ цих Правил. При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала та вноситься до Єдиної бази й автоматично переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності (додаток 3). Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12».

6.3. Правилами прийому до ДонНУ встановлено наявність трьох сертифікатів ЗНО з базовим рівнем складності завдань зовнішнього незалежного оцінювання, результати виконання яких використовуються для обрахування конкурсного бала на всі напрями підготовки (додаток 2).

6.4. Розрахунок конкурсного бала R при вступі на основі повної загальної середньої освіти для вступників на всі напрями підготовки проводиться за формулою:

R=К1×C1+К2×C2+К3×C3+К4×A+D (6.1)

де C1 — значення першого сертифіката ЗНО;
C2 — значення другого сертифіката ЗНО;
C3 — значення третього сертифіката ЗНО;
А — значення середнього бала додатка до атестату;
D — значення додаткових балів відповідно до розділу ХІ цих Правил;
К1, К2, К3, К4 — вагові коефіцієнти (додаток 2).

6.5. Для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом або за співбесідою значення мінімальної кількості балів сертифіката базового рівня складності повинно становити не менше 101 бала.

6.6. Конкурс при зарахуванні на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста і ступеня освіти магістра проводиться окремо за освітньо-кваліфікаційними рівнями, спеціальностями та формами навчання.

6.7. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра (крім розрахунку конкурсного бала при вступі на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншим напрямом) розраховується конкурсний бал абітурієнта як сума оцінки, отриманої на фаховому випробуванні, оцінки, отриманої на іспиті з іноземної мови, середнього бала оцінок додатка до диплома про базову (повну) вищу освіту, помножених на вагові коефіцієнти, та наукового рейтингу абітурієнта, який обчислюється за переліком показників. Конкурсний бал абітурієнта вноситься до Єдиної бази.

6.8. Розрахунок конкурсного бала R при прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра (крім розрахунку конкурсного бала при вступі на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншим напрямом), проводиться за формулою:

R=К1×C1+К2×C2+К3×А+N (6.2)

де C1 — оцінка, отримана на фаховому випробуванні;
C2 — оцінка, отримана на іспиті з іноземної мови;
A — середній бал додатка до диплома бакалавра;
N — значення наукового рейтингу;
К1, К2, К3 — вагові коефіцієнти.

Вагові коефіцієнти для всіх спеціальностей (крім спеціальності 8.03050301 «міжнародна економіка») дорівнюють: К1=0.5, К2=0.1, К3=0.4. Для спеціальності 8.03050301 «міжнародна економіка» вагові коефіцієнти дорівнюють: К1=0.4, К2=0.3, К3=0.3.

6.9. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншим напрямом, розраховується конкурсний бал абітурієнта як сума оцінки, отриманої на фаховому випробуванні, оцінки, отриманої на додатковому фаховому випробуванні, оцінки, отриманої на іспиті з іноземної мови, середнього балу оцінок додатка до диплома про базову (повну) вищу освіту, помножених на вагові коефіцієнти, наукового рейтингу абітурієнта, який обчислюється за переліком показників. Конкурсний бал абітурієнта вноситься до Єдиної бази.

6.10. Розрахунок конкурсного бала R при прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншим напрямом, проводиться за формулою:

R=0.4×C1+0.4×C2+0.1×C3+0.1×А+N (6.3)

де C1 — оцінка, отримана на фаховому випробуванні;
C2 — оцінка, отримана на додатковому фаховому випробуванні;
C3 — оцінка, отримана на іспиті з іноземної мови;
A — середній бал додатка до диплома бакалавра;
N — значення наукового рейтингу.

6.11. При вступі до ДонНУ на навчання для здобуття ступеня магістра враховується значення наукового рейтингу, який обчислюється як сума балів показників наукових досягнень вступника з фаху вступу, але не більше ніж 25 балів. Кількісне значення показників для визначення наукового рейтингу вступників в магістратуру Донецького національного університету розраховується відповідно до наведених балів у таблиці 6.1.

Таблиця 6.1 — Показники наукового рейтингу вступників в магістратуру ДонНУ

Показник Балів за одиницю
1 наукові статті, опубліковані у наукових (фахових) виданнях, що визнаються ДАК України1, та наукові статті, які опубліковані у наукових (фахових) виданнях, що мають імпакт-фактор з фаху2 5
2 наукові статті, опубліковані в закордонних виданнях з фаху1 2
3 наукові статті, опубліковані у Віснику студентського наукового товариства ДонНУ з фаху1 1
4 опубліковані тези доповідей з фаху1 0,2
5 отримані патенти на винахід/корисну модель з фаху1 6
6 перемога в закордонних міжнародних наукових конкурсах, олімпіадах, змаганнях, програмах (диплом або грамота) з фаху3
1 місце 9
2 місце 8
3 місце 7
7 перемога в міжнародних (у межах України) всеукраїнських наукових конкурсах, олімпіадах, змаганнях, програмах (диплом або грамота) з фаху3
1 місце 6
2 місце 5
3 місце 4
8 інші нагороди (заохочувальні дипломи та грамоти, тощо), які отримали студенти у наукових конкурсах, олімпіадах, змаганнях, програмах з фаху
закордонних 3
міжнародних (у межах України), всеукраїнських 2
інших (обласних, регіональних, міських, університетських, міжвишівських) 1
9 нагороди, які отримали студенти у наукових конференціях з фаху
закордонних4 1
міжнародних (у межах України), всеукраїнських4 0,5
інших (обласних, регіональних, міських, університетських, міжвишівських) 0,2
інших (обласних, регіональних, міських, університетських, міжвишівських) 0,1
10 участь у наукових конкурсах, олімпіадах, змаганнях, програмах, конференціях з фаху
закордонних 0,03
міжнародних (у межах України), всеукраїнських 0,02
інших (обласних, регіональних, міських, університетських, міжвишівських), виступ з доповіддю на засіданнях студентського наукового гуртка 0,01

1 — бали розподіляються порівну серед всіх співавторів.
2 — якщо стаття опублікована у науковому (фаховому) видані, яке має імпакт-фактор, то розрахунок балів здійснюється шляхом додавання бальної оцінки до множення бальної оцінки на кількісне значення імпакт-фактору видання.
3 — якщо формат проведення заходу не дає можливості визначити призове місце, то при визначенні наукового рейтингу така нагорода враховується за найвищім балом.
4 — диплом або грамота за 1,2,3 місце.

6.12. Для конкурсного відбору вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (крім вступників, які вступають на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншим напрямом), розраховується конкурсний бал абітурієнта як сума середнього бала оцінок додатка до диплома про базову (повну) вищу освіту і оцінки, отриманої на фаховому випробуванні, помножених на вагові коефіцієнти. Конкурсний бал абітурієнта вноситься до Єдиної бази.

6.13. Розрахунок конкурсного бала R вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (крім вступників, які вступають на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншим напрямом), проводиться за формулою:

R=0.5×C1+0.5×А (6.4)

де C1 — оцінка, отримана на фаховому випробуванні;
A — середній бал додатка до диплома бакалавра.

6.14. Для конкурсного відбору вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншим напрямом, конкурсний бал абітурієнта розраховується як сума оцінки, отриманої на фаховому випробуванні, оцінки, отриманої на додатковому фаховому випробуванні, середнього бала оцінок додатка до диплома про базову (повну) вищу освіту, помножених на відповідні вагові коефіцієнти. Конкурсний бал абітурієнта вноситься до Єдиної бази.

6.15. Розрахунок конкурсного бала R при прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншим напрямом, проводиться за формулою:

R=0.4×C1+0.4×C2+0.2×А (6.5)

де C1 — оцінка, отримана на фаховому випробуванні;
C2 — оцінка, отримана на додатковому фаховому випробуванні;
A — середній бал додатка до диплома бакалавра.

6.16. Для вступників на навчання для здобуття ступеня освіти магістра мінімальна оцінка з фахового (додаткового фахового) випробування та з іспиту з іноземної мови становить не нижче 101 бала, мінімальний середній бал оцінок додатка до диплома про базову (повну) вищу освіту — не нижче 150 балів.

Для вступників на навчання для здобуття освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста мінімальна оцінка з фахового (додаткового фахового) випробування становить не нижче 101 бала, мінімальний середній бал оцінок додатка до диплома про базову (повну) вищу освіту — не нижче 150 балів.

6.17. Середній бал додатка до документа про базову (повну) вищу освіту обчислюється за 100-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу шляхом додавання до нього 100 балів. Якщо у додатку до документа про базову (повну) вищу освіту наявні оцінки за 5-бальною шкалою, то вони переводяться у 100-бальну таким чином: «3» відповідає «50» балів, «4» відповідає «70» балів, «5» відповідає «90».

6.18. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки бакалавра конкурсний бал вступників, які здобули освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, встановлюється за результатами складання фахового випробування за шкалою від 100 до 200 балів. Мінімальна оцінка з фахового випробування встановлюється на рівні не нижче 101 бала.

VII. Допуск до участі в конкурсі за результатами вступних випробувань на основі повної загальної середньої освіти

7.1. Брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних випробувань з конкурсних предметів мають право особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880, через які вступники не проходили зовнішнє незалежне оцінювання.

VIII. Проведення вступних випробувань (вступних іспитів та творчих конкурсів

8.1. Для проведення вступних випробувань для вступників з повною загальною середньою освітою створюються предметні екзаменаційні комісії; для проведення фахових випробувань при вступі на навчання на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня створюються фахові атестаційні комісії.

Рішенням приймальної комісії результати вступного випробування з конкурсного предмета щодо вступу на певний напрям підготовки (спеціальність) можуть бути зараховані для участі у конкурсному відборі на інший напрям підготовки (спеціальність) у ДонНУ.

8.2. Результати вступних іспитів та творчих конкурсів для вступників з повною загальною середньою освітою оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Результати творчого конкурсу оцінюються за 200-бальною шкалою окремо за кожну сесію творчого конкурсу. Загальна оцінка за творчий конкурс обчислюється як середнє арифметичне отриманих балів за кожну сесію конкурсу.

8.3. При вступі на основі повної загальної середньої освіти вступні випробування, крім творчого конкурсу та іспиту з іноземної мови, проводяться письмово у формі тестування.

Творчий конкурс зі спеціальності «Журналістика» — професійно орієнтоване вступне випробування, під час якого вступник демонструє знання, уміння і навички, що засвідчують його здатність до журналістської та редакційної роботи, діяльності, пов’язаної зі зв’язками з громадськістю.

Творчий конкурс проводиться у два етапи (сесії):

 • перший етап — написання публіцистичного твору з суспільно-значущої теми;
 • другий етап — усний твір з виходом у говоріння для перевірки володіння правильною вимовою, культурою українського мовлення.

8.4. Програма творчого конкурсу, а також програми фахових випробувань розробляються і затверджуються не пізніше як за три місяці до початку прийому документів. Програми іспитів та творчого конкурсу оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії та на веб-сайті університету (www.donnu.edu.ua).

8.5. Особи, які на основі базової та повної вищої освіти вступають до ДонНУ для здобуття ступеня освіти магістра або освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста складають фахове випробування у формі тестування, яке оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів.

8.6. Випускники бакалаврату ДонНУ поточного року при вступі на навчання для здобуття ступеня магістра та освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста мають право скласти фахові випробування в травні-липні 2015 року за графіком, затвердженим Приймальною комісією з подальшою участю в загальному конкурсі.

8.7. Випускники ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, які мають диплом молодшого спеціаліста зі спорідненого напряму (спеціальності), при вступі на навчання для здобуття ступеня бакалавра за скороченим терміном мають право скласти фахові випробування в січні-червні 2015 року за графіком, затвердженим Приймальною комісією з подальшою участю в загальному конкурсі.

8.8. Перепусткою на вступні випробування є аркуш результатів вступного випробування і паспорт.

8.9. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування та творчі конкурси у визначений розкладом час, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

8.10. Перескладання вступних випробувань не допускається.

8.11. Апеляції за результатами вступних випробувань, творчих конкурсів, що проведені Донецьким національним університетом, розглядає апеляційна комісія ДонНУ, склад і порядок роботи якої затверджується наказом ректора.

Вступник має право оскарження (апеляції) результатів фахових вступних випробувань, результатів творчих конкурсів, для чого після оприлюднення результатів фахових випробувань (творчих конкурсів) терміново, але не пізніше наступного робочого дня, подає заяву на ім’я голови апеляційної комісії ДонНУ. У разі незгоди вступника з рішенням апеляційної комісії остаточне рішення ухвалює приймальна комісія.

8.12. Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, приймальна комісія з урахуванням наявності педагогічних і науково-педагогічних кадрів встановлює вступний іспити з тієї мови, оцінки з якої виставлені в документі, що підтверджує здобуття освіти відповідного рівня.

Результат іспиту оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката ЗНО з української мови та літератури.

Для осіб, які вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавра за напрямом 6.020303 «Філологія (мови національних меншин)» та вивчали у загальноосвітніх навчальних закладах мови національних меншин (молдавську, кримськотатарську, польську, румунську, угорську, болгарську, новогрецьку, словацьку), приймальна комісія за умови наявності педагогічних і науково-педагогічних кадрів може встановлювати вступний іспит з мови, оцінки з якої виставлені в документі,що підтверджує здобуття освіти відповідного рівня.

Результат іспиту оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката ЗНО з іноземної мови.

IX. Цільовий прийом до Донецького національного університету

9.1. Цільовий прийом організовується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.1999 № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості».

9.2. Особи, які вступають до вищих навчальних закладів на підготовку за державним замовленням на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами, додають направлення, видане відповідними органами освіти Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади.

9.3. Установлені квоти цільового прийому оголошуються разом з обсягом державного замовлення на підготовку фахівців з кожного напряму підготовки (спеціальності) та не можуть перевищувати 25 відсотків обсягів державного замовлення з кожного напряму підготовки (спеціальності), форми навчання і освітньо-кваліфікаційного рівня.

9.4. Учасники цільового прийому зараховуються на навчання для здобуття ступеня освіти бакалавра за окремим конкурсом. Конкурс відбувається відповідно до конкурсного бала, визначеного на загальних засадах для цієї категорії вступників.

9.5. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі відповідно до конкурсного бала загального рейтингового списку.

X. Зарахування за співбесідою

10.1. За результатами співбесіди до ДонНУ зараховуються особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право.

10.2. Програми співбесід із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.

10.3. Особи, які за результатами співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати ЗНО з конкурсних предметів, результати яких не нижче ніж передбачено правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.

10.4. За рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення приймальна комісія ДонНУ приймає рішення про можливість зарахування до ДонНУ понад державне замовлення за результатами співбесіди з правом навчання за місцем проживання інвалідів, які неспроможні відвідувати навчальний заклад.

XI. Зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів

11.1. За особливі успіхи призерам (особам, які нагороджені дипломами I — III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти зараховується додатково 10 балів (5 відсотків конкурсного бала).

11.2. За особливі успіхи призерам III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук України зараховується додатково 10 балів (5 відсотків конкурсного бала) за умови відповідності секції, по якій вступник брав участь у конкурсі-захисті, напряму підготовки при вступі для здобуття ступеня бакалавра (наведено в додатку 5 до «Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2015 році», затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2014 року № 1172 «Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2015 році», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 4 листопада 2014 року за № 1390/26167).

11.3. За успішне закінчення підготовчих курсів Донецького національного університету, обсяг навчальних годин яких становить не менше 150 аудиторних годин та термін навчання — не менше трьох місяців, при вступі на природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності (додаток 6), вступнику зараховується додатково 10 балів (5 відсотків конкурсного бала).

11.4. При вступі для здобуття ступеня бакалавра підстава для нарахування додаткових 10 балів (5 відсотків конкурсного бала) може бути тільки одна (додаток 7): або особа є призером IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів, або призером III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук України за умови відповідності секції, по якій вступник брав участь у конкурсі-захисті, напряму підготовки, або за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу, обсяг навчальних годин яких становить не менше 150 аудиторних годин та термін навчання — не менше трьох місяців, для вступу до ДонНУ на природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності.

XII. Зарахування поза конкурсом

Зараховуються поза конкурсом:

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;
 • інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;
 • члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

12.2. Кількість місць для осіб, визначених в пункті 12.1 цього розділу, встановлюється рішенням приймальної комісії ДонНУ за результатами моніторингу проведення вступної кампанії попередніх років і не повинна бути більше 20 відсотків обсягу державного замовлення з кожного напряму підготовки (спеціальності), форми навчання і освітньо-кваліфікаційного рівня, але не менше одного місця.

Зарахування осіб, визначених у п.12.1, відбувається за конкурсом серед цих осіб відповідно до конкурсного бала вступника.

12.3 Не допускається вступ поза конкурсом для здобуття ступеня освіти магістра.

12.4. Особи, які належать до категорій, що зазначені в пункті 12.1 цього розділу та не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати ЗНО з конкурсних предметів, результати яких не нижче ніж передбачено правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних підставах, відповідно до конкурсного бала.

XIII. Право на першочергове зарахування

13.1. Право на першочергове зарахування до Донецького національного університету мають:

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;
 • особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;
 • особи, які мають вищий середній бал додатка до диплома про базову (повну) вищу освіту (для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста);
 • особи, які мають вищу оцінку з фахового вступного випробування (для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста);
 • особи, які мають вищий науковий рейтинг (для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра);
 • випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;
 • випускники вищих навчальних закладів І — ІІ рівнів акредитації, які отримали диплом з відзнакою і мають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліса; випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю;
 • особи, які отримали більш високий бал на випробуванні або в сертифікаті з профільного предмета;
 • особи, які мають більш високий середній бал атестата (диплома);
 • особи, які закінчили з відповідного напряму підготовки (спеціальності) школи юних, спеціалізовані школи і довгострокові професійно-спрямовані школи і курси, курси довузівської підготовки при ДонНУ.

13.2. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 13.1 цього розділу.

XIV. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

14.1. Список вступників, які мають цільове направлення, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого відповідно до рейтингового списку без урахування категорій вступників, визначених у розділах X — XIII цих Правил.

14.2. Рейтинговий список вступників формується за категоріями у такій послідовності:

 • вступники, які рекомендовані до зарахування поза конкурсом;
 • вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому;
 • вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;
 • вступники, які рекомендовані до зарахування за конкурсом.

До рейтингового списку не включаються вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому.

14.3. У межах кожної зазначеної в пункті 14.2 категорії рейтинговий список впорядковується:

 • за конкурсним балом від більшого до меншого;
 • з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі у порядку додержання підстав для його набуття.

14.4. У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються:

 • прізвище, ім’я та по батькові вступника;
 • конкурсний бал вступника;
 • наявність підстав для вступу поза конкурсом;
 • наявність підстав до зарахування на місця цільового прийому;
 • наявність підстав для зарахування за результатами співбесіди;
 • наявність права на першочергове зарахування.

14.5. Рейтингові списки вступників формуються приймальною комісією з Єдиної бази, оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії (у межах ліцензованого обсягу) та веб-сайті Донецького національного університету із зазначенням категорій списку. Ці списки оновлюються при внесенні змін протягом термінів, визначених для окремих етапів проведення конкурсного відбору.

XV. Надання рекомендацій для зарахування

15.1. Приймальна комісія на підставі рейтингового списку вступників приймає рішення щодо рекомендування до зарахування на навчання на місця державного замовлення вступників, які перебувають на найвищих позиціях рейтингового списку. Вступника буде рекомендовано до зарахування за найвищим пріоритетом з числа зазначених ним під час подання заяв, за яким вступник потрапляє у число тих, хто може бути рекомендований до зарахування на місця державного замовлення. Формування списків рекомендованих до зарахування вступників здійснюється в Єдиній базі у межах обсягу державного замовлення, за його відсутності — у межах ліцензійного обсягу. Рекомендації до зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб надаються після завершення зарахування вступників на місця державного замовлення.

15.2. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії ДонНУ.

Рішення приймальної комісії про рекомендації до зарахування розміщується на веб-сайті ДонНУ (www.donnu.edu.ua).

XVI. Реалізація права вступників на вибір місця навчання

16.1. Особи, які подали заяви в паперовій формі та беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної пунктами 17.1, 17.2 цих Правил, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освіту відповідного рівня та додатка до нього, сертифікатів ЗНО та інших документів, передбачених цими Правилами прийому, до приймальної комісії ДонНУ.

Особи, які подали заяви в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної пунктами 17.1, 17.2 цих Правил, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані визначитися з обранням вищого навчального закладу, напряму (спеціальності), підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії ДонНУ, та подати особисто оригінали документа про освіту відповідного рівня та додатка до нього, сертифікатів ЗНО та інших документів, передбачених цими Правилами прийому (при зарахуванні на місця державного замовлення або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів), або (при зарахуванні на місця, що фінансуються за кошти фізичних, юридичних осіб) подати копії зазначених документів разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, в якому зберігаються оригінали документів за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

16.2. При вступі для одночасного навчання за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями в одному або різних вищих навчальних закладах за різними формами навчання (окрім двох денних) оригінали документа про освіту відповідного рівня, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього терміну навчання. При одночасному навчанні за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями за місцем навчання за кошти фізичних, юридичних осіб зберігаються завірені копії документа про освіту відповідного рівня державного зразка та додатка до нього, копії сертифікатів ЗНО та медичної довідки. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом терміну навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали вищезазначених документів.

16.3. Особи, які в визначений термін не подали до приймальної (відбіркової) комісії оригінали документів про освіту відповідного рівня, додатка до нього державного зразка та сертифікатів ЗНО й інших документів, передбачених цими Правилами (не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

16.4. У випадку, коли вступник рекомендується до зарахування на навчання відповідно до першого власно обраного пріоритету, він втрачає право на участь у подальшому конкурсному відборі на навчання за наступними пріоритетами. За рішенням приймальної комісії заяви за наступними пріоритетами, обраними вступником, скасовуються в рейтингових списках, сформованих в Єдиній базі.

У випадку, коли вступник рекомендується до зарахування на навчання відповідно до другого власно обраного пріоритету, він втрачає право на участь у подальшому конкурсному відборі на навчання за наступними пріоритетами, при цьому зберігається його право на учать у конкурсі за першим пріоритетом.

XVII. Коригування списку рекомендованих до зарахування

17.1. Після завершення першого встановленого терміну вибору вступниками місця навчання (чотири календарних днів після оприлюднення першого списку рекомендованих до зарахування) приймальна комісія ДонНУ:

 • здійснює коригування списку рекомендованих до зарахування осіб з одночасним внесенням відповідних відомостей до Єдиної бази;
 • приймає рішення про зарахування вступників, які були рекомендовані та виконали вимоги для зарахування (подали оригінали документа про освіту відповідного рівня та додатка до нього, сертифікатів ЗНО та інших документів, передбачених цими Правилами прийому, до приймальної (відбіркової) комісії ДонНУ);
 • анулює надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освіту відповідного рівня та додатка до нього, сертифікатів ЗНО та інших документів, передбачених цими Правилами прийому, до приймальної (відбіркової) комісії ДонНУ;
 • у разі наявності вакантних місць надає рекомендації до зарахування особам з числа вступників, які не отримували рекомендацію раніше, відповідно до рейтингових списків за кожним напрямом (спеціальністю).

17.2. Після оприлюднення другого списку вступників, рекомендованих до зарахування, встановлюється один день для виконання вступниками вимог для зарахування. Коригування списку рекомендованих до зарахування вступників відбувається відповідно до пункту 17.1 цього розділу. Рекомендовані до зарахування вступники, які у терміни, визначені Правилами прийому до ДонНУ, не подали до приймальної (відбіркової) комісії оригінали документа про освіту відповідного рівня та додатка до нього, сертифікатів ЗНО та інших документів, передбачених Правилами прийому до ДонНУ, втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

17.3. Після виконання вступниками всіх вимог для зарахування на навчання за державним замовленням у визначених обсягах формуються списки рекомендованих для зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Вступники, у яких було анульовано рекомендацію для зарахування на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані до зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Терміни виконання умов для зарахування за кошти юридичних та фізичних осіб встановлюються приймальною комісією ДонНУ, але не пізніше 14 серпня.

17.4. Оприлюднення списків рекомендованих для зарахування осіб здійснюється відповідно до розділу XIV цих Правил.

XVIII. Наказ про зарахування

18.1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором ДонНУ на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються приймальною комісією в Єдиній базі відповідно до рейтингового списку вступників, списків вступників, рекомендованих для зарахування та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті у вигляді списку зарахованих.

18.2. Накази про зарахування на навчання надсилаються до Міністерства освіти і науки України.

18.3. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією лише за письмовою заявою вступника або в разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 21.4 цих Правил.

Питання про відрахування вступника за власним бажанням та повернення йому оригіналів документів розглядається в день подання вступником письмової заяви.

Вступники можуть бути відраховані з вищого навчального закладу за власним бажанням, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі. Таким особам повертаються документи, що подавалися вступником.

На звільнене при цьому місце (місця) до початку навчальних занять може проводитися додатковий конкурсний відбір щодо зарахування осіб, у тому числі з іншого напряму підготовки (спеціальності) Донецького національного університету, за умови збігу конкурсних предметів, у разі відсутності претендентів на зарахування з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цей напрям підготовки (спеціальність).

18.4. Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок державного пільгового довгострокового кредиту приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до встановленої квоти.

18.5. Рішення щодо зарахування вступника на навчання за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до рейтингового списку вступників.

XIX. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у Донецькому національному університеті

19.1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно з Законами України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», Указами Президента України від 25 березня 1994 року № 112 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації» та від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні», від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки України в межах обсягу державного замовлення.

19.2. Закордонні українці, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, при вступі до ДонНУ користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, у тому числі при вступі на навчання за державним замовленням. Вони беруть участь у конкурсі щодо зарахування на таких само підставах, як і громадяни України.

19.3. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця і які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України. Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.

Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти, крім права на здобуття вищої освіти за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Вони беруть участь у конкурсі щодо зарахування на таких само підставах, як і громадяни України.

Інші іноземці та особи без громадянства можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних (юридичних) осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.

19.4. Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах з вивченням української мови, та закордонні українці приймаються до ДонНУ за співбесідою з предметів, передбачених правилами прийому для вступу на напрям підготовки (спеціальність), у межах установлених квот за рекомендаціями національних культурних українських товариств або дипломатичних установ України за кордоном.

19.5. Іноземні громадяни та особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, зараховуються до ДонНУ за результатами співбесіди з предметів конкурсного циклу в межах ліцензійного обсягу.

19.6. Терміни виконання умов для зарахування іноземців, які вступають відповідно до доведених ДонНУ квот, а також які вступають на підставі договорів, укладених університетом з юридичними та фізичними особами, встановлюються приймальною комісією, але не пізніше 15 листопада 2015 року.

XX. Додаткове зарахування до Донецького національного університету та зберігання робіт вступників

20.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 (десяти) днів від дня їх початку, відраховуються з вищого навчального закладу. На звільнені місця державного замовлення може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які вступали до цього вищого навчального закладу на цей напрям підготовки (спеціальність). На вакантні місця ліцензованого обсягу, що фінансуються за кошти фізичних і юридичних осіб, може проводитися додаткове конкурсне зарахування осіб, які вступали до ДонНУ або до іншого вищого навчального закладу на той самий напрям підготовки (спеціальність) і не були зараховані, за умови подання ними оригіналів документів.

Зарахування на місця відрахованих студентів відбувається протягом наступних п’яти робочих днів з урахуванням положень та вимог пунктів 2 і 3 розділу XIX Умов прийому на навчання до ВНЗ України в 2015 році. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і верифікуються в Єдиній базі до 18:00 години 17 вересня року вступу.

20.2. Роботи вступників, виконані ними на вступних іспитах, творчих конкурсах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних іспитів, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.

XXI. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до вищих навчальних закладів

21.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу.

Для акредитації необхідно не пізніше ніж до 16:00 дня, що передує початку засідання приймальної комісії, надіслати заявку до прес-служби ДонНУ за електронною поштою: press.div@donnu.edu.ua. У заявці зазначити: назву засобу масової інформації (для телеканалів також назву програми, редакції); прізвище, ім’я, по батькові журналіста; контактні телефони.

Представники ЗМІ, які порушують порядок акредитації, правила поводження на засіданні приймальної комісії та правила безпеки, можуть бути позбавлені акредитації та права входу на територію ДонНУ.

21.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальна комісія зобов’язана створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії до засідання.

21.3. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках — не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється.

21.4. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в олімпіадах та конкурсах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування його з числа студентів.

21.5. Інформування громадськості про подання заяв на вступ до ДонНУ здійснюється за даними Єдиної бази із зазначенням категорій вступників відповідно до розділу IX — XIII цих Правил.

Приймальна комісія ДонНУ подає у встановленому порядку отримані від вступників відомості до Єдиної бази.

21.6. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до ДонНУ в тому числі здійснюється за допомогою своєчасного оприлюднення та оновлення результатів вступної кампанії, рейтингових списків вступників на веб-сайті ДонНУ (www.donnu.edu.ua).